Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu 1 Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt

Được đăng lên bởi Dương Đại Hiệp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN
V/v đánh giá phân tích chất lượng Hội viên và cơ sở Hội
và công tác thi đua khen thưởng các cơ sở Hội
I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
-

-

-

-

-

1. Mục đích:
Mỗi hội viên tự nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hội viên trong tổ chức hội,
nghiêm túc tự phê bình về mặt mạnh, mặt yếu của bản thân, của cơ sở hội.
Mỗi chi hội nhận xét đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động năm
học và hệ thống chỉ tiêu của chi hội, nêu được giải pháp phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt
yếu của chi hội, hội viên.
Thông qua việc đánh giá phân tích chất lượng hội viên để phối hợp tốt trong việc đánh
giá phân tích chất lượng đoàn viên và đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Đồng thời, làm
cơ sở để Hội Sinh viên trường đánh giá sát và đúng thực chất chất lượng chi hội, hội viên
qua đó phát hiện và giới thiệu nhân sự bổ sung đội ngũ Ban chấp hành Hội các cấp.
Đẩy mạnh phát triển xây dựng chi hội hoạt động vững mạnh và kiện toàn tổ chức cơ sở.
2. Yêu cầu:
Việc đánh giá, phân tích, thực hiện tự phê bình và phê bình phải nghiêm túc, trung
thực, tự giác và sát với tình hình hoạt động thực tế của cơ sở Hội và thể hiện vai trò và
tiếng nói của người Hội viên.
Tiến trình phân loại phải thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện của BTK Hội sinh
viên trường.
Kết quả đánh giá phân tích chất lượng Hội viên và cơ sở Hội là cơ sở để đánh giá
phân tích chất lượng các thành viên BCH cơ sở Hội.
II/ TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI:
1. Đối với Hội viên :
Chỉ phân tích chất lượng hội viên đối với những hội viên đã tham gia sinh hoạt tại
chi hội ít nhất 3 tháng trở lên (đối với K12 báo cáo theo lớp mới) và đánh giá chất lượng
Hội viên ở 4 cấp độ:
a)
Hội viên loại xuất sắc :
- Kết quả học tập phải đạt từ trung bình khá trở lên (Điểm trung bình của hai học
kỳ trước thời điểm tiến hành phân loại phải từ 6.5 trở lên) (đối với K13 lấy điểm trung
bình học kì 1).
- Tham gia nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động của chi hội và tích cực tham gia các
hoạt động của cấp trường, cấp khoa.

- Tích cực trong các phong trào học tập, gương mẫu trong học tập, thi cử, thực hiện
tốt nếp sống văn hóa trong chi hội, có hiến kế, giải pháp tổ chức các hoạt động tại Chi
hội.
- Thực hiện tốt lối sống trung thực, lành mạnh và chấp hành tốt luật pháp, các quy
chế trong học tập và quy định của nhà trường.
Hội viên loại khá :
- Kết quả học tập phải đạt từ trung bình khá trở lên (Điểm trung bình của hai học
kỳ trước thời điểm tiến hành phân loại phải từ 6.0 trở lên).
- Tham gia tốt các hoạt động của Chi hội và có tham gia c...
HƯỚNG DẪN
V/v đánh giá phân tích chất lượng Hội viên và cơ sở Hội
và công tác thi đua khen thưởng các cơ sở Hội
I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Mỗi hội viên tự nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hội viên trong tổ chức hội,
nghiêm túc tự phê bình về mặt mạnh, mặt yếu của bản thân, của cơ sở hội.
- Mỗi chi hội nhận xét đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động năm
học và hệ thống chỉ tiêu của chi hội, nêu được giải pháp phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt
yếu của chi hội, hội viên.
- Thông qua việc đánh giá phân tích chất lượng hội viên để phối hợp tốt trong việc đánh
giá phân ch chấtng đoàn viên và đánh giá điểm rèn luyện ca sinh viên. Đng thời, làm
sở để Hội Sinh viên trường đánh giá sát đúng thực chất chất lượng chi hội, hi viên
qua đó phát hiện và giới thiu nhân sbổ sung đội ngũ Ban chấp hành Hội các cấp.
- Đẩy mạnh phát triển xây dựng chi hội hot động vng mạnh và kiện toàn tchức cơ sở.
2. Yêu cầu:
- Việc đánh giá, phân tích, thực hiện t phê bình phê nh phải nghiêm túc, trung
thực, tự giác và sát với tình hình hoạt động thực tế của sở Hội thể hiện vai trò
tiếng nói của người Hội viên.
- Tiến trình phân loại phải thực hiện theo đúngớng dẫn thực hiện của BTK Hội sinh
viên trường.
- Kết quả đánh giá phân tích chất lượng Hội viên sở Hội sở để đánh g
phân tích chất lượng các thành viên BCH cơ sở Hội.
II/ TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI:
1. Đối với Hội viên :
Chỉ phân tích chất lượng hội viên đối với những hội viên đã tham gia sinh hoạt tại
chi hội ít nhất 3 tháng trở lên (đối với K12 báo cáo theo lớp mới) và đánh giá chất lượng
Hội viên ở 4 cấp độ:
a) Hội viên loại xuất sắc :
- Kết quả học tập phải đạt từ trung bình khá trở lên (Điểm trung bình của hai học
kỳ trước thời điểm tiến hành phân loại phải từ 6.5 trở lên) (đối với K13 lấy điểm trung
bình học kì 1).
- Tham gia nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động của chi hội tích cực tham gia c
hoạt động của cấp trường, cấp khoa.
Sức bền vật liệu 1 Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt - Trang 2
Sức bền vật liệu 1 Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt - Người đăng: Dương Đại Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sức bền vật liệu 1 Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt 9 10 463