Ktl-icon-tai-lieu

tai lieu tong ket

Được đăng lên bởi duc_thaivu-duc_thaivu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
127

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].
[2].
[3].
[4].
[5].
[6].
[7].
[8].
[9].
[10].
[11].
[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].
[18].
[19].
[20].
[21].
[22].
[23].
[24].
[25].
[26].
[27].
[28].

Lê Huy Bá. Độc học Môi trường, NXB.ĐHQG TP. HCM, tái bản lần 1 (2002).
Lê Huy Bá. Môi trường (Tập 1), NXB KH&KT (1997).
Đặng Kim Chi. Hóa học môi trường (Tập 1), NXB KH&KT (1998).
Vũ Đăng Độ. Hóa học và sự ô nhiễm môi trường, NXB Giáo dục (1997).
Lê Trình. Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, NXB KH&KT (1997).
Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội. Hóa học môi trường cơ sở, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (1999).
Andrew R.W. Jackson & Julie M. Jackson. Environmental ScienceThe Natural
Environment and Human Impact, Longman Group Limited, 1st ed. (1996).
Anil Kumar De. Environmental Chemistry, Wiley Eastern Ltd, 2nd ed. (1989).
Ernest Hodgson. A textbook of modern toxicology, John Wiley & Sons, Inc., 3rd ed.
(2004).
Eugene R. Weiner. Applications of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, 1st ed.
(2000).
Howard S. Peavy, Donald R. Rowe, George Tchobanoglous. Environmental
Engineering, McGraw-Hill Book Co., 1st ed. (1985).
J. Glynn Henry, Gary W. Heinke. Environmental Science and Engineering, Prentice
Hall, Inc., 1st ed. (1989).
Malcolm Grant, Richard Hawkins. The Concise Lexicon of Environmental Terms, John
Wiley & Sons, 1st ed. (1995).
Manahan Stanley E. “Frontmatter”. Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC
Press, 2nd ed. (2001).
Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse,
McGraw-Hill, Inc., 3rd ed. (1991).
Peter O’Neill. Environmental Chemistry, Chapman & Hall, 2nd ed. (1993).


trickling_filter_8983.jpg.

lgmanitobaprairies3.jpg.
127
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Lê Huy Bá. Độc học Môi trường, NXB.ĐHQG TP. HCM, tái bản lần 1 (2002).
[2]. Lê Huy Bá. Môi trường (Tập 1), NXB KH&KT (1997).
[3]. Đặng Kim Chi. Hóa học môi trường (Tập 1), NXB KH&KT (1998).
[4]. Vũ Đăng Độ. Hóa học và sự ô nhiễm môi trường, NXB Giáo dục (1997).
[5]. Lê Trình. Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, NXB KH&KT (1997).
[6]. Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội. Hóa học môi trường cơ sở, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (1999).
[7]. Andrew R.W. Jackson & Julie M. Jackson. Environmental ScienceThe Natural
Environment and Human Impact, Longman Group Limited, 1st ed. (1996).
[8]. Anil Kumar De. Environmental Chemistry, Wiley Eastern Ltd, 2nd ed. (1989).
[9]. Ernest Hodgson. A textbook of modern toxicology, John Wiley & Sons, Inc., 3rd ed.
(2004).
[10]. Eugene R. Weiner. Applications of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, 1st ed.
(2000).
[11]. Howard S. Peavy, Donald R. Rowe, George Tchobanoglous. Environmental
Engineering, McGraw-Hill Book Co., 1st ed. (1985).
[12]. J. Glynn Henry, Gary W. Heinke. Environmental Science and Engineering, Prentice
Hall, Inc., 1st ed. (1989).
[13]. Malcolm Grant, Richard Hawkins. The Concise Lexicon of Environmental Terms, John
Wiley & Sons, 1st ed. (1995).
[14]. Manahan Stanley E. “Frontmatter”. Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC
Press, 2nd ed. (2001).
[15]. Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse,
McGraw-Hill, Inc., 3rd ed. (1991).
[16]. Peter O’Neill. Environmental Chemistry, Chapman & Hall, 2nd ed. (1993).
[17]. http://curriculum.calstatela.edu/courses/builders/lessons/less/les4/genes/eut_and_pro.gif.
[18]. http://industrial-landscape.com/FG-image-gallery/source/image/
trickling_filter_8983.jpg.
[19]. http://umanitoba.ca/institutes/natural_resources/gallery/canada/manitoba_prairies/
lgmanitobaprairies3.jpg.
[20]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/8d/Tomokos_hand.gif/190px-
Tomokos_hand.gif.
[21]. http://whyfiles.org/201mercury/images/minamata_child.jpg.
[22]. http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/ld50.html.
[23]. http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images2/196sculpture.gif.
[24]. http://www.eoearth.org/upload/thumb/b/b7/London_Smog.jpg/300px-
London_Smog.jpg.
[25]. http://www.mrfs.net/trips/2004/Southern_California/Los_Angeles/la_skyline.jpg.
[26]. http://www.nasa.gov/images/content/160658main2_OZONE_large_350.jpg.
[27]. http://www.robl.w1.com/Pix/C900991.jpg.
[28]. http://www.siliconeer.com/past_issues/2000/may_00_arsenic_3.jpg.
tai lieu tong ket - Người đăng: duc_thaivu-duc_thaivu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tai lieu tong ket 9 10 972