Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 5945: 2005 - Nước thải công nghiệp, Tiêu chuẩn thải

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN 5945: 2005
Xu t b n l n 2
Nư c th i công nghi p – Tiêu chu n th i
Idustrial waste water – Discharge standards
L i nói ñ u
TCVN 5945: 2005 thay th cho TCVN 5945 : 1995
TCVN 5945 : 2005 do Ban k thu t tiêu chu n TCVN/TC 147 "Ch t lư ng nư c"
biên so n, T ng c c Tiêu chu n ðo lư ng Ch t lư ng ñ ngh , B Khoa h c và Công
ngh ban hành.
1. Ph m vi áp d ng
1.1. Tiêu chu n này qui ñ nh giá tr gi i h n các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m
trong nư c th i c a các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh d ch v ,… (g i chung là
"nư c th i công nghi p").
1.2. Tiêu chu n này dùng ñ ki m soát ch t lư ng nư c th i công nghi p khi th i vào
các thu v c có m c ñích s d ng cho sinh ho t, thu v c có các m c ñích s d ng nư c
v i yêu c u ch t lư ng nư c th p hơn, ho c vào các nơi ti p nh n nư c th i khác.
2. Giá tr gi i h n
2.1. Giá tr gi i h n các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m c a nư c th i công
nghi p khi ñ vào các thu v c không vư t quá các giá tr tương ng qui ñ nh trong b ng
1.
2.2. Nư c th i công nghi p có giá tr các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m b ng
ho c nh hơn giá tr qui ñ nh trong c t A có th ñ vào các thu v c thư ng ñư c dùng
làm ngu n nư c cho m c ñích sinh ho t.
2.3. Nư c th i công nghi p có giá tr các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m l n
hơn giá tr qui ñ nh trong c t A nhưng nh hơn ho c b ng giá tr qui ñ nh trong c t B thì
ñư c ñ vào các th y v c nh n th i khác tr các thu quiv c quy ñ nh c t A.
2.4. Nư c th i công nghi p có giá tr các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m l n
hơn giá tr qui ñ nh trong c t B nhưng không vư t quá giá tr qui ñ nh trong c t C ch
ñư c phép th i vào các nơi ñư c qui ñ nh (như h ch a nư c th i ñư c xây riêng, c ng
d n ñ n nhà máy x lý nư c th i t p trung…),
2.5. Thành ph n nư c th i có tính ñ c thù theo lĩnh v c ngành công nghi p c a m t s
ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh d ch v c th , ñư c qui ñ nh trong các tiêu chu n riêng.

2.6. Phương pháp l y m u, phân tích, tính toán, xác ñ nh t ng thông s và n ng ñ c
th c a các ch t ô nhi m ñư c qui ñ nh trong các TCVN hi n hành ho c do cơ quan có
th m quy n ch ñ nh.
B ng 1 – Giá tr gi i h n các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c th i
công nghi p
TT

Thông s

Giá tr gi i h n

ðơn
v

A

B

C

1

Nhi t ñ

o

40

40

45

2

pH

-

6ñ n9

5,5 ñ n 9

5 ñ n
9

3

Mùi

-

Không
ch u

4

M u s c, Co-Pt

5

BOD5 (200C)

6

C

pH = 7

khó Không
ch u

khó -

20

50

-

mg/l

30

50

100

COD

mg/l

50

80

400

7

Ch t r n lơ l ng

mg/l

50

100

200

8

Asen

mg/l

0,05

0,1

0,5

9

Thu ...
TCVN 5945: 2005 - Nước thải công nghiệp, Tiêu chuẩn thải - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TCVN 5945: 2005 - Nước thải công nghiệp, Tiêu chuẩn thải 9 10 417