Ktl-icon-tai-lieu

Sự điện ly

Được đăng lên bởi huongisacass-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1
®n li
A--ni-ut
(*)
t lo¹i m¸y ®o pH ®îc dïng trong
phßng tnghiÖm
Khi c¸c axit, ba muèi hoµ tan trong níc x¶y ra nh÷ng hn tîng
hÖ qua qu¸ tr×nh h tan nµy ra sao ?
Pn øng y ra trong dung ch níc nng ®Æc ®m ?
®n li
BiÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ sù ®iÖn li vµ chÊt ®iÖn li.
*
(*) (S. Arrhenius, 1859 1927), ngêi Thuþ §iÓn, ®îc gi Nobel hcm 1903.
3
Sự điện ly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự điện ly - Người đăng: huongisacass-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Sự điện ly 9 10 86