Ktl-icon-tai-lieu

Tách chất

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Tịnh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
F.01
NhËn bt - T¸ch chÊt
A. NhËn biÕt
Dïng c¸c HH ®Æc trng ®Ó nn biÕt c¸c ct, c¨n cø vµo c¸c hiÖnng h
tan, kÕt tña, mÊtu, t¹o mµu hay ®æi mµu, i ®Æc trng a NH
3
(khai), SO
2
(xèc),
H
2
S (i tng thèi) ®Ó nhËn biÕt c¸c ct. §äc ®Ò bµi, ®Ó kh«ng nhÇm lÉn gi÷a
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt c¸c chÊt. VÝ dô: ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt A, B, C, D th× ta chØ cÇn
nhËn biÕt c¸c ct A, B, C chÊt cßni pi lµ D, nhng khi ®Òi yªu cÇu nhËn biÕt
c¸c chÊt A, B, C, D th× ta cÇn nhËn biÕt tõng chÊt mét. TÊt c¶ c¸c ct dïng ®Ó nhËn
biÕt c¸c chÊt theo yªu cÇu a bµi ®îc coi lµ thuèc thö, chÊt xóc t¸c kng ®îc tÝnh lµ
thuèc thö
1. c bíc nn biÕt ct
c 1: LÊy mÉu thö
c 2: Chän thuèc thö theo yªuu a bµi (thc ttuú cn, thuèc thö quy
®Þnh, kh«ng dïng thªm thc tn ngoµi)
c 3: Cho thuèc thö vµo u t, dù ®o¸n c¸c hiÖnng
c 4: ViÕt PTHH minh häa.
2. c d¹ng nhËn bt
a. Nn bt riªng lÎ vµ nn biÕt n hîp
- NhËn biÕt riªng lÎ: i mÉu t chØ cã mét ct
- NhËn biÕt hçnp: MÉu thö cã tõ hai chÊt trë lªn
Khi mÉu thö ë ng dung dÞch ta nhËn biÕt qua c¸c dÊu hiÖuo ra do c¸c
HH o nªn c¸c tnh phÇn a mÉu thö.
Khi mÉu thö ë ng n nªn ng chÊt thÝch hîp ®Ó hoµ tan u t
Khi mÉu thö chÊt khÝ (oxit axit hoÆc c¸c ct khö hay oxi ho¸ kh¸c) ta dïng
dd kiÒm hc c¸c chÊt khö hay oxi h ®Ó nhËn biÕt
b. Nn bt víi thuèc thö n c
Dïng ®óng lîng thuèc thö ®· cho thÓ nhËn bt ®îct, i hc tÊt c
u thö. Tng hîp, sö ng hÕt lîng thuèc thö ®· cho mµ cha nhËn biÕt ®îc t mÉu
thö, ta cã tlîing c¸c tÝnh chÊt cña c mÉu ®· nn biÕt ®îc ®Ó nhËn biÕt c¸c
u thö cßn l¹i.
c. Nn bt c¸c ct mµ kngng tm thuèc thö ngi
Tan lît cho c¸c mÉu thö t¸c dông víi nhau, lËp ng tæng kÕt vµ thèng kª
t qthu ®îc, tõ ®ã rót ra kÕt luËn.
1
Tách chất - Trang 2
Tách chất - Người đăng: Nguyễn Văn Tịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tách chất 9 10 887