Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2 HÓA 8

Được đăng lên bởi Carol Kim
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS Sơn Hoá

Ho¸ 8- 2011- 2012

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HOÁ HỌC - LỚP 8
Câu 1: (2đ) Trình bày tính chất hóa học của nước? Viết PTHH minh họa?
Câu 2: (2đ)
a.Nồng độ phần trăm của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
b.Trong 400 g dung dịch có hòa tan 52 gam MgSO4 .Tính nồng độ mol của dung dịch.
(Cho Mg =24 ;S=32 ; O=16)
Câu 3: (2đ) Phân loại các hợp chất vô cơ sau thành 4 loại:
H2SO3 ; Fe(OH)3 ; CuCO3 ; HNO3 ; K2SO4 ; SO3 ; NaOH ; MgO.
Câu 4: (3đ ) Cho 4,8 gam Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric.Phản ứng
xảy ra theo sơ đồ sau: Mg +HClMgCl2 +H2
a) Tính thể tích khí hidro thu được ở (đktc)
b) Nếu dùng toàn bộ thể tích khí hidro ở trên để khử đồng oxit (CuO) thì thu được
bao nhiêu gam đồng.Cho Cu =64 ;Cl=35,5 ;H=1 ;Mg =24 ;O=16)
Câu 5: (1đ ) Tính hoá trị của nguyên tố P trong hợp chất P2O5
Câu 6: (2đ)
a.Nồng độ mol của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
b.Trong 0,4 lít dung dịch có hòa tan 64 gam CuSO4 .Tính nồng độ mol của dung dịch.
(Cho Cu =64 ;S=32 ; O=16)
Câu 7: (2đ) Phân loại các hợp chất vô cơ sau thành 4 loại:
H2SO4 ;Al(OH)3 ;MgCO3 ;HNO3 ;Na2SO4 ;SO3 ;KOH ;CuO.
Câu 8: (3đ ) Cho 11,2 gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric.Phản ứng
xảy ra theo sơ đồ sau: Fe +HClFeCl2 +H2
c) Tính thể tích khí hidro thu được ở (đktc)
d) Nếu dùng toàn bộ thể tích khí hidro ở trên để khử kẽm oxit (ZnO) thì thu được
bao nhiêu gam kẽm.Cho Fe =56 ;Cl=35,5 ;H=1 ;Zn =65 ;O=16)
Câu 9: (1đ ) Tính hoá trị của nguyên tố N trong hợp chất N2O5
Câu 10:(2đ) Trình bày tính chất hóa học của oxi? Viết PTHH minh họa?
Câu 11: (2đ)
a.Nồng độ phần trăm của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
b.Trong 400 g dung dịch có hòa tan 0,2 mol CaSO4 .Tính nồng độ mol của dung dịch.
Câu 12: (2đ) Phân loại các hợp chất vô cơ sau thành 4 loại:
H3PO4 ; Mg(OH)2 ; BaCO3 ; HNO3 ; Ag2SO4 ; SO2 ; Ba(OH)2 ; BaO.
Câu 13: (3đ ) Cho 6,5 gam Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric.Phản
ứng xảy ra theo sơ đồ sau: Zn +HClZnCl2 +H2
e) Tính thể tích khí hidro thu được ở (đktc)
f) Nếu dùng toàn bộ thể tích khí hidro ở trên để khử đồng oxit (CuO) thì thu được
bao nhiêu gam đồng.Cho Cu =64 ;Cl=35,5 ;H=1 ;Mg =24 ;O=16)
Câu 14: (1đ ) Tính hoá trị của nguyên tố P trong hợp chất SO3
Câu 15: (2đ)
a.Nồng độ mol của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
Gi¸o viªn:Hoµng ThÞ Th¬ng

