Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu dãy số

Được đăng lên bởi hoangandinh1978
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngµy so¹n: 15/3/2009
Ngµy gi¶ng: 17/3/2009
Chuyªn ®Ò: D·y c¸c ph©n sè viÕt theo quy luËt
I/ NhËn xÐt më ®Çu:
Khi gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ ph©n sè, ta thêng gÆp c¸c bµi to¸n tÝnh tæng c¸c ph©n sè
mµ tö vµ mÉu cña chóng ®îc viÕt theo quy luËt. VD:
3 + 3 + 3 + .... + 3
4.7 7.10 10. 13 73.76
DÔ nhËn thÊy c¸c ph©n sè cã tö kh«ng thay ®æi vµ ®óng b»ng hiÖu hai thõa sè ë
díi mÉu, thõa sè cuèi ë mÉu tríc b»ng thõa sè ®Çu ë mÉu sau.
Ph¬ng ph¸p chung ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n d¹ng nµy lµ dïng c«ng thøc:
m = 1 _ 1
b. ( b+m) b b+m
Khi ®ã ta cã thÓ viÕt mçi sè h¹ng thµnh hiÖu cña hai ph©n sè , sè trõ cña nhãm
tríc b»ng sè bÞ trõ cña nhãm sau råi khö liªn tiÕp. KÕt qu¶ cßn l¹i sè bÞ trõ ®Çu
tiªn vµ sè trõ cuãi cïng, khi ®ã phÐp tÝnh thùc hiÖn ®îc dÔ dµng.
NÕu mçi sè h¹ng phøc t¹p h¬n, ch¼ng h¹n:
2m
b. ( b+m ).(b+ 2m )
th× ta dïng c«ng thøc:
2m = 1 _ 1
b. ( b+m ).(b+ 2m ) b.( b+ m ) ( b+m ).( b+ 2m )
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bµi to¸n nµo ta còng ph¸t hiÖn ®îc ngay quy luËt mµ ph¶i
qua mét sè phÐp biÕn ®æi dùa trªn tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè nh nh©n c¶ tö vµ
mÉu víi cïng mét sè ®Ó t×m quy luËt cña mÉu, ¸p dông hîp lý tÝnh chÊt ph©n
phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng ®Ó biÕn ®æi tö ®óng b»ng hiÖu hai thõa sè
díi mÉu...
II/ C¸c vÝ dô :
VD1: TÝnh tæng 100 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sau:
a/ 1/1.2 ; 1/ 2.3 ; 1/ 3.4 ..........
b/ 1/6 ; 1/ 66 ; 1/ 176..........
Gi i
Tríc hÕt ta cã nhËn xÐt sau:
Tæng 100 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y lµ:
a/ 1/ 1.2 + 1/ 2.3 + 1/ 3.4 +.........+ 1/ 100.101
C¸c ph©n sè trong tæng cã tö b»ng nhau vµ ®óng b»ng hiÖu hai thõa sè díi mÉu
nªn ta dïng c«ng thøc biÕn ®æi:
m/ b. ( b+ m ) = 1/ b - 1/ b+m
VËy 1/ 1.2 + 1/ 2.3 + 1/ 3.4 +.........+ 1/ 100.101 = 1 – 1/ 101 = 100/ 101
b/ Tríc hÕt ta viÕt c¸c mÉu thµnh tÝch theo quy luËt:
6 = 1.6 ; 66 = 6. 11 ; 176 = 11. 16......
sè h¹ng thø n cña d·y cã d¹ng : ( 5n – 4 ) ( 5n + 1 )
=> sè h¹ng thø 100 cña d·y cã d¹ng : ( 5. 100 – 4 ) ( 5. 100 + 1 ) = 496 . 501
l¹i cã 1- 1/6 = 5/ 1.6 ; 1/6 – 1/11 = 5/ 6.11
Tõ ®ã: 1/6 + 1/ 66 + 1/ 176 + .... + 1/ 496. 501
= 1/5 .( 1 – 1/6 + 1/6 - 1/11 + 1/11 - .......+ 1/ 496 - 1/ 501 )
= 1/5 . ( 1 – 1/500) = 1/5 . 500/ 501 = 100/ 501
VD2: TÝnh tæng
B= 1/ 1.2.3 + 1/ 2.3 4 + 1/ 3.4.5 + .... + 1/ 48.49.50
NX: Mçi sè h¹ng cña tæng cã d¹ng
2m = 1 _ 1
b. ( b+m ).(b+ 2m ) b.( b+ m ) ( b+m ).( b+ 2m )
Mµ ta cã : 1/ 1.2 - 1/ 2.3 = 2/ 1.2.3
1/ 2.3 - 1/3.4 = 2/ 2.3.4
Tõ ®ã => B = 1/2 . ( 2/ 1.2.3 + 2/ 2,3.4 + ... + 2/ 48. 49. 50 )
= 1/2 .( 1/ 1.2 – 1/ 2.3 + 1/ 2.3 - .....- 1/ 49.50)
= 1/2. ( 1/ 1.2 – 1/ 49.50 ) = 1/ 2 . 1224/ 2450 = 306/ 1225.
VD3: TÝnh tæng
Tài liệu dãy số - Trang 2
Tài liệu dãy số - Người đăng: hoangandinh1978
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu dãy số 9 10 57