Ktl-icon-tai-lieu

tái chế

Được đăng lên bởi dieu minh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục

1. Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục là gì?
Tái chế (Rycycle), Tái sử dụng (Reuse) và Khôi phục (Recovery) thường được biết đến là 3Rs; các hoạt
động này là nền tảng cho việc giảm lãng phí và tối ưu hóa quá trình.
Chúng được xác định như sau:
- Tái chế có nghĩa trả lại dòng chất thải cho hệ thống hoặc để sử dụng cho sản phẩm tương tự để sản
xuất lại từ đầu, hoặc được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm mới.
- Tái sử dụng có nghĩa là trả lại dòng chất thải hoặc sản phẩm đã sử dụng với mục đích tương tự.
- Khôi phục có nghĩa là lấy từ dòng chất thải của một quá trình để đưa vào chính quá trình đó hoặc quá
trình khác chế tạo làm nguyên liệu thô hoặc nguồn năng lượng cho quá trình khác.
TIP: 3Rs không chỉ là một hoạt động hay chương trình mà có thể trở thành phương châm để mỗi
thành viên trong tổ chức chia sẻ với nhau. 3Rs không chỉ dẫn tới cải tiến năng suất và môi trường mà
còn hỗ trợ tạo ra môi trường làm việc tốt hơn.
2. Tại sao Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục có ý nghĩa?
3Rs đưa ra khung cơ bản để tích hợp các hoạt động môi trường và năng suất, chứng minh rằng việc
quan tâm tới môi trường là một quyết định đúng.
TIP Sau khi sản phẩm được tái chế rất khó nhận biết lại. Tái chế xuất hiện khi nguyên liệu quay trở
lại hoạt động sản xuất ban đầu, như bình và lọ thủy tinh được thu gom để nghiền. Thủy tinh vụn sau đó
được đưa vào lò nấu để tạo ra thùng chứa thủy tinh, màu sắc được phân loại và không gây ô nhiễm. Đó
là cách sử dụng hiệu quả cao.
Khi Tái chế, nguyên liệu có thể giảm chất lượng so với chất lượng ban đầu của nó. Trong trường hợp
của thùng chứa thủy tinh ở trên, nó được sử dụng như sản phẩm thay thế hoặc dùng để cung ứng cho
thị trường có yêu cầu thấp hơn.
3. Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục hỗ trợ như thế nào?
3Rs sẽ đem lại cho bạn sự hiểu biết rõ ràng để triển khai các chương trình môi trường mà lợi ích kinh tế
được nhận biết trong toàn tổ chức. Làm tốt hơn với ít chi phí đầu vào hơn sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế và
môi trường.
4. Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục được áp dụng ở đâu?
3Rs có thể được áp dụng trong toàn tổ chức. Các quá trình mà tại đó lãng phí được xác định rõ sẽ tạo
ra nhiều cơ hội cải tiến hơn, nhưng thậm chí khu vực hành chính cũng có lợi từ những hoạt động này vì
chúng khuyến khích suy nghĩ về môi trường. Các khoản tiết kiệm từ những sự việc tưởng như bình
thường của những hành động đơn lẻ có thể tích lũy theo thời gian thành những giá trị đáng kể, đặc biệt

ở các công ty lớn.
5. Khi nào Tái chế,...
Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục
1. Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục là gì?
Tái chế (Rycycle), Tái sử dụng (Reuse) Khôi phục (Recovery) thường được biết đến 3Rs; các hoạt
động này là nền tảng cho việc giảm lãng phí và tối ưu hóa quá trình.
Chúng được xác định như sau:
- Tái chế nghĩa trả lại dòng chất thải cho hệ thống hoặc để sử dụng cho sản phẩm tương tự để sản
xuất lại từ đầu, hoặc được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm mới.
- Tái sử dụng có nghĩa là trả lại dòng chất thải hoặc sản phẩm đã sử dụng với mục đích tương tự.
- Khôi phục có nghĩa là lấy từ dòng chất thải của một quá trình để đưa vào chính quá trình đó hoặc quá
trình khác chế tạo làm nguyên liệu thô hoặc nguồn năng lượng cho quá trình khác.
TIP: 3Rs không chỉ một hoạt động hay chương trình thể trở thành phương châm để mỗi
thành viên trong tổ chức chia sẻ với nhau. 3Rs không chỉ dẫn tới cải tiến năng suất môi trường
còn hỗ trợ tạo ra môi trường làm việc tốt hơn.
2. Tại sao Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục có ý nghĩa?
3Rs đưa ra khung bản để tích hợp các hoạt động i trường năng suất, chứng minh rằng việc
quan tâm tới môi trường là một quyết định đúng.
TIP Sau khi sản phẩm được tái chế rất khó nhận biết lại. Tái chế xuất hiện khi nguyên liệu quay trở
lại hoạt động sản xuất ban đầu, như bình và lọ thủy tinh được thu gom để nghiền. Thủy tinh vụn sau đó
được đưa vào lò nấu để tạo ra thùng chứa thủy tinh, màu sắc được phân loại và không gây ô nhiễm. Đó
là cách sử dụng hiệu quả cao.
Khi Tái chế, nguyên liệu thể giảm chất lượng so với chất lượng ban đầu của nó. Trong trường hợp
của thùng chứa thủy tinh trên, nó được sử dụng như sản phẩm thay thế hoặc dùng để cung ứng cho
thị trường có yêu cầu thấp hơn.
3. Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục hỗ trợ như thế nào?
3Rs sẽ đem lại cho bạn sự hiểu biết rõ ràng để triển khai các chương trình môi trường mà lợi ích kinh tế
được nhận biết trong toàn tổ chức. Làm tốt hơn với ít chi phí đầu vào hơn sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế
môi trường.
4. Tái chế, Tái sử dụng và Khôi phục được áp dụng ở đâu?
3Rs thể được áp dụng trong toàn tchức. Các quá trình tại đó lãng phí được xác định sẽ tạo
ra nhiều cơ hội cải tiến hơn, nhưng thậm chí khu vực hành chính cũng có lợi từ những hoạt động này
chúng khuyến khích suy nghĩ về môi trường. Các khoản tiết kiệm từ những s việc tưởng như bình
thường của những hành động đơn lẻ có thể tích lũy theo thời gian thành những giá trị đáng kể, đặc biệt
tái chế - Trang 2
tái chế - Người đăng: dieu minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tái chế 9 10 587