Ktl-icon-tai-lieu

tạp chí hóa học hay

Được đăng lên bởi trankhanh_cr
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tgp chi Hoa hgc, T. 47 (3), Tr. 355 - 362, 2009

TINH CHAT CO HOC COA VAT LIEU POLYME COMPOZIT TCT
NHl/A EPOXY DER-331 GIA CUdNG BANG MAT LAI TAO
DLfA DAI/THUY TINH
De'n Tod sogn 6-12-2008
TRAN VINH DIEU'.PHAN THI MINH NGOC', NGUYEN D A C T H A N H ' ,
NGUYEN PHAM DUY LINH', BUI VAN T E N '
'Trung tdm Nghien ciiu Vgt lieu Polyme, Trudng DHBK Hd Ngi
'Trung tdm Nghien cicu Vdt lieu Polyme, Trudng DHBK, DHQG Tp. HCM

ABSTRACT
Sisal fiber is an effective reinforcement for epoxy resin. Mechanical properties of a sisal fiber
mat reinforced epoxy resin composite are higher in comparison with those of epoxy resin,
especially in impact strength, which is 369% higher. The effect of alkali treatment of sisal fiber on
the interfacial shear strength (IFSS) and mechanical properties of sisal fiber mat reinforced epoxy
DER-331 resin composites were studied. It has shown that average IFSS is 94% higher, tensile
strength and flexural strength of composite are 72% and 31% higher respectively in comparison
with those of untreated fibers. In order to improve mechanical properties of composite material,
sisal fiber mat was replaced partly by glass fiber mat. Owing to the superior properties of glass
fibers, the mechanical properties of the hybrid composites increase with the increasing of weight
fraction of glass fibers. The observation has shown that optimum glass fiber mat loadings for the
hybrid composite was 50 wt.%. Water absorption of the hybrid composite was reduced from 8.5
to 2.4%) in comparison with non-hybridized sisal fiber mat reinforced epoxy resin composite.
Scanning electron microscopic studies were carried out to study the fiber-matrix adhesion.

I - MC) DAU
Su phit trien manh me va dng dung rgng rai
cua vat lieu polyme compozit (PC) tren ca sd sgi
hda hgc da din tdi nhdng van d i vi mdi trudng
trong viec xu Iy chung sau khi Ioai thai.
„. , '
••- n/-. •
,x
Chfnh vi ly do tren, vat lieu PC gia cuang
bang sgi tu nhien dugc quan tam, day manh
nghien cdu va dng dung trong vdng 15 nam trd
Iai day [1, 3].
Tuy nhien, ne'u ehi sd dung sgi tu nhien Iam
chit gia cudng, vat lieu PC cd tinh nang ca Iy
khdng cao, Iai cd do hut am ldn. Nhung diem
neu tren da ban c h i Ilnh vttc dng dung cua
chdng [4].

^ ^ ''hie phuc nhugc diim tren da tie'n hanh
Iai tao sgi dda dai vdi sgi thuy tinh d i gia cudng
cho vat lieu PC td nhua epoxy DER-331.
II - THUC NGHIEM
1. Nguyen lieu va hda chat
^ J
Sgi dda dai cua tinh Ninh Thuan do Trung
tam iSICVL Polyme, Trudng DHBK, DHQG Tp.
HCM cung c...
Tgp chi
Hoa
hgc,
T. 47
(3),
Tr.
355
-
362,
2009
TINH CHAT CO HOC
COA
VAT LIEU POLYME COMPOZIT
TCT
NHl/A
EPOXY
DER-331
GIA
CUdNG
BANG MAT LAI TAO
DLfA
DAI/THUY
TINH
De'n Tod sogn 6-12-2008
TRAN VINH
DIEU'.PHAN
THI MINH NGOC', NGUYEN
DAC
THANH',
NGUYEN PHAM DUY LINH', BUI VAN TEN'
'Trung tdm
Nghien ciiu
Vgt lieu Polyme, Trudng DHBK Hd Ngi
'Trung
tdm
Nghien
cicu
Vdt
lieu Polyme, Trudng DHBK, DHQG Tp. HCM
ABSTRACT
Sisal fiber is an effective reinforcement for epoxy resin. Mechanical properties of a sisal fiber
mat reinforced epoxy resin composite are higher in comparison with those of epoxy resin,
especially in impact strength, which is 369% higher. The effect of alkali treatment of sisal fiber on
the interfacial shear strength
(IFSS)
and mechanical properties of sisal fiber mat reinforced epoxy
DER-331 resin composites were
studied.
It has shown that average IFSS is 94% higher, tensile
strength and flexural strength of composite are 72% and 31% higher respectively in comparison
with those of untreated fibers.
In
order to improve mechanical properties of composite material,
sisal fiber mat was replaced partly by glass fiber mat. Owing to the superior properties of glass
fibers, the mechanical properties of the hybrid composites increase with the increasing of weight
fraction of glass fibers. The observation has shown that optimum glass fiber mat loadings for the
hybrid composite was 50 wt.%. Water absorption of the hybrid composite was reduced from 8.5
to
2.4%)
in comparison with non-hybridized sisal fiber mat reinforced epoxy resin composite.
Scanning electron microscopic studies were carried out to study the fiber-matrix adhesion.
I - MC) DAU
^^ ''hie
phuc nhugc diim tren da tie'n hanh
Iai tao sgi dda dai vdi sgi thuy tinh di gia cudng
Su phit trien manh me va dng dung rgng rai cho vat
lieu
PC td nhua epoxy
DER-331.
cua vat lieu polyme compozit (PC) tren ca sd sgi
hda hgc da din tdi nhdng van di vi mdi trudng II - THUC NGHIEM
trong viec xu Iy chung sau khi Ioai thai.
.
,'
••-
n/-.
,x
1. Nguyen lieu va hda chat
Chfnh vi ly do tren, vat
lieu
PC
gia
cuang
^
J
bang sgi tu nhien dugc quan tam, day manh Sgi dda dai cua tinh Ninh Thuan do Trung
nghien
cdu
va dng dung trong vdng 15 nam trd
tam iSICVL
Polyme, Trudng DHBK, DHQG Tp.
Iai day [1, 3]. HCM cung cap.
Tuy nhien, ne'u ehi sd dung sgi tu nhien Iam NaOH 96% (Trung Qud'c).
chit gia cudng, vat lieu PC cd tinh nang ca Iy
j^^^
^j^^^ ^.^j^
j^^^
45Q
^^^^2
^j^^^^
^^.^^
khdng cao, Iai cd do hut am ldn. Nhung
diem _^
neu tren da ban chi
Ilnh
vttc dng dung cua Nhua epoxy DER-331 (Hang
DOW),
chdng [4]. Chat ddng rin dietylentriamin (DETA)
355
tạp chí hóa học hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tạp chí hóa học hay - Người đăng: trankhanh_cr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tạp chí hóa học hay 9 10 985