Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập hè toán 8

Được đăng lên bởi Thuyqv Pham
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ TOÁN 8 GV Trần Đình Hùng
Phßng GD & §T Hương khê §Ò c¬ng «n tËp hÈ to¸n líp 8
Trêng THCS Hương Vĩnh N¨m häc 2010 - 2011
ĐẠI SỐ
A. ®a thøc:
I. Nh©n ®a thøc:
1 . Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc:
+ Nhân đơn thức với đa thức ta lấy đơn thức, nhân với từng hạng tử của đa thức.
+ Chó ý: Tõng h¹ng tö cña ®a thøc lµ c¸c ®¬n thøc do vËy khi nh©n lu ý ®Õn dÊu cña hÖ sè c¸c ®¬n
thøc.
+ VÝ dô: - 2a
2
b.( 3ab
3
- 4a
2
b) =-2a
2
b.3ab
3
- 2a
2
b.(- 4a
2
b) = - 6a
3
b
4
+ 8a
4
b
2
.
2. Nhân đa thức với đa thức
+ Nhân đa thức với đa thức, ta nh©n từng hạng tử của đa thức này n lît với các
hạng tử của đa thức kia.(råi thu gän nÕu cã thÓ)
(A + B)(C - D) = A(C - D) + B(C - D) = AC - AD + BC - BD .
Bµi tËp ¸p dông: TÝnh:
a/ -x(2x
2
+1) = b/ 2x
2
(5x
3
- x -3) = c/ 6xy(2x
2
-3y) = d/ (x
2
y - 2xy)(-3x
2
y) =
II. Chia ®a thøc:
1. Chia hai luü thõa cïng c¬ sè:
Khi chia hai luü thõa cïng c¬ sè, ta gi÷ nguyªn c¬ sè vµ trõ c¸c sè mò.
a
m
: a
n
= a
m - n
vÝ dô: x
3
: x
2
= x
2. Chia ®¬n cho ®¬n thøc :
+ Chia đơn thức cho đơn thức , ta chia hệ số cho hệ số , chia luü thõa cïng c¬ sè
với nhau.
+ VÝ dô: 15x
3
y : (-3x
2
) = [15: (-3)].[x
3
:x
2
].[y:y
0
]= - 5x y
3. Chia ®a cho ®¬n thøc :
Chia đa thức cho đơn thức, ta lấy từng hạng tử của đa thức bị chia chia cho đơn thức.
+ Chó ý: Tõng h¹ng tö cña ®a thøc lµ c¸c ®¬n thøc do vËy khi chia lu ý ®Õn dÊu cña hÖ sè c¸c ®¬n
thøc.
+ VÝ dô: (- 2a
2
b.+ 6ab
3
- 4a
2
b
2
) : 2ab =- a + 3b
2
- 2ab.
4)Chia đa thức một biến đã sắp xếp:
+ Chia h/tử bậc cao nhất của đa thøc bị chia, cho h/ bậc cao nhất cña đa thức chia
+ T×m ®a thøc d thø nhÊt,
+ Chia h/tử bậc cao nhất của đa thøc d , cho h/ bậc cao nhất cña đa thức chia,
+ T×m ®a thøc d thø hai,
Dõng l¹i khi h¹ng tö bËc cao nhÊt cña ®a thøc d cã bËc bÐ h¬n bËc cña h¹ng tö bËc
cao nhÊt cña ®a thøc chia .
2x
4
- 13 x
3
+ 15 x
2
+ 11x - 3
2x
4
- 8x
3
- 6x
2
- 5x
3
+ 21x
2
+ 11x - 3
- 5x
3
+ 20x
2
+10x
- x
2
- 4x - 3
- x
2
- 4x - 3
0
x
2
- 4x - 3
2x
2
- 5 x + 1
5. Hằng đẳng th c ®¸ng nhí:
-BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG : (A + B)
2
= A
2
+ 2AB + B
2
-BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU : (A - B)
2
= A
2
- 2AB + B
2
-HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG : A
2
- B
2
= (A +B)(A- B)
-TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG : A
3
+ B
3
= (A + B)(A
2
- AB + B
2
)
-HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG : A
3
- B
3
= (A - B)(A
2
+ AB + B
2
)
-LẬP PHƯ¬NG CỦA MỘT TỔNG : (A + B)
3
= A
3
+ 3A
2
B + 3AB
2
+ B
3
-LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU : (A - B)
3
= A
3
- 3A
2
B + 3AB
2
- B
3
Bµi tËp ¸p dông: ( h»ng ®¼ng thøc)
1
Tài liệu ôn tập hè toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập hè toán 8 - Người đăng: Thuyqv Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài liệu ôn tập hè toán 8 9 10 177