Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Triết

Được đăng lên bởi minh-thao-dang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÏC VIEÄN CHÍNH TRI QUOÁC GIA HOÀ CHÍ MINH

HOÏC VIEÄN CHÍNH TRÒ – HAØNH CHÍNH KV II
********
KHOA TRIEÁT HOÏC
ÑEÀ THI ÑAÙP AÙN ÑEÀ MOÂN TRIEÁT HOÏC
Phaàn Chuû nghóa duy vaät bieän chöùng
(DUØNG CHO LÔÙP CAO CAÁP LYÙ LUAÄN CHÍNH TRÒ)
Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt
*********
ÑEÀ SOÁ 1
Ñoàng chí haõy vaän duïng lyù luaän trieát hoïc maùcxít vaø thöïc tieãn xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû
Vieät Nam ñeå pheâ phaùn beänh chuû quan duy yù chí vaø baûo thuû trì treä, töø ñoù chæ ra phöông höôùng
khaéc phuïc.
a. lyù luaän: 5 ñieåm
Yeâu caàu chung: Chæ roõ ñöôïc sai laàm veà maët trieát hoïc cuûa beän chuû quan duy yù chí vaø beänh
baûo thuû trì treä. Ñoù laø khoâng naém vöõng moái quan heä giöa vaät chaát vaø yù thöùc.
+ Trình baøy ngaén goïn, suùc tích quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc veà moái quan heä giöõa
vaät chaát vaø yù thöùc: 3 ñieåm
+ Theá naøo laø beänh chuû quan duy yù chí: 1 ñieåm
+ Theá naøo laø beänh baûo thuû trì treä: 1 ñieåm
b. Vaän duïng: 4 ñieåm
+ Bieåu hieän cuûa beänh chuû quan duy yù chí ôû nöôùc ta qua nhöõng chuû tröông, chính
saùch cuûa Ñaûng, ñòa phöông, ngaønh…: 1 ñieåm
+ Bieåu hieän cuûa beänh baûo thuû trì treä ôû nöôùc ta qua nhöõng chuû tröông, chính saùch
cuûa Ñaûng, ñòa phöông, ngaønh…: 1 ñieåm
+ Nguyeân nhaân cuûa nhöõng caên beänh treân: 1 ñieåm.
+ Phöông höôùng, giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc: 1 ñieåm
c. Hình thöùc: 1 ñieåm
Trình baøy saùng suûa, vaên phong löu loaùt, keát caáu chaët cheõ, ít sai soùt.
ÑEÀ SOÁ 2
Trong Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laàn thöù X coù ñoaïn vieát: “ …ñoåi môùi toaøn
dieän, ñoàng boä, coù keá thöøa, coù böôùc ñi, hình thöùc vaø caùch laøm phuø hôïp". (Ñaûng Coäng saûn Vieät
Nam: Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù X, Nxb. CTQG, Haø Noäi, 2006, tr.19).
Ñoàng chí haõy phaân tích cô sôû trieát hoïc cuûa luaän ñieåm treân vaø lieân heä thöïc tieãn quaù trình
ñoåi môùi ôû nöôùc ta.
a. lyù luaän: 5 ñieåm
Yeâu caàu laøm roõ ñöôïc cô sôû trieát hoïc cuûa luaän ñieåm treân laø döïa vaøo nguyeân lyù cuûa pheùp
bieän chöùng duy vaät goàm nhöõng noäi dung sau:
+ Neâu toùm taét nhöõng noäi dung chính cuûa nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán: 3 ñieåm.
+ Noäi dung, yeâu caàu cuûa quan ñieåm toaøn dieän: 2 ñieåm

