Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu luyện tập tốc độ phản ứng và phản ứng bằng hóa học

Được đăng lên bởi trangubonmat1801
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu khóa học : Học thêm Hóa học 10

Luyện tập
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Đề bài
1. Những nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai ?
A. Những nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất.
B. Nước giải khát được nén khí CO2 ở áp suất cao hơn có độ chua (độ axit) lớn hơn.
C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn.
D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí.
2. Chọn những câu trả lời đúng dưới đây :
A. Hằng số cân bằng Kc của mọi phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ.
B. Hằng số cân bằng Kc càng lớn, hiệu suất phản ứng càng nhỏ.
C. Khi một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng cũ chuyển sang một trạng thái cân bằng
mới ở nhiệt độ không đổi, hằng số cân bằng Kc biến đổi.
D. Khi thay đổi hệ số các chất trong phương trình hóa học của một phản ứng, giá trị của hằng số
cân bằng Kc thay đổi.
3. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?
a) Fe + CuSO4 (2M) và Fe + CuSO4 (4M) (cùng nhiệt độ).
b) Zn + CuSO4 (2M, 25oC) và Zn + CuSO4 (2M, 50oC).
c) Zn(hạt) + CuSO4 (2M) và Zn(bột) + CuSO4 (4M) (cùng nhiệt độ).
d)

t othuong

2H2 + O2 
và 2H2 + O2



2H2O

2H2O

4. Cho phản ứng thuận nghịch sau :
2NaHCO3(r)

‡ˆ ˆˆ†ˆ Na2CO3(r) + CO2(k) + H2O(k); H = 129 KJ

Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3 ?
5. Khi đun nóng HI trong một bình kín, xảy ra phản ứng sau :
2HI(k)

‡ˆ ˆˆ†ˆ H2(k) + I2(k)

a) Ở một nhiệt độ nào đó, hằng số cân bằng K của phản ứng bằng

1
. Tính xem có bao nhiêu phần
64

trăm HI bị phân huỷ ở nhiệt độ đó.
b) Tính hằng số cân bằng K của hai phản ứng sau ở cùng nhiệt độ như trên :
HI(k)

‡ˆ ˆˆ†ˆ 1/2H2(k) + 1/2I2(k) và H2(k) + I2(k) ‡ˆ ˆˆ†ˆ 2HI(k)

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

-1-

Tài liệu khóa học : Học thêm Hóa học 10
6. Phản ứng nung vôi xảy ra trong một bình kín :
CaCO3(r)

‡ˆ ˆˆ†ˆ CaO(r) + CO2(k) ; H = 178 KJ

Ở 820oC hằng số cân bằng Kc = 4,28.10-3.
a) Phản ứng trên là tỏa nhiệt hay thu nhiệt ?
b) Khi phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, nếu biến đổi một trong những điều kiện sau đây thì
hằng số cân bằng Kc có biến đổi không và biến đổi như thế nào ? Giải thích.
 Thêm khí CO2 vào.
 Lấy bớt một lượng CaCO3 ra.
 Tăng dung tích của bình phản ứng lên.
 Giảm nhiệt độ của phản ứng xuống.
a) Tại sao miệng các lò nung vôi lại để hở ? Nếu đậy kín xảy ra hiện tượng gì ? Tại sao?
2. Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau :
CaCO...
Tài liệu khóa học : Học thêm Hóa học 10
Luyện tập
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Đề bài
1. Những nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai ?
A. Những nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất.
B. Nước giải khát được nén khí CO
2
ở áp suất cao hơn có độ chua (độ axit) lớn hơn.
C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn.
D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí.
2. Chọn những câu trả lời đúng dưới đây :
A. Hằng số cân bằng K
c
của mọi phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ.
B. Hằng số cân bằng K
c
càng lớn, hiệu suất phản ứng càng nhỏ.
C. Khi một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng cũ chuyển sang một trạng thái cân bằng
mới ở nhiệt độ không đổi, hằng số cân bằng K
c
biến đổi.
D. Khi thay đổi hệ số các chất trong phương trình hóa học của một phản ứng, giá trị của hằng s
cân bằng K
c
thay đổi.
3. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?
a) Fe + CuSO
4
(2M) và Fe + CuSO
4
(4M) (cùng nhiệt độ).
b) Zn + CuSO
4
(2M, 25
o
C) và Zn + CuSO
4
(2M, 50
o
C).
c) Zn(hạt) + CuSO
4
(2M) và Zn(bột) + CuSO
4
(4M) (cùng nhiệt độ).
d) 2H
2
+ O
2
o
t thuong

2H
2
O
và 2H
2
+ O
2
2H
2
O
4. Cho phản ứng thuận nghịch sau :
2NaHCO
3
(r)
ˆ ˆ
ˆ ˆ
Na
2
CO
3
(r) + CO
2
(k) + H
2
O(k); H = 129 KJ
Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO
3
thành Na
2
CO
3
?
5. Khi đun nóng HI trong một bình kín, xảy ra phản ứng sau :
2HI(k)
ˆ ˆ
ˆ ˆ
H
2
(k) + I
2
(k)
a) Ở một nhiệt độ o đó, hằng số cân bằng K của phản ứng bằng
64
1
. Tính xem có bao nhu phần
trăm HI bị phân huỷ ở nhiệt độ đó.
b) Tính hằng số cân bằng K của hai phản ứng sau ở cùng nhiệt độ như trên :
HI(k)
ˆ ˆ
ˆ ˆ
1/2H
2
(k) + 1/2I
2
(k) và H
2
(k) + I
2
(k)
ˆ ˆ
ˆ ˆ
2HI(k)
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - 1 -
Tài liệu luyện tập tốc độ phản ứng và phản ứng bằng hóa học - Trang 2
Tài liệu luyện tập tốc độ phản ứng và phản ứng bằng hóa học - Người đăng: trangubonmat1801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu luyện tập tốc độ phản ứng và phản ứng bằng hóa học 9 10 621