Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi ĐH

Được đăng lên bởi huy-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cùng nhau học hỏi, chia sẻ, trao đổi kiến thức, thực hiện những ước mơ… (^)_(^)
Luyện Thi Đại Học

i

LÊ HỮU VIỆT HÙNG
ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN III
 Bài tập ôn luyện bài giảng phần 3:
 x 3  9 x 2  21x  y 3  9 y 2  21y  18

Câu 1: Giải hệ phương trình 

2
2
 2 x  2 y  10 x  10 y  23  0

Câu 2: Giải phương trình

.

 1  cos 2 x  sin 2 x  cos x  cos 2 x  cos x

.
1  tan x
(Trích đề thi thử Đại Học THPT Thuận Thành Số I lần I năm 2012 – 2013)
Hướng Dẫn Giải:
Điều kiện: cosx ≠ 0 và tanx ≠ -1.
  sin x  cos x  2   cos 2 x  sin 2 x  cos x


 cos x  (2cos2x + cosx – sinx)cosx – cosx = 0
Phương trình 
sin x  cos x
cos x
 tan x  1


 (cosx – sinx)(cosx + sinx + 1) = 0 vì cosx ≠ 0  

 2

sin  x   

4
2


Vậy nghiệm của phương trình là: x   k , x    k 2 .
4
 x 3  y 3  6 y 2  3  x  5 y   14

Câu 3: Giải hệ phương trình 


3  x  y  4  x3  y 2  5

.

(Trích đề thi thử Đại Học THPT Đoàn Thượng lần I năm 2013 – 2014)
Hướng Dẫn Giải:
Điều kiện x  3 và y  –4
 x 3  3x   y  2  3  3  y  2 
Hệ phương trình  
3
2
 3  x  y  4  x  y  5
Ta có: x = y + 2  y = x – 2. Thế vào phương trình (2) ta có:

x  2  3  x  x3  x 2  4 x  1 .
x2
x2

0
 x 3  x 2  4 x  4  2  x  2  1  3  x  0   x  2   x  2   x  1 
2  x  2 1 3  x
1
1 


  x  2    x  2   x  1 
 0
2  x  2 1  3  x

Facebook.com.vn
Mãi Nhớ Mùa Thu
Sđt: 0977-512-793

Trang 1/4 – Lê Hữu Việt Hùng

Cùng nhau học hỏi, chia sẻ, trao đổi kiến thức, thực hiện những ước mơ… (^)_(^)
Luyện Thi Đại Học

1
1
1
1


  0
  x  2    x  2   x  1  
3 2  x  2 1  3  x 3



x 1
x 1
 0

  x  2    x  2   x  1 

3 2 x2
x  2  1 3 1  3  x  2  3  x 











 x 3  3xy 2  x  1  x 2  2 xy  y 2

Câu 4: Giải hệ phương trình 

3
2
2
2
 y  3x y  y  1  y  2 xy  x



.



1
1
 x  x3  y  y 3
Câu 5: Giải hệ phương trình 
.
  x  4 y   2 x  y  4   36


 2 y 3  2 x 1  x  3 1  x  y

Câu 6: Giải hệ phương trình 

5 x 2  2 y 2  12 x  7  x 2  y 2  19  5 y


.

(Trích đề thi thử Đại Học THPT Thuận Thành Số I lần I năm 2012 – 2013)
Hướng Dẫn Giải:
 2 y3  y  2  1  x  3  1  x


Hệ phương trình trở thành 


5 x 2  2 y 2  12 x  7  x 2  y 2  19  5 y

Ta có: y = y  1  x . Thế vào phương trình (2) ta được


5 x 2  14 x  9  x 2  x  20  5 y  ...
Luyện Thi Đại Học
Facebook.com.vn
Mãi Nhớ Mùa Thu
Sđt: 0977-512-793
Câu 1: Giải hệ phương trình
3 2 3 2
2 2
9 21 9 21 18
2 2 10 10 23 0
x x x y y y
x y x y
.
Câu 2: Giải phương trình
1 cos2 sin 2 cos cos2
cos
1 tan
x x x x
x
x
.
(Trích đề thi thử Đại Học THPT Thuận Thành Số I lần I năm 2012 – 2013)
Câu 3: Giải hệ phương trình
3 3 2
3 2
6 3 5 14
3 4 5
x y y x y
x y x y
.
(Trích đề thi thử Đại Học THPT Đoàn Thượng lần I năm 2013 – 2014)
Cùng nhau học hỏi, chia sẻ, trao đổi kiến thức, thực hiện những ước mơ… (^)_(^)
i
ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN III
Bài tập ôn luyện bài giảng phần 3:
Hướng Dẫn Giải:
Điều kiện: cosx ≠ 0 và tanx ≠ -1.
Phương trình
2
2 2
sin cos cos sin cos
cos
sin cos
cos
x x x x x
x
x x
x
(2cos
2
x + cosx – sinx)cosx – cosx = 0
(cosx – sinx)(cosx + sinx + 1) = 0 vì cosx ≠ 0
tan 1
2
sin
4 2
x
x
Vậy nghiệm của phương trình là:
4
x k
,
2x k
.
Hướng Dẫn Giải:
Điều kiện x 3 và y –4
Hệ phương trình
3
3
3 2
3 2 3 2
3 4 5
x x y y
x y x y
Ta có: x = y + 2 y = x – 2. Thế vào phương trình (2) ta có:
.
3 2
4 4 2 2 1 3 0x x x x x
2 2
2 2 1 0
2 2 1 3
x x
x x x
x x
1 1
2 2 1 0
2 2 1 3
x x x
x x
Trang 1/4 – Lê Hữu Việt Hùng
LÊ HỮU VIỆT HÙNG
Tài liệu ôn thi ĐH - Trang 2
Tài liệu ôn thi ĐH - Người đăng: huy-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu ôn thi ĐH 9 10 873