Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bài tập vật lý lượng tử

Được đăng lên bởi linhnguyen891994
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP
(Học phần BTVLTHCS)

1. Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong chương trình vật lý
THCS.
2. Trình bày những đặc điểm của hệ thống bài tập vật lý THCS trong chương
trình vật lý hiện hành.
3. Trình bày cấu trúc của hệ thống bài tập trong chương trình VLTHCS hiện
hành.
4. Trình bày phương pháp chung để giải một bài tập vật lý
5.Trình bày phương pháp giải bài tập vật lý định tính
6.Trình bày phương pháp giải bài tập vật lý định lượng
7. Trình bày các hình thức tổ chức chữa bài tập vật lý.
8. Xây dựng giáo án hướng dẫn chữa một số bài tập trong chương trình vật lý lớp
6, 7 và 8.
9. Thông qua đợt TTSP tại trường THCS, anh (chị) hãy cho biết ý kiến của
mình về các vấn đề sau:
- Đánh giá hiệu quả sử dụng “Vở bài tập vật lý giáo khoa THCS” tại trường thực
tập.
- Tìm nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại (nếu có)
- Những kiến nghị, đề xuất của anh (chị) để khắc phục các hạn chế, tồn tại

...
PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP
(Học phần BTVLTHCS)
1. Nêu ý nghĩa tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong chương trình vật
THCS.
2. Trình bày những đặc điểm của hệ thống bài tập vật THCS trong chương
trình vật lý hiện hành.
3. Trình bày cấu trúc của hệ thống bài tập trong chương trình VLTHCS hiện
hành.
4. Trình bày phương pháp chung để giải một bài tập vật lý
5.Trình bày phương pháp giải bài tập vật lý định tính
6.Trình bày phương pháp giải bài tập vật lý định lượng
7. Trình bày các hình thức tổ chức chữa bài tập vật lý.
8. Xây dựng giáo án hướng dẫn chữa một số bài tập trong chương trình vật lý lớp
6, 7 và 8.
9. Thông qua đợt TTSP tại trường THCS, anh (chị) hãy cho biết ý kiến của
mình về các vấn đề sau:
- Đánh giá hiệu quả sử dụng “Vởi tập vật giáo khoa THCS” tại trường thực
tập.
- Tìm nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại (nếu có)
- Những kiến nghị, đề xuất của anh (chị) để khắc phục các hạn chế, tồn tại
Tài liệu bài tập vật lý lượng tử - Người đăng: linhnguyen891994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu bài tập vật lý lượng tử 9 10 518