1

Trêng THCS Sơn Hoá

Ho¸ 8- 2011- 2012

b.Trong 0,2 lít dung dịch có hòa tan 27,2 gam CaSO4 .Tính nồng độ mol của dung dịch.
Câu 16: (2đ) Phân loại các hợp chất vô cơ sau thành 4 loại:
H2SO...
Tr êng THCS Sơn Hoá Ho¸ 8- 2011-20 1 2
TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HOÁ HỌC - LỚP 8
Câu 1: (2đ) Trình bày tính chất hóa học của nước? Viết PTHH minh họa?
Câu 2: (2đ)
a.Nồng độ phần trăm của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
b.Trong 400 g dung dịch có hòa tan 52 gam MgSO
4
.Tính nồng độ mol của dung dịch.
(Cho Mg =24 ;S=32 ; O=16)
Câu 3: (2đ) Phân loại các hợp chất vô cơ sau thành 4 loại:
H
2
SO
3
; Fe(OH)
3
; CuCO
3
; HNO
3
; K
2
SO
4
; SO
3
; NaOH ; MgO.
Câu 4: (3đ ) Cho 4,8 gam Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric.Phản ứng
xảy ra theo sơ đồ sau: Mg +HClMgCl
2
+H
2
a) Tính thể tích khí hidro thu được ở (đktc)
b) Nếu dùng toàn bộ thể tích khí hidro ở trên để khử đồng oxit (CuO) thì thu được
bao nhiêu gam đồng.Cho Cu =64 ;Cl=35,5 ;H=1 ;Mg =24 ;O=16)
Câu 5: (1đ ) Tính hoá trị của nguyên tố P trong hợp chất P
2
O
5
Câu 6: (2đ)
a.Nồng độ mol của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
b.Trong 0,4 lít dung dịch có hòa tan 64 gam CuSO
4
.Tính nồng độ mol của dung dịch.
(Cho Cu =64 ;S=32 ; O=16)
Câu 7: (2đ) Phân loại các hợp chất vô cơ sau thành 4 loại:
H
2
SO
4
;Al(OH)
3
;MgCO
3
;HNO
3
;Na
2
SO
4
;SO
3
;KOH ;CuO.
Câu 8: (3đ ) Cho 11,2 gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric.Phản ứng
xảy ra theo sơ đồ sau: Fe +HClFeCl
2
+H
2
c) Tính thể tích khí hidro thu được ở (đktc)
d) Nếu dùng toàn bộ thể tích khí hidro ở trên để khử kẽm oxit (ZnO) thì thu được
bao nhiêu gam kẽm.Cho Fe =56 ;Cl=35,5 ;H=1 ;Zn =65 ;O=16)
Câu 9: (1đ ) Tính hoá trị của nguyên tố N trong hợp chất N
2
O
5
Câu 10:(2đ) Trình bày tính chất hóa học của oxi? Viết PTHH minh họa?
Câu 11: (2đ)
a.Nồng độ phần trăm của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
b.Trong 400 g dung dịch có hòa tan 0,2 mol CaSO
4
.Tính nồng độ mol của dung dịch.
Câu 12: (2đ) Phân loại các hợp chất vô cơ sau thành 4 loại:
H
3
PO
4
; Mg(OH)
2
; BaCO
3
; HNO
3
; Ag
2
SO
4
; SO
2
; Ba(OH)
2
; BaO.
Câu 13: (3đ ) Cho 6,5 gam Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric.Phản
ứng xảy ra theo sơ đồ sau: Zn +HClZnCl
2
+H
2
e) Tính thể tích khí hidro thu được ở (đktc)
f) Nếu dùng toàn bộ thể tích khí hidro ở trên để khử đồng oxit (CuO) thì thu được
bao nhiêu gam đồng.Cho Cu =64 ;Cl=35,5 ;H=1 ;Mg =24 ;O=16)
Câu 14: (1đ ) Tính hoá trị của nguyên tố P trong hợp chất SO
3
Câu 15: (2đ)
a.Nồng độ mol của dung dịch là gì? Biểu thức tính?
Gi¸o viªn:Hoµng ThÞ Th¬ng
1
TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2 HÓA 8 - Trang 2
TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2 HÓA 8 - Người đăng: Carol Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2 HÓA 8 9 10 451