Ktl-icon-tai-lieu

Tập hợp và các phép toán về tập hợp - P2

Được đăng lên bởi hoangsuper26
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

03. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
DẠNG 2. PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP
Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {2; 3; 4; 5; 6}.
a) Tìm các tập A \ B, B \ A, A ∪ B, A ∩ B.
b) Tìm các tập (A \ B) ∪ (B \ A), (A \ B) ∩ (B \ A).
Lời giải:
a) A \ B = {0;1}
B \ A = {5; 6}
A ∪ B = {0;1; 2; 3; 4; 5; 6}

b) (A \ B) ∪ (B \ A) = {0;1; 5; 6}

A ∩ B = {2; 3; 4}

b) (A \ B) ∩ (B \ A) = ∅

Ví dụ 2: [ĐVH]. Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em, B là tập hợp học sinh đang học tiếng
Anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các tập:
a) A ∩ B
b) A \ B
c) A∪B
d) B \ A
Lời giải:
a) A ∩ B là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh của trường em.
b) A \ B là tập hợp các học sinh lớp 10 nhưng không học môn tiếng Anh của trường em.
c) A ∪ B là tập hợp các học sinh học lớp 10 hoặc học môn tiếng Anh của trường em.
d) B \ A là tập hợp các học sinh học môn tiếng Anh nhưng không học lớp 10 của trường em.
Ví dụ 3: [ĐVH]. Cho hai tập hợp A và B dưới đây. Viết tập A ∩ B, A ∪ B bằng hai cách:
a) A = {x|x là ước nguyên dương của 12}
B = {x|x là ước nguyên dương của 18}
b) A = {x|x là bội nguyên dương của 6}
B = {x|x là ước nguyên dương của 15}
Lời giải:
a) A ∩ B = {x|x là ước nguyên dương của 6} = {1; 2; 3; 6}

A ∪ B = {x|x là ước nguyên dương của 12 hoặc 18} = {1; 2; 3; 4; 6; 9;12;18}

b) A ∩ B = {x|x là bội nguyên dương của 30} = {30; 60; 90; ...30n;...}

A ∪ B = {x|x là bội nguyên dương của 6 hoặc 18} = {6;12;15;18; 24; 30;...}

Ví dụ 4: [ĐVH]. Cho các tập hợp: A = {1; 2; 3; 4} , B = {2; 4; 6; 8} , C = {3; 4; 5; 6}
Tìm: A∪B, A∪C, B∪C, A∩B, A∩C, B∩C, (A∪B) ∩ C, A ∪ (B∪C).
Lời giải:
Ta có: A∪B = {1; 2; 3; 4; 6; 8}
A∪C = {1; 2; 3; 4; 5; 6}

A∩B = {2; 4}

A∩C = {3; 4}

(A∪B) ∩ C = {3; 4; 6}

A ∪ (B∪C) = {1; 2; 3; 4; 6}

B∪C = {2; 3; 4; 5; 6; 8}
B∩C = {4; 6}

Ví dụ 5: [ĐVH]. Cho tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và tập hợp B các ước số tự nhiên của 30. Xác định A, B,
A∪B, A∩B, A \ B, B \ A.
Lời giải:
Ta có: A = {1; 2; 3; 6; 9;18} và B = {1; 2; 3; 5; 6;10;15; 30} nên:
A ∩ B = {1; 2; 3; 6} ;

A ∪ B = {1; 2; 3; 5; 6; 9;10;15;18; 30} ;

A \ B = {9;18} ;

B \ A = {5;10;15; 30} .

Ví dụ 6: [ĐVH]. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10.
B = {n ∈ N n ≤ 6}
C = {n ∈ N 4 ≤ n ≤ 10}
Tìm: a) A ∩ (B ∪ C)

b) (A \ B) ∪ (A \ C) ∪ (B \ C) .
Lời giải:
Ta có: A = {2; 4; 6; 8;10} , B = {0;1; 2; 3; 5; 6} , C = {4; 5; 6; 7; 8; 9;10}
a) B ∪ C = {0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10}

