Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 12

Được đăng lên bởi tinhhoadattroi97
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - 2015-2016
Nguyễn Anh Tuấn biên soạn.

ÔN TẬP VẬT LÝ 12
1. Kiến thức toán cơ bản:
a. Đạo hàm của một số hàm cơ bản sử dụng trong Vật Lí:
Hàm số
Đạo hàm
y = sinx
y’ = cosx
y = cosx
y’ = - sinx
b. Các công thức lượng giác cơ bản:
2sin2a = 1 – cos2a

- cos = cos( + )

2cos2a = 1 + cos2a

- sina = cos(a +

sina = cos(a -


2


2

)

)


)
- cosa = cos(a +  )
4


sina - cosa = 2 sin( a  )
cosa - sina = 2 sin( a  )
4
4
c. Giải phương trình lượng giác cơ bản:
sina + cosa =

2 sin( a 

sin  sin a 

 a  k 2
   a  k 2


cos  cos a    a  k 2

d. Bất đẳng thức Cô-si: a  b  2 a.b ; (a, b
b)

0, dấu “=” khi a =

b
x  y  S  
a
e. Định lý Viet:
  x, y là nghiệm của X2 – SX + P = 0
c
x. y  P  
a 
 b
x 0
; Đổi x0 ra rad:
2a
180
1
10; 314 100  ; 0,318  ;

Chú ý: y = ax2 + bx + c; để ymin thì x =
f. Các giá trị gần đúng:  2
2

1
0,636  ; 0,159 
; 1,41 

2
----------



2;1,73  3

1

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - 2015-2016
Nguyễn Anh Tuấn biên soạn.

Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê.
BẢNG CHỮ CÁI HILAP
Kí hiệu in hoa
A
B

Kí hiệu in thường












E
Z
H

I
K






 ,









M
N




O


P










Đọc
alpha
bêta
gamma
denta
epxilon
zêta
êta
têta
iôta
kapa
lamda
muy
nuy
kxi
ômikron
pi
rô
xichma

Kí số
1
2
3
4
5
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
100
200





T




tô
upxilon
phi

300
400
500




khi
Pxi
Omêga

600
700
800



X








---------Thành công không có bước chân của kẻ lười biếng
---------Ý chí là sức mạnh để bắt đầu công việc một cách đúng lúc.

2

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - 2015-2016
Nguyễn Anh Tuấn biên soạn.

---------Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.
---------2. Kiến thức Vật Lí:
ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ BẢN
Khối lượng
Năng lượng hạt nhân
1g = 10-3kg
1u = 931,5MeV
3
1kg = 10 g
1eV = 1,6.10-19J
1 tấn = 103kg
1MeV = 1,6.10-13J
1ounce = 28,35g
1u = 1,66055.10-27kg
1pound = 453,6g
Chú ý: 1N/cm = 100N/m
Chiều dài
1đvtv = 150.106km = 1năm as
-2
1cm = 10 m
Vận tốc
-3
1mm = 10 m
18km/h = 5m/s
36km/h = 10m/s
1  m = 10-6m
-9
1nm = 10 m
54km/h = 15m/s
1pm = 10-12m
72km/h = 20m/s
1A0 = 10-10m
Năng lượng điện
1inch = 2,540cm
1mW = 10-3W
1foot = 30,48cm
1KW = 103W
1mile = 1609m
1MW = 106W
1 hải lí = 1852m
1GW = 109W
Độ phóng xạ
1mH = 10-3H
10
1Ci = 3,7.10 Bq
1  H = 10-6H
Mức cường độ âm
1  F = 10-6F
1B = 10dB
1mA = 10-3A
Năng lượng
1BTU = 1055,05J
1KJ ...
Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - 2015-2016
Nguyễn Anh Tuấn biên soạn.
ÔN TẬP VẬT LÝ 12
1. Kiến thức toán cơ bản:
a. Đạo hàm của một số hàm cơ bản sử dụng trong Vật Lí:
Hàm số Đạo hàm
y = sinx y’ = cosx
y = cosx y’ = - sinx
b. Các công thức lượng giác cơ bản:
2sin
2
a = 1 – cos2a - cos = cos( + ) - sina = cos(a +
2
)
2cos
2
a = 1 + cos2a sina = cos(a -
2
)
sina + cosa =
)
4
sin(2
a
- cosa = cos(a +
)
sina - cosa =
)
4
sin(2
a
cosa - sina =
)
4
sin(2
a
c. Giải phương trình lượng giác cơ bản:
sin
2
2
sin
ka
ka
a
cos
2cos kaa
d. Bất đẳng thức Cô-si:
baba .2
; (a, b
0, dấu “=” khi a =
b)
e. Định lý Viet:
nghim ca X
2
SX + P = 0
Chú ý: y = ax
2
+ bx + c; để y
min
thì x =
a
b
2
; Đổi x
0
ra rad:
180
0
x
f. Các giá trị gần đúng:
2
10; 314
100
; 0,318
1
;
0,636
2
; 0,159
2
1
; 1,41
373,1;2
----------
1
tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 12 - Người đăng: tinhhoadattroi97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 12 9 10 848