Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Hóa

Được đăng lên bởi Đinh Việt Quỳnh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề 1

CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

NGUYÊN TỐ

OXI
OXIT KHÔNG TẠO MUỐI

OXIT

OXIT TẠO MUỐI

OXIT LƯỠNG TÍNH

BAZƠ

OXIT AXIT

HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

MUỐI

MUỐI BAZƠ

MUỐI TRUNG HÒA

MUỐI AXIT

A. OXIT :
I. Định nghĩa : Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi .
II. Phân loại: Căn cứ vào tính chất hóa học cđa oxit , người ta phân loại như sau:
1. Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
2. Oxit Axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
3. Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit và tác dụng với dung dịch baz tạo thành
muối và nước. VD như Al2O3, ZnO .BeO, Cr2O3
4. Oxit trung tính còn được gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dụng với dung dịch axit,
dung dịch bazơ, nước. VD như CO, NO …
III.Tính chất hóa học :
1. Tác dụng với nước :
a. OÂxit phi kim + H 2O  Axit .Ví dụ : SO3 + H 2O  H 2SO 4
P2O5 + 3H2O  2H3PO4
b. OÂxit kim loaïi + H 2O  Bazô . Ví dụ : CaO + H 2 O  Ca(OH) 2
2. Tác dụng với Axit :
Oxit Kim loại + Axit  Muối + H2O
VD : CuO + 2HCl  CuCl 2 + H 2O
3. Tác dụng với Kiềm( dung dịch bazơ):
Oxit phi kim + Kiềm  Muối + H2O
VD : CO 2 + 2NaOH  Na 2CO3 + H 2O
CO 2 + NaOH  NaHCO3 (tùy theo tỷ lệ số mol)
4. Tác dụng với oxit Kim loại :
1

Oxit phi kim + Oxit Kim loại  Muối
5. Một số tính chất riêng:
o
VD :
3CO + Fe 2 O3 t
3CO 2 + 2Fe
2HgO

to

VD : CO 2 + CaO  CaCO3

2Hg + O 2
o

CuO + H 2 t
Cu + H 2O
* Al2O3 là oxit lưỡng tính: vừa phản ứng với dung dịch Axít vừa phản ứng với dung dịch Kiềm:
Al2 O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H 2 O
Al2 O3 + 2NaOH  2NaAlO 2 + H 2O
IV. Điều chế oxit:
NHIỆT PHÂN AXIT
(axit mất nước)

PHI KIM + OXI

NHIỆT PHÂN MUỐI
KIM LOẠI + OXI

OXI + HỢP CHẤT
Ví dụ:

2N2 + 5O2  2N2O5
3Fe + 2O2  Fe3O4
2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2
2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2

OXIT

NHIỆT PHÂN BAZƠ
KHÔNG TAN

KIM LOẠI MẠNH+ OXIT
KIM LOẠI YẾU

4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2
H2CO3 CO2 + H2O
CaCO3  CO2 + CaO
Cu(OH)2 H2O+ CuO
2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe

B . AXIT :
I. Định nghĩa: Axit là hợp chất mà trong phân tử gồm 1 hoặc nhiều nguyên tử Hiđro liên kết với gốc Axit .
Tên gọi:
* Axit không có oxi tên gọi có đuôi là “ hiđric ” . HCl : axit clohiđric
* Axit có oxi tên gọi có đuôi là “ ic ” hoặc “ ơ ” .
H2SO4 : Axit Sunfuric
H2SO3 : Axit Sunfurơ
Một số Axit thông thường:
Ký hiệu
Tên gọi
Hóa trị
_ Cl
Clorua
I
=S
Sunfua
II
_ Br
Bromua
I
_ NO3
Nitrat
I
= SO4
Sunfat
II
= SO3
Sunfit
II
_ HSO4
Hiđrosunfat
I
_ HSO3
Hiđrosunfit
I
= CO...
Vấn đề 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
A. OXIT :
I. Định nghĩa : Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi .
II. Phân loại: Căn cứ vào tính chất hóa học cđa oxit , người ta phân loại như sau:
1. Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
2. Oxit Axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
3. Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit và tác dụng với dung dịch baz tạo thành
muối và nước. VD như Al
2
O
3
, ZnO .BeO, Cr
2
O
3
4. Oxit trung tính còn được gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dụng với dung dịch axit,
dung dịch bazơ, nước. VD như CO, NO …
III.Tính chất hóa học :
1. Tác dụng với nước :
a.
2
OÂxit phi kim+H O Axit
.Ví dụ :
3 2 2 4
SO +H O H SO
P
2
O
5
+ 3H
2
O 2H
3
PO
4
b.
2
OÂxit kim loaïi+H O Bazô
. Ví dụ :
2 2
CaO +H O Ca(OH)
2. Tác dụng với Axit :
Oxit Kim loại + Axit
Muối + H
2
O
VD :
2 2
CuO + 2HCl CuCl + H O
3. Tác dụng với Kiềm( dung dịch bazơ):
Oxit phi kim + Kiềm
Muối + H
2
O
VD :
2 2 3 2
CO +2NaOH Na CO + H O
2 3
CO + NaOH NaHCO
(tùy theo tỷ lệ số mol)
4. Tác dụng với oxit Kim loại :
1
OXI
OXIT KHÔNG TẠO MUỐI
OXIT TẠO MUỐI
OXIT
OXIT LƯỠNG TÍNH
HIĐROXIT LƯỠNG TÍNHBAZƠ
NGUYÊN TỐ
MUỐI
OXIT AXIT
MUỐI BAZƠ MUỐI AXIT
MUỐI TRUNG HÒA
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Hóa - Người đăng: Đinh Việt Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Hóa 9 10 31