Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi HSG hóa 10

Được đăng lên bởi Lê Cmnm
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo khoa H óa Vô Cơ

1

Biên soạn Võ Hồng Thái

Các bạn thân mến,
Chúng tôi cố gắng chuyển kiểu chữ VNI Times qua unicode, nhưng nếu không chuyển kịp thì xin các bạn hãy
download font VNI Times để đọc đỡ. Xin cám ơn. Vietsciences 

Chương trình Hóa học

IV.QUI LUẬT CHUNG VỂ SỰ HÒA TAN TRONG
NƯỚC CỦA CÁC MUỐI VÀ HIDROXIT THƯỜNG GẶP
Các qui luật thực nghiệm về sự hòa tan này giúp biết được muối hay bazơ (baz, base) nào có
thể hòa tan trong nước tạo dung dịch, muối hay bazơ nào không tan (kết tủa, trầm hiện, coi
như không tạo dung dịch). Điều này để chúng ta biết phản ứng trao đổi hay phản ứng trong
dung dịch có thể xảy ra hay không (như muối với muối, muối với bazơ, kim loại với dung
dịch muối,…).
1. Taát caû caùc muoái Nitrat (NO3-), Axetat (CH3COO-), Clorat (ClO3-) ñeàu tan.
Thí duï: AgNO3, Pb(NO3)2, Zn(CH3COO)2, Fe(CH3COO)3, KClO3, Ca(ClO3)2,
Pb(CH3COO)2, Al(NO3)3 tan ñöôïc trong nöôùc taïo dung dòch.
2. Taát caû caùc muoái Natri (Na+), Kali (K+), Amoni (Amonium, NH4+) tan.
Thí duï: NaCl, K2CO3, (NH4)2SO4, Na2SO3, K2S, (NH4)2C2O4, K2SO3, Na3PO4
tan ñöôïc trong nöôùc taïo dung dòch.
3. Haàu heát caùc muoái Clorua (Cl-), Bromua (Br-), Ioñua (I-) tan. Nhöng caùc muoái
Clorua, Bromua, Ioñua sau ñaây khoâng tan ( ): Baïc (Ag+ ), Chì (Pb2+ ), Ñoàng(I) (Cu+
), Thuûy ngaân (I) (Hg22+ ).
Thí duï: AlCl3, CuCl2, ZnBr2, FeI2, MgCl2, HgCl2, CuBr2, BaI2, FeCl3, ZnCl2
tan. AgCl, PbCl2, CuCl, Hg2Cl2, AgBr, AgI khoâng tan ( ).
4. Haàu heát caùc muoái Sunfat (SO42- ) tan. Nhöng caùc muoái Sunfat sau ñaây khoâng tan:
Bari (Ba2+), Stronti (Sr2+), Chì (Pb2+). Caùc muoái Sunfat sau ñaây tan ít: Canxi
(Ca2+), Baïc (Ag+ ), Thuûy ngaân (I) (Hg22+ ).
Thí duï: ZnSO4, Al2(SO4)3, CuSO4, HgSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, (NH4)2SO4,
Cr2(SO4)3, K2SO4 tan.
BaSO4, SrSO4, PbSO4 khoâng tan.
CaSO4, Ag2SO4, Hg2SO4 tan ít (tan vöøa phaûi).
5. Haàu heát caùc muoái Sunfua (S2- ) khoâng tan. Nhöng caùc muoái Sunfua sau ñaây tan:
cuûa kim loaïi kieàm [ Liti (Li+ ), Natri (Na+ ), Kali (K+ ), Rubiñi (Rb+ ), Xezi (Cs+),
©  và  Võ Hồng Thái

