Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi nhungkhi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Môn học

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
TCTT. 512

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
1. KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG. MÃ SỐ: 60.31.12
2. TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG.

MÃ SỐ: 60.34.20

Người biên soạn: PGS. TS Phạm Ngọc Ánh

Hà Nội – 2009

CHUYÊN ĐỀ 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
1. Số tiết của Chuyên đề:
Trong đó:

8 tiết
5 tiết lý thuyết
3 tiết thảo luận/tự học

2. Mục tiêu, yêu cầu:
- Cung cấp cho học viên cao học những kiến thức cơ bản về tài
chính- tiền tệ có mở rộng, nâng cao và cập nhật những vấn đề lý luận về tài
chính (quan niệm, chức năng); về tiền tệ (các học thuyết về tiền tệ; cung cầu tiền tệ).
- Tiếp cận vấn đề phát triển tài chính và ổn định tiền tệ đối với tăng
trưởng kinh tế.
3. Nội dung của Chuyên đề 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

1.1.1. Quan niệm về tài chính trong nền kinh tế thị trường (KTTT)
1.1.1.1. Các trường phái khác nhau trong quan niệm về tài chính
a. Quan niệm về tài chính ở các nền KTTT phát triển
(Chủ yếu là của các học giả Anh - Mỹ - Pháp…)
- Theo nghĩa hẹp:
+ Là thanh toán.
+ Là thu nhập.
- Theo nghĩa rộng:
+ Là vốn tiền tệ, chu chuyển tiền tệ
+ Là nghệ thuật cung cấp phương tiện, cách thức chi trả.

2/29

+ Là phân bổ, bố trí các nguồn lực cho các yêu cầu của nền kinh tế
thông qua sử dụng các quỹ tiền tệ.
- Nhận xét:
+ Tài chính được các học giả quan niệm là cụ thể, trực diện, thực
dụng và đa dạng; ở cả trạng thái tĩnh và động.
+ Tài chính là cách thức tạo dựng, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài
chính của từng chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu tối ưu.
b. Quan niệm về tài chính trong nền KT KHH tập trung
(Chủ yếu là của các học giả kinh tế ở Liên Xô cũ)
- Nhà nước là chủ thể duy nhất của quá trình sản xuất; các thành
phần kinh tế phi Nhà nước không được thừa nhận  tài chính của các nước
xã hội chủ nghĩa chỉ xoay quanh Nhà nước.
- Tài chính ra đời do:

(i) Sản xuất H – T
(ii) Nhà nước

- Là hệ thống các quan hệ phân phối TSPXH; nó là phạm trù phân phối.
- Nhấn mạnh đến bản chất giai cấp của tài chính.
c. Quan niệm về tài chính trong nền kinh tế chuyển đổi
(Chủ yếu là quan niệm của các học giả Trung Quốc)
- Xuất phát điểm nghiên cứu khái niệm tài chính là quan hệ giữa
Chính phủ và thị trường.
- Cách tiếp cận tài chính.
- Theo trường phái chính thống:
+ Tài chính là hoạt động kinh tế của Nhà nước.
+ Tài chính là một phạm trù phân phối, phân phối mang tính tập
trung của Nhà nước.
+ Khái niệm tài chính của phái chính thống....
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Môn học
I CHÍNH TIỀN T
TCTT. 512
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC
1. KINH TẾ TÀI CNH NGÂNNG. MÃ SỐ: 60.31.12
2. TÀI CNH VÀ NGÂN HÀNG. MÃ SỐ: 60.34.20
Người biên soạn: PGS. TS Phạm Ngọc Ánh
Nội 2009
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ - Người đăng: nhungkhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 721