Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi Olimpic Sinh Viên -Giải Tích 2

Được đăng lên bởi Cuộc Đời Sóng Gió
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−ơng I
Tính liên tục của hàm số
Bài 1.1. Cho f là một hàm liên tục trên R sao cho f (f (x)) = x với mọi x ∈ R.
a) Chứng minh rằng ph−ơng trình f (x) = x luôn luôn có nghiệm.
b) Hãy tìm một hàm thoả mãn điều kiện trên nh−ng không đồng nhất bằng x trên
R.
H−ớng dẫn:
a) Giả sử ph−ơng trình f (x) = x vô nghiệm trên R, tức là f (x) = x với mọi x ∈ R.
Vì hàm f liên tục nên ta suy ra f không đổi dấu trên R. Không mất tổng quát, giả sử
f (x) > x với mọi x ∈ R. Khi đó: f (f (x)) > f (x) > x. Điều này mẫu thuẫn với giả
thiết. Vậy ph−ơng trình f (x) = x luôn có nghiệm.
b) Dễ thấy hàm f (x) = 1 − x thoả mãn điều kiện f (f (x)) = x và không đồng nhất
bằng x.
Bài 1.2. Cho f : [a, b] → [a, b] là một hàm liên tục sao cho f (a) = a, f (b) = b và
f (f (x)) = x với mọi x ∈ [a, b]. Chứng minh rằng f (x) = x với mọi x ∈ [a, b].
H−ớng dẫn:
Từ giả thiết f (f (x)) = x ta dễ dàng suy ra f là đơn ánh. Kết hợp với tính liên tục
ta kết luận đ−ợc f là một hàm đơn điệu. Hơn nữa, do f (a) = a < b = f (b) nên f đơn
điệu tăng trên [a, b].
Nếu tồn tại xo ∈ [a, b] sao cho f (xo ) < xo hay f (xo ) > xo thì f (f (xo )) < f (xo ) <
xo hay f (f (xo )) > f (xo ) > xo . Điều này mâu thuẫn với giả thiết.
Vậy f (x) = x với mọi x ∈ [a, b].
Bài 1.3. Cho f là một hàm liên tục trên R thoả mãn f (f (f (x))) = x với mọi x ∈ R.
a) Chứng minh rằng f (x) = x trên R. Hãy tìm bài toán tổng quát hơn.
b) Tìm một hàm f xác định trên R thoả mãn f (f (f (x))) = x nh−ng f (x) không
đồng nhất bằng x.
H−ớng dẫn:
a) Từ giả thiết suy ra hàm f đơn điệu ngặt trên R. Nếu f giảm ngặt trên R thì
f 2 tăng ngặt trên R. Do đó f 3 lại giảm ngặt trên R. Điều này mâu thuẫn với giả thiết
f (f (f (x))) = x.
Bây giờ giả sử f tăng ngặt trên R. Nếu tồn tại xo ∈ R sao cho f (xo ) > xo thì ta
suy ra f (f (xo )) > f (xo ) > xo , và f (f (f (xo ))) > f (xo ) > xo . Điều này mâu thuẫn.
T−ơng tự ta cũng có đ−ợc điều mâu thuẫn nếu f (xo ) < xo . Vậy f (x) = x với mọi
x ∈ R.
Bài toán tổng quát: "Cho f liên tục trên R và thoả mãn f 2n+1 (x) = x với mọi
x ∈ R. Chứng 
minh rằng f (x) = x trên R."
/
 x nếu x ∈ {1, 2, 3}


 2 nếu x = 1
b) f (x) =
 3 nếu x = 2



1 nếu x = 3.
Bài 1.4. Cho f là một hàm liên tục và đơn ánh trên (a, b). Chứng minh rằng f là một
hàm đơn điệu ngặt trên (a, b).
H−ớng dẫn:
Giả sử f không phải là hàm đơn điệu ngặt trên (a, b), khi đó tồn tại x1 , x2 , x3 thuộc
(a, b) sao cho x1 < x2 < x3 và
1

2

f (x1 ) < f (x2 )
f (x3 ) < f (x2 )
Giả sử

hoặc

f (x1 ) > f (x2 )
f (x3 ) > f (x2 )

.

f (x1 ) < f (x2 )

