Ktl-icon-tai-lieu

Sự điện li

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
Câu 1. Theo Bronxted, thì các chấ t và ion: NH4+ (1), Al(H2O)3+(2), S2- (3), Zn(OH)2 (4), K+ (5), Cl- (6)
A. (1), (5), (6) là trung tính
B. (3), (2), (4) là bazơ
C. (4), (2) là lưỡng tính
D. (1), (2) là axit
Câu 2. Dãy chấ t nào dưới đây chỉ gồ m những chấ t tan và điê ̣n li ma ̣nh ?
A. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4;
B. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3;
B. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2;
D. KCl, H2SO4, H2O, CaCl2 ;
2Câu 3. Trong các chấ t và ion sau: CO3 (1), CH3COO- (2), HSO4-(3), HCO3-(4), Al(OH)3 (5):
A. 1,2 là bazơ.
B. 2,4 là axit.
C. 1,4,5 là trung tính.
D. 3,4 là lưõng tiń h.
Câu 4. Khi hòa tan trong nước, chấ t nào sau đây cho môi trường có pH lớn hơn 7?
A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. NaHSO4.
D. NH4Cl.
Câu 5. Chấ t nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổ i pH ?
A. Na2CO3.
B. NH4Cl.
C. HCl.
D. KCl.
Câu 6. Cho 1.5 lit dung dịch KOH có pH=9. Nồ ng đô ̣ mol/l của dung dịch KOH là :
A. 10-9M.
B. 9M.
C. 10-5 M.
D. 1,5.10-5M.
Câu 7. Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng trao đổi ion ?
A. MgSO4 + BaCl2  MgCl2 + BaSO4.
B. HCl + AgNO3  AgCl + HNO3.
C. 2NaOH + CuCl2  2NaCl + Cu(OH)2.
D. Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag.
Câu 8. Trô ̣n 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0.5M với 100 ml dung dịch KOH 0.5M đươ ̣c dung dịch A.
a) Tính nồng độ mol/l của ion OH - trong dung dịch? Chọn đáp án đúng.
A. 0.65 M.
B. 0.55M.
C. 0.75M.
D. 1.5M.
b) Tính thể tích dung dòch HNO 3 10% (D=1.1g/ml) để trung hoà dung dòch A? chọn đáp án đúng.
A. 83.9ml.
B. 85.9ml.
C. 85ml.
D. 90ml.
Câu 9. Chọn câu phát biểu đúng
A. Axit là nhữ ng chấ t có khả năng cho proton
B. Bazơ là những chấ t có khả năng nhâ ̣n proton
C. Phản ứng giữa mô ̣t axit với mô ̣t bazơ là phản ứng cho nhâ ̣n proton
D. Tấ t cả đề u đúng
Câu 11. Cho các ion: Fe3+, Ag+, Na+, NO3-, OH-, Cl- . Các ion nào sau đây tồn ta ̣i đồ ng thời trong dung dịch?
A. Fe3+, Na+, NO3-, OHB. Na+, Fe3+, Cl-, NO3C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-D. Fe3+, Na+, Cl-, OHCâu 12 . Cho: BaCl2 + A  NaCl + B . Trong các câu trả lời sau, câu nào sai?
A. A là Na 2CO3 ; B là BaCO 3
B. A là NaOH; B là Ba(OH)2
C. A là Na 2SO4; B là BaSO 4
D. A là Na 3PO4 ; B là Ba 3(PO4)2.
Câu 13. C¸c dung dÞch sau ®-îc xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn vÒ ®é pH (Chóng cã
cïng nång ®é)
A. H2S ; NaCl ; HNO3 ; KOH.
B. HNO3 ;
H2S ; NaCl ;
KOH.
C.KOH ; NaCl ; H2S ; HNO3.
D. HNO3 ;
KOH ; NaCl ;
H2S.
Câu 14. Cho: NH4NO3 (1), CH3COONa (2), Na2SO4 (3), Na2CO3 (4). Hãy cho ̣n đáp án đúng.
...
CHƯƠNG 1: S
Câu 1. Theo Bronxted, 

: NH
4
+
(1), Al(H
2
O)
3+
(2), S
2-
(3), Zn(OH)
2
(4), K
+
(5), Cl
-
(6)
A. (1), (5), (6)  B. (3), (2), (4)  C. (4), (2) 
. (1), (2) 
Câu 2. 





