Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu sử dụng đất

Được đăng lên bởi KingDragon Nguyen
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN TRƯỜNG NGÂN

GIÁO TRÌNH

SỬ DỤNG ĐẤT

Tháng 09 năm 2010
-1-

Chương 1
Mô tả quá trình sử dụng đất
1.1. Hệ thống sử dụng đất (land use system)
Những mô tả chính xác đối với sử dụng đất thì cần thiết cho những phân tích hoàn
chỉnh về hiệu suất sử dụng đất, đặc biệt chú ý đến tính khả thi, năng suất, tính bền
vững và tác động môi trường.Hiệu suất sử dụng đất chỉ có thể được định rõ nếu như
sử dụng đất được mô tả tại một địa điểm xác định và trong một khoảng thời gian xác
định. Điều này có nghĩa rằng các ranh giới không gian và thời gian của sử dụng đất
phải được xác định. Thực tế sử dụng đất phải được mô tả như là bộ phận của một
hệ thống.
Một hệ thống được định nghĩa là
“Là một phần thế giới thực được giới hạn bằng các đường ranh giới xác định rõ ràng,
bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau, là nơi mà các yếu tố bên trong ranh giới đó
có các mối liên hệ chức năng mật thiết với nhau, và được giới hạn, có các mối liên hệ
yếu hoặc không liên hệ với các yếu tố thuộc các hệ thống khác”.
Nếu như định nghĩa về hệ thống trên được chấp nhận thì hệ thống sử dụng đất
được định nghĩa như sau:
“Một sự sử dụng đất cụ thể, được tiến hành trong suốt một thời kỳ xác định, trong
một thửa đất xác định với những đặc tính đồng nhất.”
Để nghiên cứu về hiệu suất sử dụng đất, một hệ thống sử dụng đất phải là đối tượng
cơ bản để mô tả. Sự thảo luận về ranh giới và các yếu tố của các hệ thống sử dụng
đất được trình bày ngay sau đây
1.1.1. Giới hạn của một hệ thống sử dụng đất
Trước khi cố gắng để mô tả một hệ thống sử dụng đất, chúng ta phải xác định giới
hạn của hệ thống đó. Giới hạn không gian của một hệ thống sử dụng đất là một vùng
đất giới hạn trên đó một sự sử dụng cụ thể được tiến hành. Giới hạn về thời gian
của hệ thống sử dụng đất được xác định bởi những thay đổi trong sử dụng đất.
Giới hạn không gian của một hệ thống sử dụng đất đó là một thửa đất. Lưu ý rằng
thuật ngữ “đồng ruộng” không được sử dụng bởi vì nó có nhiều nghĩa khác nhau và
do đó có thể gây ra sự hiểu lầm. Một thửa đất được định nghĩa là:
“Là một vùng đất liền kề, với các đặc tính đồng nhất và với một sự sử dụng đất xác
định.”
Lưu ý rằng những thay đổi trong ranh giới thửa có thể trùng khớp với sự thay đổi
trong sử dụng đất, chẳng hạn, một hệ thống sử dụng đất mới sẽ chiếm nhiều hoặc ít
diện tích đất hơn.

-2-

Giới hạn thời gian của các hệ thống sử dụng đất khó để xác định cho một số quá
trình sử dụng đất kéo dài, chẳng hạn cây lâu năm và luân canh. Điều này được chi
tiết hơn ở phần 2.2.6
Trong một s...
-1-
NGUYỄN TRƯỜNG NGÂN
GIÁO TRÌNH
SỬ DỤNG ĐẤT
Tháng 09 năm 2010
tài liệu sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu sử dụng đất - Người đăng: KingDragon Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
tài liệu sử dụng đất 9 10 396