Ktl-icon-tai-lieu

Tập hợp và các phép toán về tập hợp - P3

Được đăng lên bởi hoangsuper26
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

03. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP – P3
Thầy Đặng Việt Hùng

Bài 1: [ĐVH]. Trong một trường THPT, khối 10 có 160 em hs tham gia câu lạc bộ Toán, 140 em tham gia
câu lạc bộ Tin, 150 em hs tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi khối 10 có bao nhiêu học sinh?
Bài 2: [ĐVH]. Một lớp có 40 hs, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có
30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu long. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể
thao?
Bài 3: [ĐVH]. Trong 100 học sinh lớp 10 có 70 học sinh nói được tiếng Anh, 45 học sinh nói được tiếng
Pháp và 23 học sinh nói được cả hai tiếng Anh và Pháp. Hỏi có bao nhiêu học sinh không nói được hai thứ
tiếng?
Bài 4: [ĐVH]. Cho tập hợp A = {a, b, c, d } ; B = {b, d , e} ; C = {a, b, c}. Chứng minh các hệ thức:
a) A ∩ ( B \ C ) = ( A ∩ B ) \ ( A ∩ C )
b) A \ ( B ∩ C ) = ( A \ B ) ∩ ( A \ C )
Bài 5: [ĐVH]. Cho tập hợp A = { x ∈ R | −3 ≤ x ≤ 2} , B = { x ∈ R | 0 < x < 7} , C = { x ∈ R | x < −1}
và D = { x ∈ R | x ≥ 5} .
a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên.
b) Biểu diễn các tập hợp A, B, C và D trên trục số. Chỉ rõ nó thuộc phần nào trên trục số.
Bài 6: [ĐVH]. Cho tập hợp A = {1, 2,3, 4,5} và B = {1,3,5, 7,9,11} . Hãy tìm:
a) C = A ∪ B
c) C = ( A ∪ B ) \ ( A ∩ B )

b) C = A ∩ B
c) C = ( A \ B ) ∪ ( B \ A)

a) C = A ∪ B
c) C = ( A ∪ B ) \ ( A ∩ B )

b) C = A ∩ B
c) C = ( A \ B ) ∪ ( B \ A)

Bài 7: [ĐVH]. Cho A = { x ∈ R / −1 < x ≤ 5} và B = { x ∈ R / 0 ≤ x < 7} . Hãy tìm tập hợp C thỏa mãn:

Bài 7: [ĐVH]. Cho A = { x ∈ R / −3 < x < 3} , B = { x ∈ R / −2 < x ≤ 3} và C = { x ∈ R / 0 ≤ x ≤ 4}
Hãy tìm tập hợp D thỏa mãn
a) D = ( A ∪ B ) ∪ C
b) D = ( A ∪ B ) ∩ C
c) D = ( A ∩ B ) ∩ C

d) D = ( A ∩ B ) ∪ C

e) D = ( A ∩ B ) \ C

f) D = ( A \ B ) ∪ ( A \ C )

g) D = ( B \ A ) ∪ ( C \ A )

h) D = ( B \ A) \ C

i) D = ( B \ A ) ∪ C

j) D = ( B ∪ C ) \ A

Bài 9: [ĐVH]. Chứng minh rằng:
a) Nếu A ⊂ B thì A ∩ B = A.
c) Nếu A ∪ B = A ∩ B thì A = B

b) Nếu A ⊂ C và B ⊂ C thì (A ∪ B) ⊂ C.
d) Nếu A ⊂ B và A ⊂ C thì A ⊂ (B ∩ C).

Tham gia khóa TOÁN 10 tại  để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH!

...
Khóa hc TOÁN 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti www.Moon.vn để có s chun b tt nht cho kì thi TSĐH!
Bài 1: [ĐVH]. Trong mt trường THPT, khi 10 160 em hs tham gia câu lc b Toán, 140 em tham gia
câu lc b Tin, 150 em hs tham gia c hai câu lc b. Hi khi 10 có bao nhiêu hc sinh?
Bài 2: [ĐVH]. Mt lp có 40 hs, đăng kí chơi ít nht mt trong hai môn th thao là bóng đá và cu lông. Có
30 em đăng môn bóng đá, 25 em đăng môn cu long. Hi bao nhiêu em đăng c hai môn th
thao?
Bài 3: [ĐVH]. Trong 100 hc sinh lp 10 có 70 hc sinh nói đưc tiếng Anh, 45 hc sinh nói đưc tiếng
Pháp 23 hc sinh nói được c hai tiếng Anh Pháp. Hi có bao nhiêu hc sinh không nói được hai th
tiếng?
Bài 4: [ĐVH]. Cho tp hp
{
}
{
}
, , , ; , ,
A a b c d B b d e
= =
; C = {a, b, c}. Chng minh các h thc:
a)
( \ ) ( ) \ ( )
=
A B C A B A C
b)
\ ( ) ( \ ) ( \ )
=
Bài 5: [ĐVH]. Cho tp hp
{
}
{
}
{
}
| 3 2 , | 0 7 , | 1
A x R x B x R x C x R x
= = < < = < −
{
}
| 5
D x R x
=
.
a) Dùng kí hiu đon, khong, na khong để viết li các tp hp trên.
b) Biu din các tp hp A, B, CD trên trc s. Ch rõ nó thuc phn nào trên trc s.
Bài 6: [ĐVH]. Cho tp hp
{
}
1,2,3,4,5
A =
{
}
1,3,5,7,9,11
B =
. Hãy tìm:
a)
C A B
=
b)
C A B
=
c)
( ) \ ( )
C A B A B
=
c)
( \ ) ( \ )
=
C A B B A
Bài 7: [ĐVH]. Cho
{
}
/ 1 5
A x R x
= <
{
}
/ 0 7
B x R x
= <
. Hãy tìm tp hp
C
tha mãn:
a)
C A B
=
b)
C A B
=
c)
( ) \ ( )
C A B A B
=
c)
( \ ) ( \ )
=
C A B B A
Bài 7: [ĐVH]. Cho
{
}
{
}
/ 3 3 , / 2 3
A x R x B x R x
= < < = <
{
}
/ 0 4
C x R x
=
Hãy tìm tp hp
D
tha mãn
a)
(
)
D A B C
=
b)
(
)
D A B C
=
c)
(
)
D A B C
=
d)
(
)
D A B C
=
e)
(
)
\
D A B C
=
f)
(
)
(
)
\ \
D A B A C
=
g)
(
)
(
)
\ \
D B A C A
=
h)
(
)
\ \
D B A C
=
i)
(
)
\
D B A C
=
j)
(
)
\
D B C A
=
Bài 9: [ĐVH]. Chng minh rng:
a) Nếu A B thì A B = A. b) Nếu A C và B C thì (A B) C.
c) Nếu A B = A B thì A = B d) Nếu A B và A C thì A (B C).
03. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP – P3
Thầy Đặng Việt Hùng
Tập hợp và các phép toán về tập hợp - P3 - Người đăng: hoangsuper26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tập hợp và các phép toán về tập hợp - P3 9 10 186