Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập môn Vật lí 10

Được đăng lên bởi anhnguyen9909
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT VL10 ÔN TẬP THI HỌC KÌ II
CHƯƠNG V Chất khí
Câu 1. So sánh các thể rắn, lỏng, khí của cùng một chất về các mặt sau đây: loại phân tử, tương tác phân tử,
chuyển động phân tử.
- Loại phân tử : Ba thể cấu tạo cùng loại phân tử.
- Tương tác phân tử: Thể rắn lực tương tác phân tử rất mạnh, thể khí lực tương tác phân tử rất yếu, thể lỏng lực
tương tác phân tử lớn hơn thể khí nhưng yếu hơn thể rắn.
- Chuyển động phân tử: Thể rắn các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định, thể lỏng các phân tử dao động
quanh vị trí cân bằng có thể di chuyển được, thể khí các phân tử chuyển động hổn loạn.
Câu 2. Trình bày nội dung của thuyết động học phân tử chất khí.
- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng
cao.
- Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.
Câu 3. Định nghĩa khí lí tưởng.
Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm gọi là khí lí tưởng.
Câu 4. Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số trạng thái nào?
Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi 3 thông số trạng thái: Áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.
Câu 5. Đẳng quá trình là gì ?
Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái trong đó có một trong 3 thông số trạng thái không thay đổi.
Câu 6. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu và viết hệ thức của địnhluật Bôilơ – Mariốt (Boyles –
Mariottes)
- Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.
- Định luật Bôilơ – Mariốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
1
 pV = hằng số.
Hệ thức:
p~
V
Câu 7. Vẽ đường đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định trong hệ tọa độ (p, V) ; (V, T); (p, T) trong hai
trường hợp:
a/ Nhiệt độ của quá trình là T1.
b/ Nhiệt độ của quá trình là T2 ( T2 > T1)
Trả lời:

Câu 8. Thế nào là quá trình đẳng tích? Tìm một ví dụ về quá trình đẳng tích. Phát biểu và viết hệ thức của
định luật Sác-lơ (Charles).
- Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi.
Vd : Nung nóng khí trong một bình đậy kín, bình có sự dãn nở vì nhiệt là không đáng kể.
- Định luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
p
Hệ thức:
p~T 
= hằng số.
T
Câu 9. Vẽ đường đ...
LÝ THUYẾT VL10 ÔN TẬP THI HỌC KÌ II
CHƯƠNG V Chất khí
Câu 1. So sánh các thể rắn, lỏng, khí của cùng một chất về các mặt sau đây: loại phân tử, tương tác phân tử,
chuyển động phân tử.
- Loại phân tử : Ba thể cấu tạo cùng loại phân tử.
- Tương tác phân tử: Thể rắn lực tương tác phân tử rất mạnh, thể khí lực tương tác phân tử rất yếu, thể lỏng lực
tương tác phân tử lớn hơn thể khí nhưng yếu hơn thể rắn.
- Chuyển động phân tử: Thể rắn các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định, thể lỏng các phân tử dao động
quanh vị trí cân bằng có thể di chuyển được, thể khí các phân tử chuyển động hổn loạn.
Câu 2. Trình bày nội dung của thuyết động học phân tử chất khí.
- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng
cao.
- Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.
Câu 3. Định nghĩa khí lí tưởng.
Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm gọi là khí lí tưởng.
Câu 4. Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số trạng thái nào?
Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi 3 thông số trạng thái: Áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.
Câu 5. Đẳng quá trình là gì ?
Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái trong đó có một trong 3 thông số trạng thái không thay đổi.
Câu 6. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu và viết hệ thức của địnhluật Bôilơ – Mariốt (Boyles –
Mariottes)
- Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.
- Định luật Bôilơ – Mariốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
Hệ thức: p ~
V
1
pV = hằng số.
Câu 7. Vẽ đường đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định trong hệ tọa độ (p, V) ; (V, T); (p, T) trong hai
trường hợp:
a/ Nhiệt độ của quá trình là T
1
.
b/ Nhiệt độ của quá trình là T
2
( T
2
> T
1
)
Trả lời:
Câu 8. Thế nào là quá trình đẳng tích? Tìm một ví dụ về quá trình đẳng tích. Phát biểu và viết hệ thức của
định luật Sác-lơ (Charles).
- Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi.
Vd : Nung nóng khí trong một bình đậy kín, bình có sự dãn nở vì nhiệt là không đáng kể.
- Định luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
Hệ thức: p ~ T
T
p
= hằng số.
Câu 9. Vẽ đường đẳng tích của một lượng khí nhất định trong hệ toạ độ (p, T) , hệ toạ độ (V, T) và (p, V) trong
hai trường hợp:
a/ Thể tích của khối khí trong quá trình là V
1
.
b/ Thể tích của khối khí trong quá trình là V
2
( V
2
> V
1
).
Trả lời:
1
Tài liệu ôn tập môn Vật lí 10 - Trang 2
Tài liệu ôn tập môn Vật lí 10 - Người đăng: anhnguyen9909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu ôn tập môn Vật lí 10 9 10 88