Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hóa học

Được đăng lên bởi Đoan Đỗ Cao
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II. NITƠ – PHOTPHO
I. NITƠ
1. Vị trí – cấu hình electron nguyên tử
Nitơ ở ô thứ 7, chu kỳ 2, nhóm VA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron: 1s² 2s² 2p³. Công
thức cấu tạo của phân tử: N≡N.
2. Tính chất hóa học: Ở nhiệt độ thường, nitơ trơ về mặt hóa học, nhưng ở nhiệt độ cao nitơ trở nên
hoạt động. Trong các phản ứng hóa học nitơ vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Tuy
nhiên tính oxi hóa vẫn là chủ yếu. Tính oxi hóa: nito tác dụng với kim loại, H 2. Tính khử: nito tác
dụng với O2 khi có tia lửa điện.
2. Điều chế
a. Trong công nghiệp: Nitơ được điều chế bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
b. Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng dung dịch bảo hòa muối amoni nitrit NH 4NO2 hoặc đun nóng
hỗn hợp NH4Cl + NaNO2.
II. AMONIAC – MUỐI AMONI
1. Amoniac (NH3)
a. Tính chất vật lý:
NH3 là một chất khí, tan nhiều trong nước cho môi trường kiềm yếu có thể đổi màu giấy quỳ
tím.
b. Tính chất hóa học:
Tính bazơ yếu: NH3 + H2O ƒ NH 4  OH  . Trong dung dịch amoniac là bazơ yếu. Có thể
làm quỳ tím hóa xanh.
Tác dụng với dung dịch muối: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl.
Tác dụng với axit: NH3 + HCl → NH4Cl (khói trắng).
Tính khử: 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl. Đồng thời NH3 kết hợp ngay với HCl tạo thành khói
trắng.
c. Điều chế
Trong phòng thí nghiệm: 2NH4Cl + Ca(OH)2 (t°) → 2NH3↑ + 2H2O + CaCl2.
o
Trong công nghiệp, amoniac được tổng hợp theo phương trình: N2 + 3H2 p,xt,t
2NH3.
Các điều kiện áp dụng để sản xuất amoniac trong công nghiệp là nhiệt độ: 450 – 500°C, áp
suất cao: 200 – 300 atm, chất xúc tác: sắt kim loại trộn thêm Al2O3, K2O, …
2. Muối amoni
a. Tính chất vật lý: muối amoni là chất tinh thể ion, đều tan tốt trong nước và điện li hoàn toàn thành
ion.
b. Tính chất hóa học:
Tác dụng với dung dịch kiềm tạo khí amoniac.
NH4+ + OH– → NH3↑ +H2O.
Phản ứng nhiệt phân:
to
NH4HCO3 
CO2↑ + H2O↑

o

t
NH4NO3 
N2O↑ + H2O↑

III. AXIT NITRIC HNO3
1. Tính chất vật lý
Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm. Axit nitric
không bền lắm, khi đun nóng bị phân hủy một phần.
4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O.
Axit nitric tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Trên thực tế thường dùng loại axit đặc có
nồng độ 68%, có khối lượng riêng D = 1,40 g/cm³.
2. Tính chất hóa học:
a. Tính axit: Axit nitric là một axit mạnh. Axit nitric tác dụng với oxit bazơ, bazơ và muối của axit
yếu như muối cacbonat chẳng hạn.

b. Tính oxi hóa: Axit nitric là một trong những axit có tính oxi hóa mạnh. Tùy thuộc vào nồng độ
của axit và bản chất của c...
CHƯƠNG II. NITƠ – PHOTPHO
I. NITƠ
1. Vị trí – cấu hình electron nguyên tử
Nitơ ô thứ 7, chu kỳ 2, nhóm VA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron: 1s² 2s² 2p³. Công
thức cấu tạo của phân tử: N≡N.
2. Tính chất hóa học: nhiệt độ thường, nitơ trơ về mặt hóa học, nhưng nhiệt độ cao nitơ trở nên
hoạt động. Trong các phản ứng hóa học nitơ vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Tuy
nhiên tính oxi hóa vẫn chủ yếu. Tính oxi hóa: nito tác dụng với kim loại, H
2
. nh khử: nito tác
dụng với O
2
khi có tia lửa điện.
2. Điều chế
a. Trong công nghiệp: Nitơ được điều chế bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
b. Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng dung dịch bảo hòa muối amoni nitrit NH
4
NO
2
hoặc đun nóng
hỗn hợp NH
4
Cl + NaNO
2
.
II. AMONIAC – MUỐI AMONI
1. Amoniac (NH
3
)
a. Tính chất vật lý:
NH
3
là một chất khí, tan nhiều trong nước cho môi trường kiềm yếu thể đổi màu giấy quỳ
tím.
b. Tính chất hóa học:
Tính bazơ yếu: NH
3
+ H
2
O
4
NH OH
ƒ
. Trong dung dịch amoniac ba yếu. thể
làm quỳ tím hóa xanh.
Tác dụng với dung dịch muối: AlCl
3
+ 3NH
3
+ 3H
2
O → Al(OH)
3
↓ + 3NH
4
Cl.
Tác dụng với axit: NH
3
+ HCl → NH
4
Cl (khói trắng).
Tính khử: 2NH
3
+ 3Cl
2
N
2
+ 6HCl. Đồng thời NH
3
kết hợp ngay với HCl tạo thành khói
trắng.
c. Điều chế
Trong phòng thí nghiệm: 2NH
4
Cl + Ca(OH)
2
(t°) → 2NH
3
↑ + 2H
2
O + CaCl
2
.
Trong công nghiệp, amoniac được tổng hợp theo phương trình: N
2
+ 3H
2
o
p,xt,t

2NH
3
.
Các điều kiện áp dụng để sản xuất amoniac trong công nghiệp nhiệt độ: 450 500°C, áp
suất cao: 200 – 300 atm, chất xúc tác: sắt kim loại trộn thêm Al
2
O
3
, K
2
O, …
2. Muối amoni
a. Tính chất vật lý: muối amoni là chất tinh thể ion, đều tan tốt trong nước và điện li hoàn toàn thành
ion.
b. Tính chất hóa học:
Tác dụng với dung dịch kiềm tạo khí amoniac.
NH
4
+
+ OH
→ NH
3
↑ +H
2
O.
Phản ứng nhiệt phân:
NH
4
HCO
3
o
t

CO
2
↑ + H
2
O↑
NH
4
NO
3
o
t

N
2
O↑ + H
2
O↑
III. AXIT NITRIC HNO
3
1. Tính chất vật lý
Axit nitric tinh khiết chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khím. Axit nitric
không bền lắm, khi đun nóng bị phân hủy một phần.
4HNO
3
→ 4NO
2
+ O
2
+ 2H
2
O.
Axit nitric tan trong nước theo bất tỉ lệ o. Trên thực tế thường dùng loại axit đặc có
nồng độ 68%, có khối lượng riêng D = 1,40 g/cm³.
2. Tính chất hóa học:
a. Tính axit: Axit nitric một axit mạnh. Axit nitric tác dụng với oxit bazơ, ba muối của axit
yếu như muối cacbonat chẳng hạn.
Tài liệu hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hóa học - Người đăng: Đoan Đỗ Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu hóa học 9 10 333