Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013

Được đăng lên bởi Ok Lala
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 12136 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013
BỘ ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Số nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s2 là
A. 1.
B. 3.
C. 8.
D. 9.
Câu 2: Cho V lít khí NO2 (đktc) hấp thụ vào một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó đem cô cạn thì thu được
hỗn hợp chất rắn khan chứa 2 muối. Nung chất rắn này tới chỉ còn một muối duy nhất thấy còn lại 13,8 gam. Giá
trị của V là
A. 1,12
B. 2,24
C. 4,48
D. 5,60
Câu 3: Cho V lít Cl2 (đktc) tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nguội, dư thu được m 1 gam tổng khối lượng 2
muối. Cho V lít Cl2 (đktc) tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dư thu được m 2 gam tổng khối lượng 2 muối.
Tỉ lệ m1 : m2 bằng
A. 2 : 3
B. 1 : 2.
C. 1 : 1.
D. 2 : 1.
Câu 4: Cho các trường hợp sau:
(1) O3 tác dụng với dung dịch KI.
(5) KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng.
(2) Axit HF tác dụng với SiO2.
(6) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2.
(3) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng. (7) Cho khí NH3 qua CuO nung nóng.
(4) Khí SO2 tác dụng với nước Cl2.
Số trường hợp tạo ra đơn chất là
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Câu 5: Hòa tan 2,8 gam BaCl2.4H2O vào nước thu được 500ml dung dịch X. Lấy 1/10 dung dịch X đem điện phân
với điện cực trơ (có màng ngăn) trong 16 phút 5 giây với cường độ dòng điện một chiều bằng 0,1A. Thành phần
phần trăm về số mol BaCl2 bị điện phân là
A. 50%.
B. 70%.
C. 45%.
D. 60%.
Câu 6: Phản ứng không xảy ra ở nhiệt độ thường là
A. Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ 2CaCO3 ↓ 2H2O.
+
+
B. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ 2H2O.
+
C. Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2H2O + 2NH3 ↑
.
↓ 2NaCl + 2HCl.
D. CaCl2 + 2 NaHCO3 → CaCO3 +
Câu 7: Cho phản ứng hóa học sau: aMgO + bP 2O5 → (X). Biết rằng trong (X) Mg chiếm 21,62% về khối lượng
và công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Công thức phân tử của X là
A. Mg3(PO4)2.
B. Mg3(PO3)2.
C. Mg2P4O7.
D. Mg2P2O7.
Câu 8: X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2 M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100ml dung
dịch X, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch
Y, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X bằng
A. 3,2 M.
B. 2,0 M.
C. 1,6 M.
D. 1,0 M.
2−
+
Câu 9: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO 3 ; 0,1 mol Na ; 0,3 mol Cl , còn lại là ion NH + . Cho 270 ml dung dịch
4
Ba(OH)2 0,2 M vào dung dịch X và đun nóng nhẹ, thấy tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH) 2 giảm
m gam? Giả sử nước bay hơi không đáng kể....
Trường THPT TRẦN QUỐC TUẤN Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013
BỘ ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Số nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s
2
A. 1. B. 3. C. 8. D. 9.
Câu 2: Cho V lít khí NO
2
(đktc) hấp thụ vào một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó đem cạn thì thu được
hỗn hợp chất rắn khan chứa 2 muối. Nung chất rắn này tới chỉ còn một muối duy nhất thấy còn lại 13,8 gam. Giá
trị của V là
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 5,60
Câu 3: Cho V lít Cl
2
(đktc) tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nguội, thu được m
1
gam tổng khối lượng 2
muối. Cho V lít Cl
2
(đktc) tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, thu được m
2
gam tổng khối lượng 2 muối.
Tỉ lệ m
1
: m
2
bằng
A. 2 : 3 B. 1 : 2. C. 1 : 1. D. 2 : 1.
Câu 4: Cho các trường hợp sau:
(1) O
3
tác dụng với dung dịch KI. (5) KClO
3
tác dụng với dung dch HCl đc, đun ng.
(2) Axit HF tác dụng với SiO
2
. (6) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH
4
Cl và NaNO
2
.
(3) MnO
2
tác dng vi dung dch HCl đặc, đun nóng. (7) Cho khí NH
3
qua CuO nung nóng.
(4) Khí SO
2
tác dụng với nước Cl
2
.
Số trường hợp tạo ra đơn chất là
A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 5: Hòa tan 2,8 gam BaCl
2
.4H
2
O vào nước thu được 500ml dung dịch X. Lấy 1/10 dung dịch X đem điện phân
với điện cực t (có màng ngăn) trong 16 phút 5 giây với cường đ dòng điện một chiều bằng 0,1A. Thành phần
phần trăm về số mol BaCl
2
bị điện phân là
A. 50%. B. 70%. C. 45%. D. 60%.
Câu 6: Phản ứng không xảy ra ở nhiệt độ thường là
A. Mg(HCO
3
)
2
+ 2Ca(OH)
2
Mg(OH)
2
+ 2CaCO
3
+ 2H
2
O.
B. Ca(HCO
3
)
2
+ Ca(OH)
2
2CaCO
3
+ 2H
2
O.
C. Ca(OH)
2
+ 2NH
4
Cl
CaCl
2
+ 2H
2
O + 2NH
3
.
D. CaCl
2
+ 2 NaHCO
3
CaCO
3
+ 2NaCl + 2HCl.
Câu 7: Cho phản ứng hóa học sau: aMgO + bP
2
O
5
(X). Biết rằng trong (X) Mg chiếm 21,62% về khối lượng
và công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Công thức phân tử của X là
A. Mg
3
(PO
4
)
2
. B. Mg
3
(PO
3
)
2
. C. Mg
2
P
4
O
7
. D. Mg
2
P
2
O
7
.
Câu 8: X là dung dịch AlCl
3
, Y dung dịch NaOH 2 M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100ml dung
dịch X, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch
Y, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X bằng
A. 3,2 M. B. 2,0 M. C. 1,6 M. D. 1,0 M.
Câu 9: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO
2
3
; 0,1 mol Na
+
; 0,3 mol Cl
-
, còn lại là ion NH
+
4
. Cho 270 ml dung dịch
Ba(OH)
2
0,2 M vào dung dịch X đun nóng nhẹ, thấy tổng khối lượng dung dịch X dung dịch Ba(OH)
2
giảm
m gam? Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Giá trị m là
A. 4,215 B. 5,269 C. 6,761 D. 7,015
Câu 10: Cho phương trình phản ứng: X + H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
Số hợp chất X chứa 2 nguyên tố là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thu được sản phẩm khử
3,136 lít SO
2
(đktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là
A. 45,54% Cu; 54 46% Zn. B. 49,61% Cu; 50,39% Zn.
C. 50,15% Cu; 49,85% Zn. D. 51,08% Cu; 48,92% Zn.
Câu 12: Trong các chất cho sau đây: xenlulozơ, cát, canxi cacbua, ancol etylic, cao su, tinh bột, natri clorua, sắt
kim loại, oxi, dầu mỏ; chất là nguyên liệu tự nhiên là
A. xenlulozơ, cát, canxi cacbua, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.
B. xenlulozơ, cát, cao su, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.
C. xenlulozơ, ancol etylic, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.
D. xenlulozơ, cao su, ancol etylic, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.
Giáo Viên : VÕ PHẠM NHẬT TÚ Trang 1
Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013 - Người đăng: Ok Lala
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013 9 10 216