Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực tập hóa dươc

Được đăng lên bởi mitbeo-ariel1904
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5564 lần   |   Lượt tải: 23 lần
TÀI LIỆU TT HÓA DƯỢC
Bài 1: Tổng hợp Methyl salicylat
1. Chuẩn bị:
Dụng cụ: cân điện tử, bình quả lê 30ml, bình lắng gạn, cốc 50ml, pipet, đũa thủy
tinh, hệ thống đun hoàn lưu, chai đựng.
Hóa chất: acid salicylic, methanol tuyệt đối, H2SO4 đậm đặc, ED, NaHCO3 bão
hòa, Na2SO4 khan.
2. Tiến hành:
Hòa tan 3g acid salicylic vào 10ml methanol tuyệt đối trong bình quả lê. Thêm cẩn
thận 1,5ml H2SO4 đđ. Ráp vào hệ thống đun hoàn lưu cách thủy 90 phút.
Ráp bình quả lê vào hệ thống chưng cất đun cách thủy đến hết methanol thừa.
Làm nguội bình quả lê, đỗ hỗn hợp vào bình lắng gạn có chứa 25ml ED. Lắc nhẹ để
yên. Lấy lớp ester (lớp bên dưới) vào cốc 250ml. Tiếp tục rửa ester bằng 5ml ED. Lắc nhẹ,
lấy lớp ester (lớp bên dưới).
Rửa ester lần nữa với 5ml NaHCO3 bão hòa (lấy lớp bên trên).
Rửa ester lại với 10ml ED (lấy lớp bên dưới)
Cho ester vào cốc 50ml + 0,5g Na2SO4 khan. Đun cách thủy => hỗn hợp trở nên
trong.
Gạn lớp ester vào chai đựng sản phẩm.
3. Lượng giá:

Trần Phương Tùng

1

Bài 3: ĐỊNH TÍNH VITAMIN B1, B6
1. Chuẩn bị:
Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp, pipet, cân điện tử, cốc, ống nhỏ giọt.
Hóa chất: NaOH 10%, kali fericyanid 5%, cồn butylic, HNO3 2M, AgNO3 2%,
NH4OH 10M, FeCl3 1,5%, H2SO4 10%, FeSO4 1,5%, ED
Thành phẩm: vitamin B1, B6
2. Tiến hành:
Định tính:
a. Vitamin B1
+ Với kali fericyanid:
Hòa tan 0,1g chế phẩm trong 5ml ED + 1ml NaOH 10% (lắc tan hết) + 0,5ml kali
fericyanid 5% + 2ml cồn butylic. Lắc mạnh trong 1 – 2 phút lớp cồn sẽ có huỳnh quang
xanh tím (lớp ở trên).
+ Với FeSO4 :
Hòa tan 0,1g chế phẩm trong 2ml ED + 1ml H2SO4 đậm đặc, để nguội. +1ml FeSO4
1,5% => xuất hiện vòng màu nâu ở miền tiếp giáp giữa 2 chất lỏng.
b. Vitamin B6
+ Với FeCl3:
Hòa tan 0,1g chế phẩm trong 1ml ED + 2 giọt FeCl3 10% => màu đỏ + H2SO4 màu
đỏ phai dần.
+ Với AgNO3:
Hòa tan 0,1g chế phẩm trong 2ml ED, acid hóa bằng dd HNO3 2M + 0,4ml AgNO3
2%, lắc đều, để yên sẽ tạo tủa trắng, tủa tan trong NH4OH 10M
3. Lượng giá:

Trần Phương Tùng

2

BÀI 5: Điều chế NaCl dược dụng
1. Chuẩn bị:
Dụng cụ: cân điện tử, ống đong 250ml, cốc 250ml, phễu, bông gòn, giá lọc, ống
nghiệm, đèn cồn, ống nhỏ giọt, giấy lọc, chén sứ, pipet 10ml, đũa thủy tinh, máy áp suất
giảm, tủ sấy.
Hóa chất: ED, Na2CO3 10%, HCl 10%, xanh bromothymol, methyl da cam.
Nguyên liệu: muối ăn.
2. Tiến hành:
Cân 50g muối ăn + 150ml ED
Lọc qua bông gòn
Dd muối

(dịch lọc A)

+ Na2CO3 10%
Tủa ion kim loại kiềm thổ
Lọc qua giấy lọc
Dd loại ion kim loại kìm thổ
+ HCl 10%
Dd trung tính

Lấy 10ml dịch lọc A cho v...
TÀI LIỆU TT HÓA DƯỢC
Bài 1: Tổng hợp Methyl salicylat
1. Chuẩn bị:
Dụng cụ: cân điện tử, bình quả lê 30ml, bình lắng gạn, cốc 50ml, pipet, đũa thủy
tinh, hệ thống đun hoàn lưu, chai đựng.
Hóa chất: acid salicylic, methanol tuyệt đối, H
2
SO
4
đậm đặc, ED, NaHCO
3
bão
hòa, Na
2
SO
4
khan.
2. Tiến hành:
Hòa tan 3g acid salicylic vào 10ml methanol tuyệt đối trong bình quả lê. Thêm cẩn
thận 1,5ml H
2
SO
4
đđ. Ráp vào hệ thống đun hoàn lưu cách thủy 90 phút.
Ráp bình quả lê vào hệ thống chưng cất đun cách thủy đến hết methanol thừa.
Làm nguội bình quả lê, đỗ hỗn hợp vào bình lắng gạn có chứa 25ml ED. Lắc nhẹ để
yên. Lấy lớp ester (lớp bên dưới) vào cốc 250ml. Tiếp tục rửa ester bằng 5ml ED. Lắc nhẹ,
lấy lớp ester (lớp bên dưới).
Rửa ester lần nữa với 5ml NaHCO
3
bão hòa (lấy lớp bên trên).
Rửa ester lại với 10ml ED (lấy lớp bên dưới)
Cho ester vào cốc 50ml + 0,5g Na
2
SO
4
khan. Đun cách thủy => hỗn hợp trở nên
trong.
Gạn lớp ester vào chai đựng sản phẩm.
3. Lượng giá:
Trần Phương Tùng
1
Tài liệu thực tập hóa dươc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực tập hóa dươc - Người đăng: mitbeo-ariel1904
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu thực tập hóa dươc 9 10 38