Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu về tính toán BOD-COD

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Hải
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 7037 lần   |   Lượt tải: 16 lần
321

Đường cong DO

322

Streeter Phelps

(

)

dD
= K 1 Lt - K a D
dt

K1 L0
é
e - K1 t - e - K at + D0 .e - K a t , K1 ¹ K a
D=
ê
K a - K1
ê
ê D = (K1 * t * L0 + D0 )e K1t , K1 = K a
ë
K1
Dc =
Lo e - K1t
Ka
é Ka
1
tc =
ln ê
K a - K1 ë K1

æ D0 ( K 1 - K a ) ö ù
ç1 ÷ú
ç
÷
K a L0
è
øû

323

K1 tại nhiệt độ T = (K1 hay KN tại 200C) KT(T-20)
BOD5 = Lo (1 - .e - K1 5 )

Ka (T ) = K a (20) eq (T -20)
.

Để tính K1
KT (tại 200C)

Để tính KN

1.05

1.06 -1.08

324

Nồng độ pha trộn nước thải
trong nước sông
Qw.Cw + Qr .Cr
C=
Qw + Qr
§
§
§
§
§

C - nồng độ trung bình sau khi pha trộn
Qw - lưu lượng dòng nước thải
Cw - nồng độ oxy trong nước thải
Qr - lưu lượng dòng sông
Cr - nồng độ oxy trong nước sông

325

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÔ
HÌNH STREETER - PHELPS
Bùi Tá Long,
Viện Môi trường và Tài nguyên

326

Nội dung
§ Sự phát triển tiếp theo của các mô hình DO/BOD
§ Phương trình cân bằng: hệ thống nút – dòng chảy
(plug – flow)
§ Một số hạn chế mô hình Streeter – Phelps
§ Mô hình Streeter – Phelps cải tiến
›
›
›
›

Quá trình hô hấp của lớp bùn đáy
Quá trình oxy hóa các hợp chất chứa nitơ
Quá trình lắng các chất lơ lửng
Quá trình phân tán vật chất trong dòng chảy

327

Sự phụ thuộc K1 vào nhiệt độ T
§ Sự phụ thuộc vào nhiệt độ T được xác định bằng
công thức Van’t Hoft-Arrhenius
§ k1 =k1,20Ө(T-20)
§ k1- Tốc độ tiêu thụ oxy do sự phân huỷ các chất hữu
cơ, ngày-1
§ K1,20- Tốc độ tiêu thụ oxy ở nhiệt độ 20oC, ngày-1
§ Ө: Hệ số thực nghiệm (Ө ≈ 1.048)

328

Sự phát triển tiếp theo của
các mô hình DO/BOD
§ Thành phần thủy lực,
§ Sự sinh trưởng của phiêu sinh động vật và phiêu
sinh thực vật,
§ Sự tiêu thụ oxy của bùn đáy,
§ Sự lắng đọng, phân tán
§ Sự hiện diện của những thành tố có tính độc ảnh
hưởng đến khả năng phân hủy sinh học.

329

Mô hình và nguồn gốc nghiên cứu

Các quá trình được lưu ý

Eckenfelder and O’Connor (1961)

Rối, sự tăng trưởng sinh học dưới đáy sông, sự thích
nghi khí hậu của vi sinh, độc chất

Thomas (1961)

Sự lắng đọng

Eckenfelder (1970)

Sự nitrat hóa tự động

O’Connell và Thomas (1965)

Quang hợp và hô hấp

Fair và các tác giả khác (1941)

Sự hấp thụ oxy của động vật đáy

Edwards và Rolley (1965)

Sự hấp thụ oxy của động vật đáy

O’Connor (1962)

Sự pha trộn theo chiều dọc (sự phân tán)

Dobbins (1964)

Sự pha trộn theo chiều dọc (sự phân tán)

Hansen và Frankel (1965)

Profile oxy hòa tan ngày đêm

O’Connor (1967)
O’Connor và Di Toro (1970)

Sự phân bố theo không gian và thời gian do kích cỡ,
quang hợp, hô hấp, hô hấp của động vật đáy

DO...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu về tính toán BOD-COD - Người đăng: Nguyễn Hồng Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
tài liệu về tính toán BOD-COD 9 10 695