Ktl-icon-tai-lieu

Sự phân cực ánh sáng 

Được đăng lên bởi quocvinhshh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự phân cực ánh sáng 
Bầu chọn của người dùng:

 / 0 

Nghèo nànTốt nhất 
Người viết: hiepkhachquay    

Ánh sáng Mặt Trời và hầu như mọi dạng nguồn chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo khác đều tạo ra 
sóng ánh sáng có vectơ điện trường dao động trong mọi mặt phẳng vuông góc với hướng truyền 
sóng. Nếu như vectơ điện trường hạn chế dao động trong một mặt phẳng bởi sự lọc chùm tia với 
những chất liệu đặc biệt, thì ánh sáng được xem là phân cực phẳng, hay phân cực thẳng đối với 
hướng truyền, và tất cả sóng dao động trong một mặt phẳng được gọi là mặt phẳng song song, 
hay mặt phẳng phân cực. 
 

Hình 1. Sự phân cực của sóng ánh sáng
 
Mắt người không có khả năng phân biệt giữa ánh sáng định hướng ngẫu nhiên và ánh sáng phân 
cực, và ánh sáng phân cực phẳng chỉ có thể phát hiện qua cường độ hoặc hiệu ứng màu, ví dụ 
như sự giảm độ chói khi mang kính râm. Trong thực tế, con người không thể nào phân biệt giữa 
ánh sáng thực độ tương phản cao nhìn thấy trong kính hiển vi ánh sáng phân cực và hình ảnh 
tương tự của cùng mẫu vật ghi bằng kĩ thuật số (hoặc trên phim) và rồi chiếu lên màn hứng với ánh 
sáng không phân cực. Ý niệm cơ bản của sự phân cực ánh sáng được minh họa trên hình 1 đối với 
một chùm ánh sáng không phân cực đi tới hai bản phân cực thẳng. Vectơ điện trường vẽ trong 
chùm ánh sáng tới dưới dạng sóng sin dao động theo mọi hướng (360 độ, mặc dù chỉ có 6 sóng, 
cách nhau 60 độ được vẽ trong hình). Trong thực tế, vectơ điện trường của ánh sáng tới dao động 
vuông góc với hướng truyền với sự phân bố đều trong mọi mặt phẳng trước khi chạm phải bản 
phân cực thứ nhất.
 

Các bản phân cực minh họa trong hình 1 thực ra là những bộ lọc gồm các phân tử polymer chuỗi 
dài định theo một hướng. Chỉ có ánh sáng tới dao động trong cùng mặt phẳng với các phân tử 
polymer định hướng bị hấp thụ, còn ánh sáng dao động vuông góc với mặt phẳng polymer thì 
truyền qua bộ lọc phân cực thứ nhất. Hướng phân cực của bản phân cực thứ nhất là thẳng đứng 
nên chùm tia tới sẽ chỉ truyền qua được những sóng có vectơ điện trường thẳng đứng. Sóng truyền 
qua bản phân cực thứ nhất sau đó bị chặn lại bởi bản phân cực thứ hai, do bản phân cực này định 
hướng ngang đối với vectơ điện trường trong sóng ánh sáng. Ý tưởng sử dụng hai bản phân cực 
định hướng vuông góc với nhau thường được gọi là sự phân cực chéo và là cơ sở cho ý tưởng về 
kính hiển vi ánh sáng phân cực.
 
Manh mối đầu tiên cho sự tồn tại của ánh sáng phân cực xuất hiện vào khoảng năm 1669 khi 
Erasmus Bartholin phát hiện...
S phân cc ánh sáng
Bu chn ca người dùng: / 0
Nghèo nànTt nht
Người viết: hiepkhachquay
Ánh sáng Mt Tri và hu như mi dng ngun chiếu sáng t nhiên và nhân to khác đều to ra
sóng ánh sáng có vectơ đin trường dao động trong mi mt phng vuông góc vi hướng truyn
sóng. Nếu như vectơ đin trường hn chế dao động trong mt mt phng bi s lc chùm tia vi
nhng cht liu đặc bit, thì ánh sáng được xem là phân cc phng, hay phân cc thng đối vi
hướng truyn, và tt c sóng dao động trong mt mt phng được gi là mt phng song song,
hay mt phng phân cc.
Hình 1. S phân cc ca sóng ánh sáng
Mt người không có kh năng phân bit gia ánh sáng định hướng ngu nhiên và ánh sáng phân
cc, và ánh sáng phân cc phng ch có th phát hin qua cường đ hoc hiu ng màu, ví d
như s gim độ chói khi mang kính râm. Trong thc tế, con người không th nào phân bit gia
ánh sáng thc độ tương phn cao nhìn thy trong kính hin vi ánh sáng phân cc và hình nh
tương t ca cùng mu vt ghi bng kĩ thut s (hoc trên phim) và ri chiếu lên màn hng vi ánh
sáng không phân cc. Ý nim cơ bn ca s phân cc ánh sáng được minh ha trên hình 1 đối vi
mt chùm ánh sáng không phân cc đi ti hai bn phân cc thng. Vectơ đin trường v trong
chùm ánh sáng ti dưới dng sóng sin dao động theo mi hướng (360 độ, mc dù ch có 6 sóng,
cách nhau 60 độ được v trong hình). Trong thc tế, vectơ đin trường ca ánh sáng ti dao động
vuông góc vi hướng truyn vi s phân b đều trong mi mt phng trước khi chm phi bn
phân cc th nht.
Sự phân cực ánh sáng  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự phân cực ánh sáng  - Người đăng: quocvinhshh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sự phân cực ánh sáng  9 10 147