Tham gia kh...
Khóa hc TOÁN 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti www.Moon.vn để có s chun b tt nht cho kì thi TSĐH!
DNG 2. PHÉP TOÁN V TP HP
Ví d 1: [ĐVH].
Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {2; 3; 4; 5; 6}.
a) Tìm các tp A \ B, B \ A, A B, A B.
b) Tìm các tp (A \ B) (B \ A), (A \ B) (B \ A).
Li gii:
a)
{
}
\ 0;1
A B =
{
}
\ 5; 6
B A =
{
}
0;1; 2; 3; 4;5;6
A B =
{
}
2; 3; 4
A B =
b)
(A \ B) (B \ A)
{
}
0;1; 5; 6
= b) (A \ B) (B \ A)
=
Ví d 2:
[ĐVH].
Cho A là t
p h
p các h
c sinh l
p 10
đ
ang h
c
tr
ườ
ng em, B là t
p h
p h
c sinh
đ
ang h
c ti
ế
ng
Anh
tr
ườ
ng em. Hãy di
n
đạ
t b
ng l
i các t
p:
a)
A B
b)
A \ B
c)
AB
d)
B \ A
Li gii:
a)
A B là t
p h
p các h
c sinh l
p 10 h
c môn Ti
ế
ng Anh c
a tr
ườ
ng em.
b)
A \ B là t
p h
p các h
c sinh l
p 10 nh
ư
ng không h
c môn ti
ế
ng Anh c
a tr
ườ
ng em.
c)
A B là t
p h
p các h
c sinh h
c l
p 10 ho
c h
c môn ti
ế
ng Anh c
a tr
ườ
ng em.
d)
B \ A là t
p h
p các h
c sinh h
c môn ti
ế
ng Anh nh
ư
ng không h
c l
p 10 c
a tr
ườ
ng em.
Ví d 3:
[ĐVH].
Cho hai t
p h
p A và B d
ướ
i
đ
ây. Vi
ế
t t
p A B, A B b
ng hai cách:
a)
A = {x|x
ướ
c nguyên d
ươ
ng c
a 12} B = {x|x
ướ
c nguyên d
ươ
ng c
a 18}
b)
A = {x|x là b
i nguyên d
ươ
ng c
a 6} B = {x|x
ướ
c nguyên d
ươ
ng c
a 15}
Li gii:
a)
A B = {x|x
ướ
c nguyên d
ươ
ng c
a 6}
{
}
1; 2; 3;6
=
A B = {x|x
ướ
c nguyên d
ươ
ng c
a 12 ho
c 18}
{
}
=
b)
A B = {x|x là b
i nguyên d
ươ
ng c
a 30}
{
}
30; 60; 90;...30 ;...
n=
A B = {x|x là b
i nguyên d
ươ
ng c
a 6 ho
c 18}
{
}
6;12;15;18; 24; 30;...
=
Ví d 4:
[ĐVH].
Cho các t
p h
p:
{
}
1; 2; 3; 4
A = ,
{
}
2; 4; 6;8
B = ,
{
}
3; 4;5; 6
C =
Tìm: AB, AC, BC, AB, AC, BC, (AB) C, A (BC).
Li gii:
Ta có: AB
{
}
1; 2; 3; 4; 6;8
= AC
{
}
1; 2; 3; 4; 5; 6
= BC
{
}
2; 3; 4; 5; 6;8
=
AB
{
}
2; 4
= AC
{
}
3; 4
= BC
{
}
4; 6
=
(AB) C
{
}
3; 4; 6
= A (BC)
{
}
1; 2; 3; 4; 6
=
Ví d 5:
[ĐVH].
Cho t
p h
p A các
ướ
c s
t
nhiên c
a 18 và t
p h
p B các
ướ
c s
t
nhiên c
a 30. Xác
đị
nh A, B,
AB, AB, A \ B, B \ A.
Li gii:
Ta có:
{
}
1; 2; 3;6; 9;18
A =
{
}
1; 2; 3;5; 6;10;15; 30
B = nên:
{
}
1; 2; 3; 6
A B = ;
{
}
1; 2; 3; 5; 6; 9;10;15;18; 30
A B = ;
{
}
\ 9;18
A B = ;
{
}
\ 5;10;15; 30
B A = .
Ví d 6:
[ĐVH].
Cho A là t
p h
p các s
t
nhiên ch
n không l
n h
ơ
n 10.
{
}
6
B n N n
=
{
}
4 10
C n N n=
Tìm:
a)
A (B C)
b) (
A \ B) (A \ C) (B \ C) .
Li gii:
Ta có:
{
}
2; 4; 6;8;10
A = ,
{
}
0;1; 2;3; 5; 6
B = ,
{
}
4; 5; 6; 7; 8;9;10
C =
a)
{
}
0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10
B C =
03. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
Tập hợp và các phép toán về tập hợp - P2 - Trang 2
Tập hợp và các phép toán về tập hợp - P2 - Người đăng: hoangsuper26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tập hợp và các phép toán về tập hợp - P2 9 10 912