Ktl-icon-tai-lieu

Tài liêu sinh học 10

Được đăng lên bởi nguyenkhanh23051998@gmail.com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2684 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tài liệu bồi duỡng sinh học 10 NC- 2014-20151
I. Phần 1 Giới thiệu chung về thế giới sống: (bài 1, 2)
Câu 1: Nêu nguyên tắc đặt tên loài và cho biết vị trí của loài người trong hệ thống phân
loại?
Nguyên tắc đặt tên loài: Dùng tên kép (theo tiếng latinh), tên thứ nhất là tên chi (viết
hoa), tên thứ 2 là tên loài (viết thường)
* Vị trí loài người trong hệ thống phân loại:
Loài người (Homo sapiens) - Chi người (Homo) - Bộ linh trưởng (Primates)- Họ người
(Homonidae) - - Lớp thú (Mammania) - Ngành động vật có dây sống (Chordata) - Giới
động vật (Animalia).......
Câu hỏi 2:
a. Phân biệt giới khởi sinh và giới nguyên sinh.
b. Vì sao nấm được tách ra khỏi giới thực vật?
c. Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống?
d. Những điểm khác biệt giữa động vật có xương sống và động vật không có
xương sống.
Trả lời:
a./- Giới khởi sinh gồm những sinh vật đơn bào nhân sơ, giới nguyên sinh gồm những
sinh vật đơn bào hoặc đa bào bào nhân thực.
- Giới khởi sinh gồm các nhóm vi khuẩn, giới khởi sinh gồm thực vật nguyên sinh, động
vật nguyên sinh và nấm nhầy.
b/.-Thành tế bào của nấm có vách kitin.
- Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh.
- Tế bào không có chứa lục lạp.
- Sinh sản bàng bào tử, một số nảy chồi, phân cắt.
c/.-Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản chức năng của tất cả cơ thể sống.

1

Trần Minh Hiếu A3-K57- THPT Vĩnh Linh

1

-Tất cả các vi khuẩn, nguyên sinh vật, động thực vật, nấm đều được cấu tạo từ đơn vị tế
bào.
-Các hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào dù là đơn bào hay đa bào
-Các quá trình sinh trưởng, sinh sản . . . đều bắt nguồn từ đơn vị tế bào.
- Tế bào được cấu tạo gồm các phân tử, đại phân tử, các bào quan tạo nên 3 thành phần
cơ bản là: màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân, nhưng các đại phân tử chỉ thực hiện
đươc chức năng trong mối tương tác lẫn nhau trong tổ chức tế bào toàn vẹn.
d./Những điểm khác nhau giữa động vật có xương sống và không xương sống.
Động vật không xương sống
- Kích thước nhỏ

Động vật có xương sống
- thước lớn hơn.

- Không có bộ xương trong, bộ

- Bộ xương trong bằng sụn hoặc bằng

xương ngoài (nếu có) bằng kitin.

xương với cột sống làm trụ.

- Hô hấp thẩm thấu qua da hoặc

- Hô hấp bằng mang hoặc bằng phổi.

bằng ống khí.
- Hệ thần kinh dạng lưới, hạch hoặc - Hệ thần kinh dạng ống ở mặt lưng.
bằng chuỗi hạch ở mặt bụng

- Đại diện: Nửa dây sống, các miệng tròn,

- Đại diện: Thân lỗ, ruột khoang,

cá sụn, cá xương, lưỡng cư, bò sát, chim,

giun dẹp, giun tròn, thân mềm,

thú. (0.5)

giun đốt, chân khớp,da ...
Tài liệu bồi duỡng sinh học 10 NC- 2014-2015
1
I. Phần 1 Giới thiệu chung về thế giới sống: (bài 1, 2)
Câu 1: Nêu nguyên tắc đặt tên loài và cho biết vị trí của loài người trong hệ thống phân
loại?
Nguyên tắc đặt tên loài: Dùng tên kép (theo tiếng latinh), tên thứ nhất tên chi (viết
hoa), tên thứ 2 là tên loài (viết thường)
* Vị trí loài người trong hệ thống phân loại:
Loài người (Homo sapiens) - Chi người (Homo) - Bộ linh trưởng (Primates)- Họ người
(Homonidae) - - Lớp thú (Mammania) - Ngành động vật dây sống (Chordata) - Giới
động vật (Animalia).......
Câu hỏi 2:
a. Phân biệt giới khởi sinh và giới nguyên sinh.
b. Vì sao nấm được tách ra khỏi giới thực vật?
c. Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống?
d. Những điểm khác biệt giữa động vật có xương sống và động vật không có
xương sống.
Trả lời:
a./- Giới khởi sinh gồm những sinh vật đơn bào nhân sơ, giới nguyên sinh gồm những
sinh vật đơn bào hoặc đa bào bào nhân thực.
- Giới khởi sinh gồm các nhóm vi khuẩn, giới khởi sinh gồm thực vật nguyên sinh, động
vật nguyên sinh và nấm nhầy.
b/.-Thành tế bào của nấm có vách kitin.
- Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh.
- Tế bào không có chứa lục lạp.
- Sinh sản bàng bào tử, một số nảy chồi, phân cắt.
c/.-Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản chức năng của tất cả cơ thể sống.
1
Trần Minh Hiếu A3-K57- THPT Vĩnh Linh
1
Tài liêu sinh học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liêu sinh học 10 - Người đăng: nguyenkhanh23051998@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tài liêu sinh học 10 9 10 407