Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hóa

Được đăng lên bởi nvnamno1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 36 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIA ĐÌNH HÓA HỌC

TOÁN TỔNG HỢP CHO HỌC SINH KHỐI 9, 10 :
Đề Bài 01 :
Trộn 300ml dung dịch HCl (dung dịch X) với 500ml dung dịch HCl (dung dịch Y) ta được dung
dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng 10,53 gam kẽm phản ứng vừa đủ.
a. Tính CM (Z).
b. Dung dịch X được pha từ dung dịch Y, bằng cách pha thêm nước vào dung dịch Y theo tỉ lệ:
V H 2O
VY

2
1

= . Tính CM của dung dịch X và dung dịch Y?

Đề Bài 02 :
Hòa tan 14,4 gam Mg vào 400 cm3 dung dịch HCl chưa rõ nồng độ thu được V1 lít khí H2 và chất
rắn không tan. Lọc lấy chất rắn, cho thêm 20 gam Fe và hòa tan vào 500 cm3 dung dịch HCl ở trên
thấy thoát ra V2 lít H2 và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan. Tìm V1, V2 ?
Đề Bài 03 :
Hòa tan hoàn toàn 57,6 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe trong dung dịch HCl thì cần
dùng 360 gam dung dịch HCl 18,25% để tác dụng vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít H2 và dung
dịch B. Cho toàn bộ H2 sinh ra tác dụng hết với CuO dư ở điều kiện nhiệt độ cao, sau phản ứng thu
được hỗn hợp rắn gồm Cu và CuO có khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 3,2 gam.
a. Nếu cô cạn dung dịch B, ta thu được bao nhiêu gam muối khan?
b. Nếu hỗn hợp A ban đầu có tỉ lệ mol Fe2O3: FeO = 1:1. Tính nồng độ % các chất có trong
dung dịch B.
c. Hỗn hợp X cũng chứa Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe. Nếu dùng 100 gam X cho tác dụng với 2 lít
dung dịch HCl 2M. Chứng minh rằng hỗn hợp X tan hết.
Đề Bài 04 :
Hỗn hợp X có: MgO, CaO; Hỗn hợp Y có: MgO, Al2O3. Khối lượng hỗn hợp X bằng khối lượng
hỗn hợp Y và bằng 9,6 gam. Số mol MgO trong X bằng 1,125 lần số mol MgO trong Y. Cho X và
Y lần lượt tác dụng với 100 ml dd HCl 19,87% (D=1,047 g/ml) thì thu được dung dịch X’ và Y’.
Cho X’tác dụng với Na2CO3 thì thu được 1,904 dm3 khí CO2 (đktc).
a. Tìm % khối lượng các chất trong X và nồng độ % dd X/
b. Hỏi Y có tan hết trong dung dịch HCl không? Nếu cho 340 ml dung dịch KOH 2M vào Y’,
thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

1

...
1
TOÁN TỔNG HỢP CHO HỌC SINH KHỐI 9, 10 :
Đề Bài 01 :
Trộn 300ml dung dịch HCl (dung dịch X) với 500ml dung dịch HCl (dung dịch Y) ta được dung
dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng 10,53 gam kẽm phản ứng vừa đủ.
a. Tính C
M
(Z).
b. Dung dịch X được pha từ dung dịch Y, bằng cách pha thêm nước vào dung dịch Y theo tỉ lệ:
Y
OH
V
V
2
=
1
2
. Tính C
M
của dung dịch X và dung dịch Y?
Đề Bài 02 :
Hòa tan 14,4 gam Mg vào 400 cm
3
dung dịch HCl chưa nồng độ thu được V
1
t khí H
2
và chất
rắn không tan. Lọc lấy chất rắn, cho thêm 20 gam Fe và hòa tan vào 500 cm
3
dung dịch HCl ở trên
thấy thoát ra V
2
lít H
2
và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan. Tìm V
1
, V
2
?
Đề Bài 03 :
Hòa tan hoàn toàn 57,6 gam hỗn hợp A gồm Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, FeO, Fe trong dung dịch HCl thì cần
dùng 360 gam dung dịch HCl 18,25% để tác dụng vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít H
2
dung
dịch B. Cho toàn bộ H
2
sinh ra tác dụng hết với CuO điều kiện nhiệt độ cao, sau phản ứng thu
được hỗn hợp rắn gồm Cu và CuO có khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 3,2 gam.
a. Nếu cô cạn dung dịch B, ta thu được bao nhiêu gam muối khan?
b. Nếu hỗn hợp A ban đầu tlệ mol Fe
2
O
3
: FeO = 1:1. Tính nồng độ % các chất trong
dung dịch B.
c. Hỗn hợp X cũng chứa Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, FeO, Fe. Nếu dùng 100 gam X cho tác dụng với 2 lít
dung dịch HCl 2M. Chứng minh rằng hỗn hợp X tan hết.
Đề Bài 04 :
Hỗn hợp X có: MgO, CaO; Hỗn hợp Y có: MgO, Al
2
O
3
. Khối lượng hỗn hợp X bằng khối lượng
hỗn hợp Y bằng 9,6 gam. Smol MgO trong X bằng 1,125 lần smol MgO trong Y. Cho X và
Y lần lượt tác dụng với 100 ml dd HCl 19,87% (D=1,047 g/ml) thì thu được dung dịch X
Y
.
Cho X
tác dụng với Na
2
CO
3
thì thu được 1,904 dm
3
khí CO
2
(đktc).
a. Tìm % khối lượng các chất trong X và nồng độ % dd X
/
b. Hỏi Y tan hết trong dung dịch HCl không? Nếu cho 340 ml dung dịch KOH 2M o Y
,
thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
GIA ĐÌNH HÓA HỌC
Tài liệu hóa - Người đăng: nvnamno1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu hóa 9 10 603