Ktl-icon-tai-lieu

SX phân bón NPK

Được đăng lên bởi ducthuhien
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4616 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Công nghiệp
sản xuất phân bón NPK

Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển
Việt nam – Đan mạch về Môi trƣờng
BỘ CÔNG THƢƠNG

Tháng 3 năm 2010

Mục lục
Mục lục .............................................................................................................. 1
Mở đầu .............................................................................................................. 3
1 Giới thiệu chung ......................................................................................... 4
1.1
Sản xuất sạch hơn .............................................................................. 4
1.2 Hiện trạng sản xuất phân bón NPK ....................................................... 5
1.3 Các quá trình cơ bản trong sản xuất NPK ............................................... 6
1.3.1 Nghiền nguyên liệu ........................................................................... 8
1.3.2 Phối trộn nguyên liệu ........................................................................ 8
1.3.3 Vê viên tạo hạt .................................................................................. 9
1.3.4 Sấy ................................................................................................. 10
1.3.5 Sàng................................................................................................ 10
1.3.6 Làm nguội ...................................................................................... 11
1.3.7 Đóng bao sản phẩm ....................................................................... 11
2 Sử dụng nguyên liệu và vấn đề môi trƣờng ............................................ 11
2.1
Tiêu thụ nguyên nhiên liệu ................................................................ 12
2.1.1
Nguyên liệu chính ...................................................................... 13
2.1.2
Tiêu thụ tài nguyên .................................................................... 14
2.2
Các vấn đề về môi trƣờng ................................................................ 14
2.2.1
Bụi và khí thải ............................................................................ 15
2.2.2
Nƣớc thải ................................................................................... 16
2.2.3
Chất thải rắn .............................................................................. 16
2.3
Tiềm năng của sản xuất sạch hơn ...........................................
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Công nghiệp
sản xuất phân bón NPK
Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển
Việt nam – Đan mạch về Môi trƣờng
BỘ CÔNG THƢƠNG
Tháng 3 năm 2010
SX phân bón NPK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SX phân bón NPK - Người đăng: ducthuhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
SX phân bón NPK 9 10 315