Ktl-icon-tai-lieu

TC nước thải công nghiệp

Được đăng lên bởi giang52cnmt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN 5945: 2005
Xuất bản lần 2
Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải
Idustrial waste water – Discharge standards
Lời nói ñầu
TCVN 5945: 2005 thay thế cho TCVN 5945 : 1995
TCVN 5945 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 147 "Chất lượng nước"
biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng ñề nghị, Bộ Khoa học và Công
nghệ ban hành.
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này qui ñịnh giá trị giới hạn các thông số và nồng ñộ các chất ô nhiễm
trong nước thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ,… (gọi chung là
"nước thải công nghiệp").
1.2. Tiêu chuẩn này dùng ñể kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi thải vào
các thuỷ vực có mục ñích sử dụng cho sinh hoạt, thuỷ vực có các mục ñích sử dụng nước
với yêu cầu chất lượng nước thấp hơn, hoặc vào các nơi tiếp nhận nước thải khác.
2. Giá trị giới hạn
2.1. Giá trị giới hạn các thông số và nồng ñộ các chất ô nhiễm của nước thải công
nghiệp khi ñổ vào các thuỷ vực không vượt quá các giá trị tương ứng qui ñịnh trong bảng
1.
2.2. Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng ñộ các chất ô nhiễm bằng
hoặc nhỏ hơn giá trị qui ñịnh trong cột A có thể ñổ vào các thuỷ vực thường ñược dùng
làm nguồn nước cho mục ñích sinh hoạt.
2.3. Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng ñộ các chất ô nhiễm lớn
hơn giá trị qui ñịnh trong cột A nhưng nhỏ hơn hoặc bằng giá trị qui ñịnh trong cột B thì
ñược ñổ vào các thủy vực nhận thải khác trừ các thuỷ quivực quy ñịnh ở cột A.
2.4. Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng ñộ các chất ô nhiễm lớn
hơn giá trị qui ñịnh trong cột B nhưng không vượt quá giá trị qui ñịnh trong cột C chỉ
ñược phép thải vào các nơi ñược qui ñịnh (như hồ chứa nước thải ñược xây riêng, cống
dẫn ñến nhà máy xử lý nước thải tập trung…),
2.5. Thành phần nước thải có tính ñặc thù theo lĩnh vực ngành công nghiệp của một số
hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ cụ thể, ñược qui ñịnh trong các tiêu chuẩn riêng.

2.6. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác ñịnh từng thông số và nồng ñộ cụ
thể của các chất ô nhiễm ñược qui ñịnh trong các TCVN hiện hành hoặc do cơ quan có
thẩm quyền chỉ ñịnh.
Bảng 1 – Giá trị giới hạn các thông số và nồng ñộ các chất ô nhiễm trong nước thải
công nghiệp
TT

Thông số

Giá trị giới hạn

ðơn
vị

A

B

C

1

Nhiệt ñộ

o

40

40

45

2

pH

-

6 ñến 9

5,5 ñến 9

5 ñến
9

3

Mùi

-

Không
chịu

4

Mầu sắc, Co-Pt ở pH = 7

5

BOD5 (200C)

6

C

khó Không
chịu

khó -

20

50

-

mg/l

30

50

100

COD

mg/l

50

80

400

7

Chất rắn...
TCVN 5945: 2005
Xu
t bn ln 2
N
ước thi công nghip – Tiêu chun thi
Idustrial waste water – Discharge standards
Li nói ñầu
TCVN 5945: 2005 thay thế cho TCVN 5945 : 1995
TCVN 5945 : 2005 do Ban k thut tiêu chun TCVN/TC 147 "Cht lượng nước"
biên son, Tng cc Tiêu chun ðo lường Cht lượng ñề ngh, B Khoa hc và Công
ngh ban hành.
1. Phm vi áp dng
1.1. Tiêu chun này qui ñịnh giá tr gii hn các thông s và nng ñộ các cht ô nhim
trong nước thi ca các cơ s sn xut, chế biến, kinh doanh dch v,… (gi chung
"nước thi công nghip").
1.2. Tiêu chun này dùng ñể kim soát cht lượng nước thi công nghip khi thi vào
các thu vc có mc ñích s dng cho sinh hot, thu vc có các mc ñích s dng nước
vi yêu cu cht lượng nước thp hơn, hoc vào các nơi tiếp nhn nước thi khác.
2. Giá tr gii hn
2.1. Giá tr gii hn các thông s nng ñộ các cht ô nhim ca nước thi công
nghip khi ñổ vào các thu vc không vượt quá các giá tr tương ng qui ñịnh trong bng
1.
2.2. Nước thi công nghip giá tr các thông s nng ñộ các cht ô nhim bng
hoc nh hơn giá tr qui ñịnh trong ct A th ñổ vào các thu vc thường ñược dùng
làm ngun nước cho mc ñích sinh hot.
2.3. Nước thi công nghip giá tr các thông s và nng ñộ các cht ô nhim ln
hơn giá tr qui ñịnh trong ct A nhưng nh hơn hoc bng gtr qui ñịnh trong ct B thì
ñược ñổ vào các thy vc nhn thi khác tr các thu quivc quy ñịnh ct A.
2.4. Nước thi công nghip gtr các thông s nng ñộ các cht ô nhim ln
hơn giá tr qui ñnh trong ct B nhưng không vưt quá gtr qui ñịnh trong ct C ch
ñược phép thi vào các nơi ñược qui ñịnh (như h cha nước thi ñược xây riêng, cng
dn ñến nhà máy x lý nước thi tp trung…),
2.5. Thành phn nước thi có tính ñặc thù theo lĩnh vc ngành công nghip ca mt s
hot ñộng sn xut, kinh doanh dch v c th, ñược qui ñịnh trong các tiêu chun riêng.
TC nước thải công nghiệp - Trang 2
TC nước thải công nghiệp - Người đăng: giang52cnmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TC nước thải công nghiệp 9 10 872