1

b. Vaän duïng: 4 ñieåm
+ Ñoåi môùi toaøn dieän, ñoàng boä nghóa laø ñoåi môùi nhöõng gì? Haõy chöùng minh?: 2
ñieåm
+ Vì sao phaûi coù böôùc ñi, hình thöùc vaø caùch laøm phuø hôïp: 1.5 ñieåm
+ Lieân heä thöïc tieãn sau 20 naêm ñoåi môùi ñeå khaúng ñònh söï ñuùn...
HOÏC VIEÄN CHÍNH TRI QUOÁC GIA HOÀ CHÍ MINH
HOÏC VIEÄN CHÍNH TRÒ – HAØNH CHÍNH KV II
********
KHOA TRIEÁT HOÏC
ÑEÀ THI ÑAÙP AÙN ÑEÀ MOÂN TRIEÁT HOÏC
Phaàn Chuû nghóa duy vaät bieän chöùng
(DUØNG CHO LÔÙP CAO CAÁP LYÙ LUAÄN CHÍNH TRÒ)
Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt
*********
ÑEÀ SOÁ 1
Ñoàng chí haõy vaän duïng lyù luaän trieát hoïc maùcxít vaø thöïc tieãn xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû
Vieät Nam ñeå pheâ phaùn beänh chuû quan duy chí vaø baûo thuû trì treä, töø ñoù chæ ra phöông höôùng
khaéc phuïc.
a. lyù luaän: 5 ñieåm
Yeâu caàu chung: Chæ roõ ñöôïc sai laàm veà maët trieát hoïc cuûa beän chuû quan duy yù chí vaø beänh
baûo thuû trì treä. Ñoù laø khoâng naém vöõng moái quan heä giöa vaät chaát vaø yù thöùc.
+ Trình baøy ngaén goïn, suùc tích quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc veà moái quan heä giöõa
vaät chaát vaø yù thöùc: 3 ñieåm
+ Theá naøo laø beänh chuû quan duy yù chí: 1 ñieåm
+ Theá naøo laø beänh baûo thuû trì treä: 1 ñieåm
b. Vaän duïng: 4 ñieåm
+ Bieåu hieän cuûa beänh chuû quan duy chí ôû nöôùc ta qua nhöõng chuû tröông, chính
saùch cuûa Ñaûng, ñòa phöông, ngaønh…: 1 ñieåm
+ Bieåu hieän cuûa beänh baûo thuû trì treä ôû nöôùc ta qua nhöõng chuû tröông, chính saùch
cuûa Ñaûng, ñòa phöông, ngaønh…: 1 ñieåm
+ Nguyeân nhaân cuûa nhöõng caên beänh treân: 1 ñieåm.
+ Phöông höôùng, giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc: 1 ñieåm
c. Hình thöùc: 1 ñieåm
Trình baøy saùng suûa, vaên phong löu loaùt, keát caáu chaët cheõ, ít sai soùt.
ÑEÀ SOÁ 2
Trong Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laàn thöù X coù ñoaïn vieát: …ñoåi môùi toaøn
dieän, ñoàng boä, coù keá thöøa, coù böôùc ñi, hình thöùc vaø caùch laøm phuø hôïp". (Ñaûng Coäng saûn Vieät
Nam: Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù X, Nxb. CTQG, Haø Noäi, 2006, tr.19).
Ñoàng chí haõy phaân tích sôû trieát hoïc cuûa luaän ñieåm treân vaø lieân heä thöïc tieãn quaù trình
ñoåi môùi ôû nöôùc ta.
a. lyù luaän: 5 ñieåm
Yeâu caàu laøm roõ ñöôïc û trieát hoïc cuûa luaän ñieåm treân laø döïa vaøo nguyeân lyù cuûa pheùp
bieän chöùng duy vaät goàm nhöõng noäi dung sau:
+ Neâu toùm taét nhöõng noäi dung chính cuûa nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán: 3 ñieåm.
+ Noäi dung, yeâu caàu cuûa quan ñieåm toaøn dieän: 2 ñieåm
1
Tài liệu môn Triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Triết - Người đăng: minh-thao-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu môn Triết 9 10 870