Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu phân tích sắc ký

Được đăng lên bởi Sum Hoàng
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3679 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

Chương 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT CHUNG VỀ TÁCH SẮC KÝ
1.1.

Giới thiệu phương pháp

1.1.1 Định nghĩa sắc kí (Chromatography)
Định nghĩa của Mikhail S. Tsvett (1906):
Sắc kí là một phương pháp tách trong đó các cấu tử của một hỗn hợp được tách trên một
cột hấp thụ đặt trong một hệ thống đang chảy.
Định nghĩa của IUPAC (1993):
Sắc kí là một phương pháp tách trong đó các cấu tử được tách được phân bố giữa hai pha,
một trong hai pha là pha tĩnh đứng yên còn pha kia chuyển động theo một hướng xác
định.
1.1.2. Phân loại
Người ta phân loại các phương pháp sắc kí dựa vào cơ chế hoạt động sắc kí: hấp phụ,
phân bố, trao đổi ion… và vào tính chất của pha tĩnh cũng như phương pháp thể hiện sắc
kí. Ví dụ:
- Phương pháp sắc kí lỏng rắn trên cột, phương pháp sắc kí phân bố khí lỏng
trên cột.
- Phương pháp sắc kí phân bố lỏng lỏng trên bản phẳng hai chiều.
- Phương pháp sắc kí phân bố lỏng lỏng pha ngược áp suất cao trên cột…
Cơ chế sắc kí có nhiều nhưng để thực hiện quá trình sắc kí thì chỉ có hai dạng: dạng cột
và dạng bản phẳng (bản kính, polime, kim loại, giấy).
Trong sắc kí cột, pha tĩnh được giữ trong một cột ngắn và pha động được cho chuyển
động qua cột bởi áp suất hoặc do trọng lực. Trong sắc kí bản mỏng, pha tĩnh được phủ
trên một mặt phẳng thủy tinh hoặc kim loại.
Thường để đơn giản hóa, tuy không chính xác người ta gọi tắt các phương pháp sắc kí:
sắc kí khí, sắc kí lỏng, sắc kí lỏng cao áp, sắc kí lớp mỏng, sắc kí gel…
Trong số các phương pháp sắc kí được biết, quan trọng nhất là sắc kí hấp phụ, sắc kí phân
bố và sắc kí trao đổi ion. Dưới đây sẽ giới thiệu ba phương pháp sắc kí này nhằm vào hai
mục đích: chuẩn bị mẫu cho chất phân tích và phân tích một hỗn hợp chất.
Bảng 1: Phân loại các phương pháp sắc kí cột

Phân loại chung
Sắc kí lỏng (LC)
(Pha động : lỏng)

Phương pháp cụ thể
- Lỏng- lỏng hoặc phân
bố
- Pha lỏng liên kết
- Lỏng-rắn hoặc
hấp phụ trao đổi ion

Bùi Xuân Vững

Pha tĩnh
- Lỏng được phủ trên
một chất rắn
- Chất hữu cơ được gắn
trên một bề mặt rắn
- Rắn
Nhựa trao đổi ion

Kiểu cân bằng
- Phân bố
- Phân bố giữa chất
lỏng và bề mặt liên kết
- Hấp phụ
Trao đổi ion
Cơ sở phân tích sắc ký

2

Sắc kí khí (GC)
(pha động: Khí)

- Khí-lỏng
- Khí - pha liên kết

Sắc kí lỏng siêu
tới hạn

- Khí - rắn
Pha lỏng: chất lỏng siêu
tới hạn (supercritical
fluid)

- Lỏng được phủ trên
một chất rắn
- Chất hữu cơ được liên
kết trên một bề mặt rắn
- Rắn
Chất hữu cơ được liên
kết trên một bề mặt rắn

- Phân bố giữa khí và
lỏng
- Phân bố giữa lỏng và
bề mặt liên kết
- Hấp p...
1
Bùi Xuân Vng Cơ s phân tích sc ký
Chương 1: CƠ SỞ THUYT CHUNG V TÁCH SC
1.1. Gii thiệu phương pháp
1.1.1 Định nghĩa sc kí (Chromatography)
Định nghĩa của Mikhail S. Tsvett (1906):
Sc kí một phương pháp tách trong đó các cấu t ca mt hn hợp được tách trên mt
ct hp th đặt trong mt h thống đang chảy.
Định nghĩa của IUPAC (1993):
Sc kímột phương pháp tách trong đó các cu t được tách được phân b gia hai pha,
mt trong hai pha pha tĩnh đứng yên n pha kia chuyển động theo một hướng xác
đnh.
1.1.2. Phân loi
Người ta phân loi các phương pháp sắc dựa vào chế hoạt động sc : hp ph,
phân bố, trao đổi ion… và o tính cht ca pha tĩnhng như phương pháp thể hin sc
kí. Ví d:
- Phương pháp sc lng rn trên cột, phương pháp sc phân b khí lng
trên ct.
- Phương pp sắc kí phân b lng lng trên bn phng hai chiu.
- Phương pp sắc kí phân b lng lng pha ngược áp sut cao trên ct
Cơ chế sc nhiều nhưng đ thc hin quá trình sc kí tch hai dng: dng ct
dng bn phng (bn kính, polime, kim loi, giy).
Trong sc ct, pha tĩnh được gi trong mt ct ngắn pha động được cho chuyn
động qua ct bi áp sut hoc do trng lc. Trong sc kí bn mng, pha tĩnh được ph
trên mt mt phng thy tinh hoc kim loi.
Thường để đơn giản hóa, tuy không chính xác ngưi ta gi tắt các phương pháp sắc kí:
sc kí k, sc kí lng, sc kí lng cao áp, sc kí lp mng, sc kí gel…
Trong s các phương pháp sắc kí được biết, quan trng nht là sc kí hp ph, sc kí phân
b và sắc kí trao đổi ion. Dưới đây sẽ gii thiệu ba phương pháp sc kí này nhm vào hai
mục đích: chuẩn b mu cho cht phân tích và phân tích mt hn hp cht.
Bng 1: Phân loại các phương pháp sắc kí ct
Phân loi chung Phương pháp cụ th Pha tĩnh Kiu cân bng
Sc kí lng (LC)
(Pha động : lng)
- Lng- lng hoc phân
b
- Pha lng liên kết
- Lng-rn hoc
hp ph trao đi ion
- Lng được ph trên
mt cht rn
- Cht hữu cơ được gn
trên mt b mt rn
- Rn
Nhựa trao đổi ion
- Pn b
- Pn b gia cht
lng và b mt liên kết
- Hp ph
Trao đổi ion
tài liệu phân tích sắc ký - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu phân tích sắc ký - Người đăng: Sum Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
tài liệu phân tích sắc ký 9 10 199