 ?
A. HNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, Ca
3
(PO
4
)
2
, H
3
PO
4
; B. CaCl
2
, CuSO
4
, CaSO
4
, HNO
3
;
B. H
2
SO
4
, NaCl, KNO
3
, Ba(NO
3
)
2
; D. KCl, H
2
SO
4
, H
2
O, CaCl
2
;
Câu 3. 

: CO
3
2-
(1), CH
3
COO
-
(2), HSO
4
-
(3), HCO
3
-
(4), Al(OH)
3
(5):
A. 1,2 . B. 2,4 . C. 1,4,5 . D. 3,4 
.
Câu 4. 

, 



7?
A. NaCl. B. Na
2
CO
3
. C. NaHSO
4
. D. NH
4
Cl.
Câu 5. 




 ?
A. Na
2
CO
3
. B. NH
4
Cl. C. HCl. D. KCl.
Câu 6. Cho 1.5 lit dung d
=9. 
/

:
A. 10
-9
M. B. 9M. C. 10
-5
M. D. 1,5.10
-5
M.
Câu 7. ?
A. MgSO
4
+ BaCl
2
MgCl
2
+ BaSO
4
.
B. HCl + AgNO
3
AgCl + HNO
3
.
C. 2NaOH + CuCl
2
2NaCl + Cu(OH)
2
. D. Cu + 2AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ 2Ag.
Câu 8. 
Ba(OH)
2
0.5
100 ml dung d0.5
ch A.
a) /

-
trong dung dch? .
A. 0.65 M. B. 0.55M. C. 0.75M. D. 1.5M.
b) 
3
10% (D=1.1g/ml) ? .
A. 83.9ml. B. 85.9ml. C. 85ml. D. 90ml.
Câu 9. 
A. 



B. 




C. 







D. 


Câu 11. 
: Fe
3+
, Ag
+
, Na
+
, NO
3
-
, OH
-
, Cl
-
. 

ch?
A. Fe
3+
, Na
+
, NO
3
-
, OH
-
B. Na
+
, Fe
3+
, Cl
-
, NO
3
-
C. Ag
+
, Na
+
, NO
3
-
, Cl
-
D. Fe
3+
, Na
+
, Cl
-
, OH
-
Câu 12 . Cho: BaCl
2
+ A NaCl + B . 


, 
?
A. 

2
CO
3
; 

3
B. 
; 
(OH)
2
C. 

2
SO
4
; 

4
D. 

3
PO
4
; 

3
(PO
4
)
2
.
Câu 13. c dung dÞch sau ®-îc xÕp theo chiÒu t¨ng n ®é pH (Chóng
cïng nång ®é)
A. H
2
S ; NaCl ; HNO
3
; KOH. B. HNO
3
; H
2
S ; NaCl ;
KOH.
C.KOH ; NaCl ; H
2
S ; HNO
3
. D. HNO
3
; KOH ; NaCl ;
H
2
S.
Câu 14. Cho: NH
4
NO
3
(1), CH
3
COONa (2), Na
2
SO
4
(3), Na
2
CO
3
(4). Hã



.
A.(4), (3) =7 B. (4), (2) >7 C.(1), (3) =7 D. (1), (3) <7
Câu 15. 

, 

(pH< 7)? .
A.Na
2
S B. KCl C. NH
4
Cl
D. K
3
PO
4
Câu 16.  ?
A.1: KNO
3
, H
2
S, Ba(OH)
2
, HCl B. 2: HCl, NaCl, NaOH, K
2
SO
4
C. 3: CH
3
COOH, HNO
3
, BaCl
2
, Na
2
SO
4
D.
4: H
2
O, Ca(NO
3
)
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, KOH
Câu 17. Cho: NH
4
Cl (1), CH
3
COONa (2), NaCl (3), Na
2
S (4). Hã



.
A.(4), (3) =7 B.(4), (2) >7
C.(1), (3) =7 D. (1), (3) <7
Câu 18. Cho: S
2-
+ H
2
O HS
-
+ OH
-
NH
4
+
+ H
2
O NH
3
+ H
3
O
+
; :
A. S
2-
, NH
4
+
 B. S
2-

4
+

C. S
2-
, NH
4
+
 D. S
2-
, NH
4
+

Sự điện li - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự điện li - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sự điện li 9 10 234