. Đặt m...
Ch−¬ng I
TÝnh liªn tôc cña hµm
Bµi 1.1. Cho f mét hµm liªn tôc trªn R sao cho f(f(x)) = x víi mäi x R.
a) Chøng minh r»ng ph−¬ng tr×nh f(x) = x lu«n lu«n nghiÖm.
b) H·y t×m mét hµm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn nh−ng kh«ng ®ång nhÊt b»ng x trªn
R.
H−íng dÉn:
a) Gi¶ ph−¬ng tr×nh f(x) = x nghiÖm trªn R, tøc f(x) = x víi mäi x R.
hµm f liªn tôc nªn ta suy ra f kh«ng ®æi dÊu trªn R. Kh«ng mÊt tæng qu¸t, gi¶
f(x) > x víi mäi x R. Khi ®ã: f(f(x)) > f(x) > x. §iÒu nµy mÉu thuÉn víi gi¶
thiÕt. VËy ph−¬ng tr×nh f(x) = x lu«n nghiÖm.
b) thÊy hµm f(x) = 1 x tho¶ m·n ®iÒu kiÖn f(f(x)) = x kh«ng ®ång nhÊt
b»ng x.
Bµi 1.2. Cho f : [a, b] [a, b] mét hµm liªn tôc sao cho f(a) = a, f(b) = b
f(f(x)) = x víi mäi x [a, b]. Chøng minh r»ng f(x) = x víi mäi x [a, b].
H−íng dÉn:
gi¶ thiÕt f(f(x)) = x ta dµng suy ra f ®¬n ¸nh. KÕt hîp víi tÝnh liªn tôc
ta kÕt luËn ®−îc f mét hµm ®¬n ®iÖu. H¬n n÷a, do f(a) = a < b = f(b) nªn f ®¬n
®iÖu t¨ng trªn [a, b].
NÕu tån t¹i x
o
[a, b] sao cho f(x
o
) < x
o
hay f(x
o
) > x
o
th× f(f(x
o
)) < f(x
o
) <
x
o
hay f(f(x
o
)) > f(x
o
) > x
o
. §iÒu nµy m©u thuÉn víi gi¶ thiÕt.
VËy f(x) = x víi mäi x [a, b].
Bµi 1.3. Cho f mét hµm liªn tôc trªn R tho¶ m·n f(f(f(x))) = x víi mäi x R.
a) Chøng minh r»ng f(x) = x trªn R. H·y t×m bµi to¸n tæng qu¸t h¬n.
b) T×m mét hµm f x¸c ®Þnh trªn R tho¶ m·n f(f(f(x))) = x nh−ng f(x) kh«ng
®ång nhÊt b»ng x.
H−íng dÉn:
a) gi¶ thiÕt suy ra hµm f ®¬n ®iÖu ngÆt trªn R. NÕu f gi¶m ngÆt trªn R th×
f
2
t¨ng ngÆt trªn R. Do ®ã f
3
l¹i gi¶m ngÆt trªn R. §iÒu nµy m©u thuÉn víi gi¶ thiÕt
f(f(f(x))) = x.
B©y giê gi¶ f t¨ng ngÆt trªn R. NÕu tån t¹i x
o
R sao cho f(x
o
) > x
o
th× ta
suy ra f(f(x
o
)) > f(x
o
) > x
o
, f(f(f(x
o
))) > f(x
o
) > x
o
. §iÒu nµy m©u thuÉn.
T−¬ng ta còng ®−îc ®iÒu m©u thuÉn nÕu f(x
o
) < x
o
. VËy f(x) = x víi mäi
x R.
Bµi to¸n tæng qu¸t: "Cho f liªn tôc trªn R tho¶ m·n f
2n+1
(x) = x víi mäi
x R. Chøng minh r»ng f(x) = x trªn R."
b) f(x) =
x nÕu x / {1, 2, 3}
2 nÕu x = 1
3 nÕu x = 2
1 nÕu x = 3.
Bµi 1.4. Cho f mét hµm liªn tôc ®¬n ¸nh trªn (a, b). Chøng minh r»ng f mét
hµm ®¬n ®iÖu ngÆt trªn (a, b).
H−íng dÉn:
Gi¶ f kh«ng ph¶i hµm ®¬n ®iÖu ngÆt trªn (a, b), khi ®ã tån t¹i x
1
, x
2
, x
3
thuéc
(a, b) sao cho x
1
< x
2
< x
3
1
Tài liệu ôn thi Olimpic Sinh Viên -Giải Tích 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi Olimpic Sinh Viên -Giải Tích 2 - Người đăng: Cuộc Đời Sóng Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Tài liệu ôn thi Olimpic Sinh Viên -Giải Tích 2 9 10 63