Ktl-icon-tai-lieu

Tái chế chất thải nông nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2756 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chất thải
rắn
ắ

Khu tiếp
nhận
hậ
Phòng
phát điện

Nhựa, 
giấy, kim
giấy, kim
loại…

Trạm trung
chuyển
h ể

Khí sinh
học

Chất thải
hữu cơ

Khu lưu trữ
phân bón

Khí sinh học
(Biogas)

Nước
N ớ
thải

Bùn thải
Thức ăn
gia súc

Thức ăn
gia súc

Vật liệu
xây dựng

Khu sản
xuất gạch

Nơi lưu trữ
chất thải nông
hấ hải ô
nghiệp

Chất thải nông nghiệp

Khu sản xuất
phân bó
hâ bón

Phân
bón

...
Trm trung
h
Khu tiếp
h
Chtthi
Nha,
giy
,
kim
c
h
uy
nn
h
n
Phòng
r
n
Chtthi
hu
cơ
giy
,
kim
loi…
sinh
hc
Khu lưutr
phân bón
Phòng
phát đin
Phân
bón
N
Kh
í
sinh
hc
hu
cơ
sinh
hc
(Biogas)
Bùn thi
N
ư
c
thi
Nơilưutr
h
hi
ô
Khu snxut
Thc ăn
gia súc
Thc ăn
gia súc
c
h
tt
hi
n
ô
ng
nghip
p
n
n
Khu sn
xutgch
Vtliu
xây dng
Chtthinôngnghip
Tái chế chất thải nông nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tái chế chất thải nông nghiệp 9 10 591