Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu PLC Mitsubishi

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Hiệp
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học nhiều hơn về PLC, HMI và Biến tần tại: 

MỤC LỤC:
Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI PLC HỌ FX CỦA MITSUBISHI ................5
I. FX0S PLC ...........................................................................................................5
1. Đặc điểm ....................................................................................................5
2. Đặc tính kỹ thuật........................................................................................6
3. Các loại FX0S PLC ...................................................................................7
II. FX0/FX0N PLC ..................................................................................................7
1. Đặc điểm .....................................................................................................7
2. Đặc tính kỹ thuật .........................................................................................8
3. Các loại FX0/FX0N PLC............................................................................9
III. FX1S PLC ........................................................................................................10
1. Đặc điểm ..................................................................................................10
2. Đặc tính kỹ thuật......................................................................................10
3. Các loại FX1S PLC .................................................................................13
IV. FX1N PLC .......................................................................................................14
1. Đặc điểm ..................................................................................................14
2. Đặc tính kỹ thuật......................................................................................14
3. Các loại FX1N PLC .................................................................................17
V. FX2N PLC .......................................................................................................18
1. Đặc điểm ..................................................................................................18
2. Đặc tính kỹ thuật......................................................................................19
3. Các loại FX2N PLC .................................................................................21
VI. FX2NC PLC.....................................................................................................
Hc nhiều hơn về PLC, HMI và Biến tn ti: http://unlockplc.com
Trang 1
unlockplc123@gmail.com
MC LC:
Trang
Chương 1: GIỚI THIU CÁC LOI PLC H FX CA MITSUBISHI ................5
I. FX0S PLC ...........................................................................................................5
1. Đặc đim ....................................................................................................5
2. Đặc tính k thut ........................................................................................6
3. Các loi FX0S PLC ...................................................................................7
II. FX0/FX0N PLC ..................................................................................................7
1. Đặc đim .....................................................................................................7
2. Đặc tính k thut .........................................................................................8
3. Các loi FX0/FX0N PLC ............................................................................9
III. FX1S PLC ........................................................................................................10
1. Đặc đim ..................................................................................................10
2. Đặc tính k thut ......................................................................................10
3. Các loi FX1S PLC .................................................................................13
IV. FX1N PLC .......................................................................................................14
1. Đặc đim ..................................................................................................14
2. Đặc tính k thut ......................................................................................14
3. Các loi FX1N PLC .................................................................................17
V. FX2N PLC .......................................................................................................18
1. Đặc đim ..................................................................................................18
2. Đặc tính k thut ......................................................................................19
3. Các loi FX2N PLC .................................................................................21
VI. FX2NC PLC .....................................................................................................23
1. Đặc đim ..................................................................................................23
2. Đặc tính k thut ......................................................................................23
3. Các loi FX2NC PLC ..............................................................................24
Tài liệu PLC Mitsubishi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu PLC Mitsubishi - Người đăng: Nguyễn Hữu Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
Tài liệu PLC Mitsubishi 9 10 835