Ktl-icon-tai-lieu

Sự Điên Li 11 NC

Được đăng lên bởi Muội Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5051 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung Tâm Thăng Long

Nguyễn Tuyền Muội
A. BÀI GIẢNG

CHƯƠNG I SỰ ĐIỆN LI

I. SỰ ĐIỆN LI:
• MỤC TIÊU : Phân biệt được chất điện li.
• NỘI DUNG:
Quá tình phân li của các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.
Vd : NaCl
Na+ + ClNhững chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.
Vd: NaCl, HCl, H2SO4, NaOH…
• BÀI TẬP VẬN DỤNG:
DẠNG: Nhận biết chất điện li
Câu 1: Trong số các chất sau chất nào là chất điện li:
H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, NaHCO3, Ca(OH)2, HF, C6H6, NaClO.
Câu 2: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan.
C. MgCl2 nóng chảy.
B. KOH nóng chảy.
D. HI trong môi trường nước.
Câu 3: Chất nào không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl2
B. HClO3
C. C6H12O6
D. Ba(OH)2
Câu 4: Dung dich chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong C6H6.
C. Ca(OH)2 trong nước.
B. CH3COONa trong nước.
D. NaHSO4 trong nước.
Câu 5: Chất điện li là chất tan trong nước
A. phân li ra ion.
C. phân li hòan toàn thành ion.
Câu 6: Dung dịch điện li là một dung dịch
A. dẫn nhiệt.
B. dẫn điện.

B. phân li một phần ra ion.
D. tạo dung dịch dẫn điện tốt.
C. không dẫn điện.

D. không dẫn nhiệt.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI:
•

MỤC TIÊU :
- Vận dụng độ diện li để biết chất điện li mạnh, chất điện li yếu và tính nồng độ các
ion trong dung dịch.
• NỘI DUNG:
1. Độ điện li:
Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan
(no).

α=
2. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu:
a. Chất điện li mạnh: α = 1
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử đều phân li ra thành ion.
Vd: Na2SO4  Na+ + SO
- Các chất điện li mạnh :
+ Các axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4...
+ Các bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.
1

Hóa Học 11 Nâng Cao

Trung Tâm Thăng Long

Nguyễn Tuyền Muội

+ Hầu hết các muối.
b. Chất điện li yếu: 0 < α <1
Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần phân tử hòa tan tạo ra ion, phần
còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.
Vd:
CH3COOH
CH3COO- + H+
- Các chất điện li yếu:
+ Các axit yếu: HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3,...
+ Các bazơ yếu: Bi(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2,…
 Cân bằng điện li:
- Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ điện li bằng tốc độ kết hợp
các ion lại thành phân tử bằng nhau, cân bằng điện li được thiết lập.
- Cân bằng điện li là cân bằng động, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lo-Sa-To-li-e.
- Đặc trưng cho cân bằng động này là hằng số cân bằng K.
 Ảnh hưởng của sự pha loãng đến đ...
Trung Tâm Thăng Long Nguyễn Tuyền Muội
A. BÀI GIẢNG
CHƯƠNG I SỰ ĐIỆN LI
I. SỰ ĐIỆN LI:
MỤC TIÊU : Phân biệt được chất điện li.
NỘI DUNG:
Quá tình phân li của các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.
Vd : NaCl Na
+
+ Cl
-
Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.
Vd: NaCl, HCl, H2SO4, NaOH…
BÀI TẬP VẬN DỤNG:
DẠNG: Nhận biết chất điện li
Câu 1: Trong số các chất sau chất nào là chất điện li:
H
2
S, SO
2
, Cl
2
, H
2
SO
3
, CH
4
, NaHCO
3
, Ca(OH)
2
, HF, C
6
H
6
, NaClO.
Câu 2: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan. C. MgCl
2
nóng chảy.
B. KOH nóng chảy. D. HI trong môi trường nước.
Câu 3: Chất nào không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl
2
B. HClO
3
C. C
6
H
12
O
6
D. Ba(OH)
2
Câu 4: Dung dich chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong C
6
H
6
. C. Ca(OH)
2
trong nước.
B. CH
3
COONa trong nước. D. NaHSO
4
trong nước.
Câu 5: Chất điện li là chất tan trong nước
A. phân li ra ion. B. phân li một phần ra ion.
C. phân li hòan toàn thành ion. D. tạo dung dịch dẫn điện tốt.
Câu 6: Dung dịch điện li là một dung dịch
A. dẫn nhiệt. B. dẫn điện. C. không dẫn điện. D. không dẫn nhiệt.
II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI:
MỤC TIÊU :
- Vận dụng độ diện li để biết chất điện li mạnh, chất điện li yếu và tính nồng độ các
ion trong dung dịch.
NỘI DUNG:
1. Độ điện li:
Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan
(n
o
).
2. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu:
a. Chất điện li mạnh:
α
= 1
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử đều phân li ra thành ion.
Vd: Na
2
SO
4
Na
+
+ SO
- Các chất điện li mạnh :
+ Các axit mạnh: HCl, HNO
3
, HClO
4
, H
2
SO
4
...
+ Các bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)
2
, Ca(OH)
2
.
1 Hóa Học 11 Nâng Cao
α
=
Sự Điên Li 11 NC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự Điên Li 11 NC - Người đăng: Muội Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Sự Điên Li 11 NC 9 10 856