Ktl-icon-tai-lieu

Sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Kien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP
OSI
OSI, hay còn gọi là "Mô hình liên kết giữa các hệ thống mở", là thiết kế dựa trên sự phát
triển của ISO (Tổ Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế).
Mô hình bao gồm 7 tầng:
1. Ứng dụng (Application): cho phép người dùng(con người hay phần mềm) truy cập vào
mạng bằng cách cung cấp giao diện người sử dụng, hỗ trợ các dịch vụ như gửi thư điện tử
truy cập và truyền file từ xa, quản lý CSDL dùng chung và một số dịch vụ khác về thông
tin.
2. Trình diễn (Presentation): thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cú pháp và nội dung
của thông tin gửi đi.
3. Phiên (Session): đóng vai trò "kiểm soát viên" hội thoại (dialog) của mạng với nhiệm
vụ thiết lập, duy trì và đồng bộ hóa tính liên tác giữa hai bên.
4. Giao vận (Transport): nhận dữ liệu từ tầng phiên, cắt chúng thành những đơn vị nhỏ
nếu cần, gửi chúng xuống tầng mạng và kiểm tra rằng các đơn vị này đến được đầu nhận.
5. Mạng (Network): điều khiển vận hành của mạng con. Xác định mở đầu và kết thúc của
một cuộc truyền dữ liệu.
6. Liên kết Dữ liệu: nhiệm vụ chính là chuyển dạng của dữ liệu thành các khung dữ liệu
(data frames) theo các thuật toán nhằm mục đích phát hiện, điều chỉnh và giải quyết các
vấn đề như hư, mất và trùng lập các khung dữ liệu.
7. Vật lý (Physical): Thực hiện các chức năng cần thiết để truyền luồng dữ liệu dưới dạng
bit đi qua các môi trường vật lý.
TCP/IP
TCP/IP cũng giống như OSI nhưng kiểu này có ít hơn ba tầng:
1. Tầng ứng dụng (Application): bao gồm nhiều giao thức cấp cao. Trước đây người ta sử
dụng các áp dụng đầu cuối ảo như TELNET, FTP, SMTP. Sau đó nhiều giao thức đã
được định nghĩa thêm vào như DNS, [Only registered and activated users can see links]
2. Tầng giao vận (Transport): nhiệm vụ giống như phần giao vận của OSI nhưng có hai
giao thức được dùng tới là TCP và UDP.
3. Tầng mạng(Network): chịu trách nhiệm chuyển gói dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận,
gói dữ liệu có thể phải đi qua nhiều mạng (các chặng trung gian). Tầng liên kết dữ liệu
thực hiện truyền gói dữ liệu giữa hai thiết bị trong cùng một mạng, còn tầng mạng đảm
bảo rằng gói dữ liệu sẽ được chuyển từ nơi gửi đến đúng nơi nhận. Tầng này định nghĩa
một dạng thức của gói và của giao thức là IP.
4. Tầng liên kết dữ liệu (Data link): Sử dụng để truyền gói dữ liệu trên một môi trường
vật lý.
Mô hình OSI ra đời năm 1973, mô hình TCP/IP ra đời năm 1984. Mô hình TCP/IP là mô
hình rút gọn của mô hình OSI. Có thể phân biệt 2 mô hình trên như sau:
Mô hình OSI có 7 lớp:
- Lớp Ứng dụng(Application) quy định giao diện...
Sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP
OSI
OSI, hay còn gọi "Mô hình liên kết giữa các hệ thống mở", thiết kế dựa trên sự phát
triển của ISO (Tổ Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế).
Mô hình bao gồm 7 tầng:
1. Ứng dụng (Application): cho pp người dùng(con người hay phần mm) truy cập vào
mạng bằng cách cung cấp giao diện người sử dụng, hỗ trợ các dịch vụ như gửi thư điện tử
truy cập và truyền file từ xa, quản lý CSDL dùng chung một số dịch vụ khác về thông
tin.
2. Trình diễn (Presentation): thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến pháp nội dung
của thông tin gửi đi.
3. Phiên (Session): đóng vai trò "kiểm soát viên" hội thoại (dialog) của mạng với nhiệm
vụ thiết lập, duy trì và đồng bộ hóa tính liên tác giữa hai bên.
4. Giao vận (Transport): nhận dữ liệu từ tầng phiên, cắt chúng thành những đơn vị nhỏ
nếu cần, gửi chúng xuống tầng mạng và kiểm tra rằng các đơn vị này đến được đầu nhận.
5. Mạng (Network): điều khiển vận hành của mạng con. Xác định mở đầu và kết thúc của
một cuộc truyền dữ liệu.
6. Liên kết Dữ liệu: nhiệm vụ chính chuyển dạng của dữ liệu thành các khung dữ liệu
(data frames) theo các thuật toán nhằm mục đích phát hiện, điều chỉnh giải quyết các
vấn đề như hư, mất và trùng lập các khung dữ liệu.
7. Vật lý (Physical): Thực hiện các chức năng cần thiết để truyền luồng dữ liệu dưới dạng
bit đi qua các môi trường vật lý.
TCP/IP
TCP/IP cũng giống như OSI nhưng kiểu này có ít hơn ba tầng:
1. Tầng ứng dụng (Application): bao gồm nhiều giao thức cấp cao. Trước đây người ta sử
dụng các áp dụng đầu cuối ảo như TELNET, FTP, SMTP. Sau đó nhiều giao thức đã
được định nghĩa thêm vào như DNS, [Only registered and activated users can see links]
2. Tầng giao vận (Transport): nhiệm vụ giống nphần giao vận của OSI nhưng hai
giao thức được dùng tới là TCP và UDP.
3. Tầng mạng(Network): chịu trách nhiệm chuyển gói dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận,
gói dữ liệu thể phải đi qua nhiều mạng (các chặng trung gian). Tầng liên kết dữ liệu
thực hiện truyền gói dữ liệu giữa hai thiết bị trong cùng một mạng, còn tầng mạng đảm
bảo rằng gói dữ liệu sẽ được chuyển từ nơi gửi đến đúng nơi nhận. Tầng y định nghĩa
một dạng thức của gói và của giao thức là IP.
4. Tầng liên kết dữ liệu (Data link): Sử dụng để truyền gói dữ liệu trên một môi trường
vật lý.
hình OSI ra đời năm 1973, mô hình TCP/IP ra đời năm 1984. Mô hình TCP/IP là mô
hình rút gọn của mô hình OSI. Có thể phân biệt 2 mô hình trên như sau:
Mô hình OSI có 7 lớp:
- Lớp Ứng dụng(Application) quy định giao diện giữa ứng dụng mạng, các giao thức
trong thuộc về lớp này rất nhiều, nhưng thường gặp nhất trên mạng FTP, HTTP,
Sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP - Người đăng: Nguyen Duc Kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP 9 10 141