Ktl-icon-tai-lieu

Tam giác lượng hay

Được đăng lên bởi nhamtoanc3cx
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỨNG MINH CÁC HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Chứng minh vế trái bằng vế phải sử dụng các kiến thức:
+ Định lý hàm số Cos, định lý hàm số Sin
+ Độ dài đường trung tuyến, công thức tính diện tích
+ Hệ thức lượng trong tam giác vuông
+ Tính chất của vectơ, tích vô hướng của 2 vectơ
II. PP GIẢI BÀI TẬP
Bài 1. Cho tam giác ABC có b + c = 2a. CMR:
a. 2sinA = sinB + sinC

.
c. 6Rr = bc
Bài 2. CMR trong tam giác ABC ta có các hệ thức:
a. a = bcosC + ccosB
b. sinA = sinB.cosC + sinCcosB
c. ha = 2RsinBsinC
d. b2 – c2 = a(bcosC – cCosB)
Bài 3. CMR trong tam giác ABC ta có các hệ thức:

Bài 5. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:
a. Nếu bc = a2 thì sinB.sinC = sin2A, hbhc = h2a.
b. A vuông  m2b + m2c = 5m2a.
Bài 6. Cho ABC vuông ở A, BC = a, đường cao AH.
a) Chứng minh: AH = a.sinB.cosB, BH = a.cos2B, CH = a.sin2B.
b) Từ đó suy ra AB2 = BC.BH, AH2 = BH.HC.
III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Gọi S là diện tích tam giác ABC. CMR: S = 2R 2.sinA.sinB.sinC
Bài 2. Gọi S là diện tích tam giác ABC. CMR: S = p(p-a)tg(A/2)
Bài 3. Cho tam giác ABC, CMR (b + c)sinA = a(sinB + sinC)

...
CHỨNG MINH CÁC HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Chứng minh vế trái bằng vế phải sử dụng các kiến thức:
+ Định lý hàm số Cos, định lý hàm số Sin
+ Độ dài đường trung tuyến, công thức tính diện tích
+ Hệ thức lượng trong tam giác vuông
+ Tính chất của vectơ, tích vô hướng của 2 vectơ
II. PP GIẢI BÀI TẬP
Bài 1. Cho tam giác ABC có b + c = 2a. CMR:
a. 2sinA = sinB + sinC
.
c. 6Rr = bc
Bài 2. CMR trong tam giác ABC ta có các hệ thức:
a. a = bcosC + ccosB
b. sinA = sinB.cosC + sinCcosB
c. h
a
= 2RsinBsinC
d. b
2
– c
2
= a(bcosC – cCosB)
Bài 3. CMR trong tam giác ABC ta có các hệ thức:
Tam giác lượng hay - Trang 2
Tam giác lượng hay - Người đăng: nhamtoanc3cx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tam giác lượng hay 9 10 554