Ktl-icon-tai-lieu

Tâm tỷ cự và bài toán phương tích

Được đăng lên bởi ngân
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích
Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN

Tóm tắt nội dung
Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua
hệ thức Leibnitz. Tâm tỷ và phương tích là hai khái niệm của chương trình hình học 10, tuy
vậy một sự liên hệ giữa chúng hầu như không được đề cập đến. Trong bài báo này tôi xin trình
bày mối liên hệ đẹp giữa hai khái niệm này thông qua hệ thức Leibnitz, ý tưởng chính là chúng
ta sẽ dùng hệ thức Leibnitz để chứng minh một số công thức tính phương tích từ một điểm có
tọa độ tỷ cự xác định tới một đường tròn xác định. Sau đó chúng ta sẽ nêu ra các ứng dụng cơ
bản cho của các hệ thức đó, đồng thời với các khái niệm này, các công cụ ta sẽ sử dụng là độ
dài đại số và tích vô hướng.

1

Các khái niệm cơ bản

Trong bài giảng này chúng ta trình bày mối liên hệ đẹp giữa hai khái niệm này thông qua hệ thức
Leibnitz, ý tưởng chính là chúng ta sẽ dùng hệ thức Leibnitz để chứng minh một số công thức tính
phương tích từ một điểm có tọa độ tỷ cự xác định tới một đường tròn xác định. Sau đó chúng ta sẽ
nêu ra các ứng dụng cơ bản cho của các hệ thức đó, đồng thời với các khái niệm này, các công cụ ta
sẽ sử dụng là độ dài đại số và tích vô hướng. Phần đầu này chúng ta nhắc lại và không chứng minh
một số khái niệm cơ bản.

1.1

Tâm tỷ cự của một hệ điểm

Định lý 1 (Tâm tỷ cự cho hệ hai điểm). Cho đoạn AB và các số thực α, β, α + β = 0 thì tồn tại
β
−
→
−→ −
−
→
−→ −
α
→
→
= ,
duy nhất điểm I sao cho αIA + β IB = 0 . Nếu có α , β sao cho α IA + β IB = 0 , thì
α
β
khi đó ta nói I là tâm tỷ cự hệ hai điểm A, B ứng với bộ số (α, β) và ký hiệu I(α, β).

B

A
I
Hình 1.

1

Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN

2

Chứng minh. Ta có
−
→
−→ −
→
αIA + β IB = 0
−
→
−→ −
→
→
−
⇔ −αAI + β(AB − AI) = 0
−
→
β −→
AB
⇔ AI =
α+β
−
→
−→ −
→
Như vậy I xác định duy nhất, giả sử có α IA + β IB = 0 tương tự ta suy ra
−
→
α+β
α
β
β −→
=
= .
AB từ đây dễ suy ra
AI =
α +β
β
α +β
α
Định lý 2 (Tâm tỷ cự cho hệ ba điểm). Cho tam giác ABC và các số thực α, β, γ α + β + γ = 0 thì
−
→
−→
−→ −
→
tồn tại duy nhất điểm I sao cho αIA + β IB + γ IC = 0 khi đó giả sử có α , β , γ , α + β + γ = 0
−
→
−→
β
γ
−→ −
α
→
sao cho α IA + β IB + γ IC = 0 thì
=
= , khi đó ta nói I là tâm tỷ cự của bộ ba điểm
α
β
γ
A, B, C ứng với bộ số (α, β, γ) và ký hiệu I(α, β, γ).

A

C

B

I
Hình 2.
Chứng minh. Do α + β + γ = 0 từ giả thiết đẳng thức vector ta có
−
→
−→
−→ −
→
αIA + β IB + γ IC = 0
Suy ra
−
→
AI = −(

−→
γ
−→
β
AB +
AC)
α+β+γ
α+β+γ

Theo đị...
Tâm t cự và c bài toán phương tích
Trần Quang H ùng - THPT chuyên KHTN
Tóm tắt nội dung
Trong bài viết này trình y mối liên h đặc biệt giữa tâm t c và phương tích thông qua
hệ thức Leibnitz. Tâm t và phương tích hai khái niệm của cơng trình hình hc 10, tuy
vy một sự liên h giữa chúng hầu n không được đề cập đến. Trong bài báo này tôi xin trình
y mối liên hệ đẹp giữa hai khái niệm này thông qua h thức Leibnitz, ý tưởng chính chúng
ta s dùng h thức Leibnitz để chứng minh một số ng thức tính phương tích t một điểm
tọa đ tỷ cự c định tới một đường tròn xác định. Sau đó chúng ta sẽ nêu ra các ứng dụng cơ
bản cho của các hệ thức đó, đồng thời với các khái niệm y, các công cụ ta sẽ sử dụng độ
dài đại số và tích vô hướng.
1 Các khái n i ệm bản
Trong bài giảng y chúng ta trình y mối liên hệ đẹp giữa hai khái niệm y thông qua hệ thức
Leibnitz, ý tưởng chính chúng ta sẽ dùng hệ thức Leibnitz để chứng minh một số công thức tính
phương tích từ một điểm tọa độ t cự xác định tới một đường tròn xác định. Sau đó chúng ta sẽ
nêu ra các ứng dụng bản cho của các h thức đó, đồng thời vi các khái niệm này, các công cụ ta
sẽ sử dụng độ dài đại số và tích vô hướng. Phần đầu y chúng ta nhắc lại và không chứng minh
một số khái niệm bản.
1.1 Tâm t cự của một hệ điểm
Định 1 (Tâm t c cho hệ hai điểm). Cho đoạn AB các số thực α, β, α + β = 0 thì tồn tại
duy nh ất điểm I sao cho α
IA + β
IB =
0 . Nếu có α
, β
sao cho α
IA + β
IB =
0 , thì
α
α
=
β
β
,
khi đó ta nói I tâm tỷ c ự hệ hai điểm A, B ứng với b số (α, β) hiệu I(α, β).
A
B
I
Hình 1.
1
Tâm tỷ cự và bài toán phương tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm tỷ cự và bài toán phương tích - Người đăng: ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tâm tỷ cự và bài toán phương tích 9 10 456