Ktl-icon-tai-lieu

Sưu tầm Phương trình và bất phương trình logarit trong đề thi đại học

Được đăng lên bởi cunam612
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PT VÀ BPT LOGARIT TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC
x 1

1)

y 1

3log 9 9 x 2

log 3 y 3

1
log 4
1 (ĐH KA-2004)
y

2) log 1 y x
4

3) 2x

2

x

x x2

22

3

(ĐH KB-2005)

(ĐH KD-2003)

3

4) log 27 x 2 5 x 6

3

1
log
2

x 1
2

3

(HVHCQG-2000)
5) log 2 4 x 4 x log 1 2 x 1 3

x

20)

(ĐH CĐ)

a. 2

x 0

2a 1 3

3

5

7) log 1 4 4 x

log 1 22 x

2

1

0

3.2 x

log y y

10)

2y

x 4y

2

3 y 5x

(DB1A-02)

log 2 y

(DB2-D-02)

3

30)
(DB1-B-02)

0

3

log y xy
2x

2y

log x y

(DB1-A-03)

3

13) 15.2 x 1 1 2 x 1 2 x 1
14) Tìm m để pt: 4 log2 x

(DB2-A-03)
2

log 1 x m 0
2

17) 2 x

1
log 2 x
2

2

0 (KD-08)

y 2 1 log 2 xy

xy y 2

31)

(KA-09)

81

log5 x 2 4 x 11

2

5 log 4 x 2 3

log11 x 2 4 x 11

2 5 x 3x 2
log

x 3

2

2x

2

1

4 x 16
x 2
19) 2log3 4 x 3

18)

(DB2-KA-04)
(DB1-KB-04)

4
log 1 2 x 3
3

2 (KA-07)

0

2

0

x2 4x 5

32) Đinh m để pt sau có nghiệm duy nhất
a) log x 2 2mx log 8 x 6m 3 0
b) 2log2 x 4
33)

2 log1
log1

x

log 2 x

x

log2 mx
xy

y 5

y 2x 2
log 2

y

x 4

log 2 y log 2 xy

36) log x 2 2 x 3
3
log 2 x
2

0 (D-07)

(KB-08)

Có nghiệm thuộc khoảng (0;1)
(DB1-D-03) 34)
log 2 x y log x log y 0
15) log 1 x 2log 1 x 1 log 2 6 0 (DB2-D-03)
y 1 log 2 x
2
4
35)
x y 64
16) log log2 x 2 x2 x
(DB1-KA-04)
0
4

(KB-07)

1
4.2 x 3

0

29) log 2 2 x log 2 x 2 3

11) 16log27 x x 3log3x x2 0 (DB1-D-02)
12)

log 2 x 2
3x

log 2 4 x

3 0

log 4 x

2

28)

1
1
8
8) log 2 x 3
log 4 x 1
2
4
3
2
log x x 2 x 3 x 5 y 3
3

x 2 3x 2
x

27) log 1

2

9)

x2 x
log 6
x 4

26) log 0,7

(HVBCVT-2000)

2log 2

0

2

x

5

2 2

22) 3.8x 4.12 x 18x 2.27 x 0
(KA-06)
x
23) log5 4 144 4 log 5 2 1 log 5 2 x 2 1
(KB-06)
24) 2x x 4.2x x 22 x 4 0
(KD-06)
2
25) log2 x 1 2 x2 x 1 log x 1 2 x 1 4
(KA-08)
2

x

x 1

2 x

21) log 2 4x 15.2 x 27

2

6) Tìm a sao cho bpt sau thoả

x

2 x

log

x 3
x 1

log 2
1

y

x 1

2

6

...
CÁC PT VÀ BPT LOGARIT TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC
1)
23
93
11
3log 9 log 3
xy
xy
(ĐH KB-2005)
2)
14
4
1
log log 1yx
y
(ĐH KA-2004)
3)
22
2
2 2 3
x x x x
(ĐH KD-2003)
4)
3
2
27
3
11
log 5 6 log
22
x
xx
(HVHCQG-2000)
5)
1
21
2
log 4 4 log 2 3
xx
x
(ĐH CĐ)
6) Tìm a sao cho bpt sau thoả x
0
a.
1
2 2 1 3 5 3 5 0
xx
x
a
(HVBCVT-2000)
7)
21
11
22
log 4 4 log 2 3.2
x x x
(DB1A-02)
8)
9)
32
32
log 2 3 5 3
log 2 3 5 3
x
y
x x x y
y y y x
(DB2-D-02)
10)
42
4 3 0
log log 0
xy
xy
(DB1-B-02)
11)
3
2
3
27
16log 3log 0
x
x
xx
(DB1-D-02)
12)
log log
2 2 3
yx
xy
xy y
(DB1-A-03)
13)
11
15.2 1 2 1 2
x x x
(DB2-A-03)
14) Tìm m để pt:
2
21
2
4 log log 0x x m
Có nghiệm thuộc khoảng (0;1) (DB1-D-03)
15)
1 1 2
24
log 2log 1 log 6 0xx
(DB2-D-03)
16)
2
2
4
log log 2 0x x x
(DB1-KA-04)
17)
22
13
log log
22
22
xx
x
(DB2-KA-04)
18)
1
2 4 16
4
2
x
x
x
(DB1-KB-04)
19)
31
3
2log 4 3 log 2 3 2xx
(KA-07)
20)
2 2 2 2 0
xx
xx
(KB-07)
21)
22
1
log 4 15.2 27 2log 0
4.2 3
xx
x
(D-07)
22)
3.8 4.12 18 2.27 0
x x x x
(KA-06)
23)
2
5 5 5
log 4 144 4log 2 1 log 2 1
xx
(KB-06)
24)
22
2
2 4.2 2 4 0
x x x x x
(KD-06)
25)
2
2
2 1 1
log 2 1 log 2 1 4
xx
x x x
(KA-08)
26)
2
0,7 6
log log 0
4
xx
x
(KB-08)
27)
2
1
2
32
log 0
xx
x
(KD-08)
28)
22
22
22
log 1 log
3 81
x xy y
x y xy
(KA-09)
29)
2 2 2
2 2 4
log log 3 5 log 3x x x
30)
2
22
5 11
2
log 4 11 log 4 11
0
2 5 3
x x x x
xx
31)
2
2
2
log 3
0
45
x
xx
32) Đinh m để pt sau có nghiệm duy nhất
a) log
2
2 log 8 6 3 0x mx x m
b)
22
2log 4 logx mx
33)
2
12
12
2log 2 2 log 1 6
log 5 log 4 1
xy
xy
xy y x x
yx
34)
2 2 2
2
log log log
log log log 0
x y xy
x y x y
35)
2
1 log
64
y
yx
x
36) log
2
3
2 3 log
1
x
xx
x
Sưu tầm Phương trình và bất phương trình logarit trong đề thi đại học - Người đăng: cunam612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sưu tầm Phương trình và bất phương trình logarit trong đề thi đại học 9 10 50