Ktl-icon-tai-lieu

tập tính xã hội động vật và hành vi ở người

Được đăng lên bởi lanhuongbd89
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tập tính học là một bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu về các vấn đề có liên
quan đến tập tính động vật và hành vi ở con người, bộ môn đóng vai trò rất quan trọng
trong đời sống các loài, cũng như trong đời sống và thực tiễn sản xuất của con người.
Tuy nhiên đây cũng là bộ môn còn non trẻ so với các bộ môn khoa học khác, những
nghiên cứu về các dạng tập tính, đặc điểm, cơ chế hay những ứng dụng của tập tính còn
rất hạn chế vì vậy việc thúc đẩy và tích cực nghiên cứu là rất cần thiết. Tập tính động
vật, trong đó tập tính xã hội của các loài động vật và hành vi con người là một chủ đề vô
cùng lý thú trong việc nghiên cứu, đề xuất được những ứng dụng liên quan cũng rất
quan trọng thế nên tôi đã quyết định thực hiên đề tài này không ngoài mục đích là tìm
hiểu thì bên cạnh đó tôi rất mong nội dung của đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo
trong quá trình học tập và nghiên cứu bổ ích.

Sinh viên thực hiện đề tài

Đặng Thanh Trì

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1

1.1 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Tiến hành nghiên cứu tập tính xã hội ở tất cả các loài động vật và hành vi ở con
người.
1.2 Đối tương nghiên cứu:
Nghiên cứu trên tất cả các loài động vật từ động vật bậc thấp đến động vật bậc
cao.
1.3 Phương pháp nghiên cứu:
Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng như:
Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài: sách, báo, internet,…
Thu thập tranh, ảnh, video có liên quan đến đề tài.
Phân tích, tổng hợp các tài liệu thu thập được.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2

2.1 Lược sử nghiên cứu tập tính của động vật:
Tập tính học động vật được nghiên cứu từ thế kỷ XIX, người đặc nền móng
nghiên cứu đầu tiên cho lĩnh vực này chính là Đac-uyn. Trong tác phẩm Nguồn gốc các
loài (xuất bản năm 1859) bằng sự phân tích sâu sắc và nghiên cứu thực tiễn, ông đã giả
thích rất rõ về sự thích nghi của sinh vật với với môi trường và sự đa dạng của chúng.
Ông cũng chính là người mở đường cho các nghiên cứu về nguồn gốc các loài. Theo
ông, tập tính là nhân tố quan trọng cho sự sinh tồn của sinh vật.
Tiếp theo nghiên cứu của Đac-uyn cũng có các nhà khoa học khác nghiên cứu về
tập tính như: Jean Herifabre (1823-1915) _ nghiên cứu về tập tính của loài ong nói riêng
và côn trùng nói riêng; Paplốp nghiên cứu tập tính của động vật thông qua việc phát
minh phản xạ có điều kiện với những thí nghiệm nổi tiếng tiến hành trên chó.
Đến thế kỷ XX - XXI, có rất nhiều nhà khoa học tiêu biểu cho lĩnh vực nghiên
cứu tập tính như: Niko Teen Bergen, Karl Von Frich, Hinde (Anh), Hardon ...
LỜI MỞ ĐẦU
Tập tính học một bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu về các vấn đề liên
quan đến tập tính động vật hành vi con người, bộ môn đóng vai trò rất quan trọng
trong đời sống các loài, cũng như trong đời sống và thực tiễn sản xuất của con người.
Tuy nhiên đây cũng bộ môn còn non trẻ so với c bộ môn khoa học khác, những
nghiên cứu về các dạng tập tính, đặc điểm, cơ chế hay những ứng dụng của tập tính còn
rất hạn chế vậy việc thúc đẩy tích cực nghiên cứu là rất cần thiết. Tập tính động
vật, trong đó tập tính xã hội của các loài động vật và hành vi con người là một chủ đề vô
cùng thú trong việc nghiên cứu, đề xuất được những ứng dụng liên quan cũng rất
quan trọng thế nên tôi đã quyết đnh thực hiên đề tài này không ngoài mục đích là tìm
hiểu thì bên cạnh đó tôi rất mong nội dung của đề tài sẽ là nguồn i liệu tham khảo
trong quá trình học tập và nghiên cứu bổ ích.
Sinh viên thực hiện đề tài
Đặng Thanh Trì
CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1
tập tính xã hội động vật và hành vi ở người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tập tính xã hội động vật và hành vi ở người - Người đăng: lanhuongbd89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
tập tính xã hội động vật và hành vi ở người 9 10 166