2

Giáo khoa H óa Vô Cơ

Biên soạn Võ Hồng Thái

Franxi (Fr+ ) ], cuûa kim loaïi kieàm thoå [ Canxi (Ca2+ ), Stronti (Sr2+ ), Bari (Ba2+ ),
Rañi (Ra2+ ) ] vaø Amoni (NH4+ ).
Thí duï: CuS, ZnS, Ag2S, FeS, HgS khoâng tan;
Na2S, K2S, CaS, BaS, (NH4)2S tan.
Löu yù
L.1. Caùc muoái Sunfua kim loaïi hoùa trò 3 nhö Al2S3, Fe2S3, Cr2S3 khoâng hieän dieän trong
nöôùc. Trong nöôùc chuùn...
Giáo khoa H óa Vô Cơ
1
Biên son Võ Hng Thái
© http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org Võ Hng Thái
Các bn thân mến,
Chúng tôi c gng chuyn kiu ch VNI Times qua unicode, nhưng nếu không chuyn kp thì xin các bn hãy
download font VNI Times để đọc đỡ. Xin cám ơn. Vietsciences http://www.vnisoft.com/emailcollect.html
Chương trình Hóa hc
IV.QUI LUT CHUNG V S HÒA TAN TRONG
NƯỚC CA CÁC MUI VÀ HIDROXIT THƯỜNG GP
Các qui lut thc nghim v s hòa tan này giúp biết được mui hay bazơ (baz, base) nào có
th hòa tan trong nước to dung dch, mui hay bazơ nào không tan (kết ta, trm hin, coi
như không to dung dch). Điu này để chúng ta biết phn ng trao đổi hay phn ng trong
dung dch có th xy ra hay không (như mui vi mui, mui vi bazơ, kim loi vi dung
dch mui,…).
1. Taát caû caùc muoái N
itrat (NO
3
-
), Axetat (CH
3
COO
-
), Clorat (ClO
3
-
)
ñeàu
tan.
Thí duï: AgNO
3
, Pb(NO
3
)
2
, Zn(CH
3
COO)
2
, Fe(CH
3
COO)
3
, KClO
3
, Ca(ClO
3
)
2
,
Pb(CH
3
COO)
2
, Al(NO
3
)
3
tan ñöôïc trong nöôùc taïo dung dòch.
2. Taát caû caùc muoái
Natri (Na
+
), Kali (K
+
), Amoni (Amonium, NH
4
+
) tan.
Thí duï:
NaCl, K
2
CO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, Na
2
SO
3
, K
2
S, (NH
4
)
2
C
2
O
4
, K
2
SO
3
, Na
3
PO
4
tan ñöôïc trong nöôùc taïo dung dòch.
3. Haàu heát caùc muoái
Clorua (Cl
-
)
,
Bromua (Br
-
)
,
Ioñua (I
-
)
tan
. Nhöng caùc muoái
Clorua, Bromua, Ioñua sau ñaây khoâng tan ( ): Baïc (Ag
+
), Chì (Pb
2+
), Ñoàng(I) (Cu
+
), Thuûy ngaân (I) (Hg
2
2+
).
Thí duï:
AlCl
3
, CuCl
2
, ZnBr
2
, FeI
2
, MgCl
2
, HgCl
2
, CuBr
2
, BaI
2
, FeCl
3
, ZnCl
2
tan. AgCl, PbCl
2
, CuCl, Hg
2
Cl
2
, AgBr, AgI khoâng tan ( ).
4. Haàu heát caùc muoái
Sunfat (SO
4
2-
) tan
. Nhöng caùc muoái Sunfat sau ñaây khoâng tan:
Bari (Ba
2+
), Stronti (Sr
2+
), Chì (Pb
2+
). Caùc muoái Sunfat sau ñaây tan ít: Canxi
(Ca
2+
),
Baïc (Ag
+
), Thuûy ngaân (I) (Hg
2
2+
).
Thí duï:
ZnSO
4
, Al
2
(SO
4
)
3
, CuSO
4
, HgSO
4
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, MgSO
4
, (NH
4
)
2
SO
4
,
Cr
2
(SO
4
)
3
, K
2
SO
4
tan.
BaSO
4
, SrSO
4
, PbSO
4
khoâng tan.
CaSO
4
, Ag
2
SO
4
, Hg
2
SO
4
tan ít (tan vöøa phaûi).
5. Haàu heát caùc muoái
Sunfua (S
2-
)
khoâng tan. Nhöng caùc muoái Sunfua sau ñaây tan:
cuûa kim loaïi kieàm [ Liti (Li
+
), Natri (Na
+
), Kali (K
+
), Rubiñi (Rb
+
), Xezi (Cs
+
),
tài liệu ôn thi HSG hóa 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi HSG hóa 10 - Người đăng: Lê Cmnm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
tài liệu ôn thi HSG hóa 10 9 10 562