Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 83402010

Được đăng lên bởi Next To
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8340:2010
NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY MẤT TRÍ NHỚ (ASP)
( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (PHẦN 1)
Bivalve molluscs - Determination of amnestic shellfish poisons (ASP) content - Method
using high-performance liquid chromatography
Lời nói đầu
TCVN 8340 : 2010 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm
định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 8340:2010
NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY MẤT TRÍ NHỚ (ASP)
( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (PHẦN 1)
Bivalve molluscs - Determination of amnestic shellfish poisons (ASP) content
- Method using high-performance liquid chromatography
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) trong
thịt nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).
Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,2 mg/g.
2. Nguyên tắc
Độc tố ASP (axit domoic) được chiết từ thịt nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng dung dịch axit clohydric
0,1 M. Xác định hàm lượng axit domoic bằng HPLC dùng detector UV ở bước sóng 242 nm theo
phương pháp ngoại chuẩn.
3. Thuốc thử
Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, trừ khi có quy định khác, và sử dụng nước cất
loại dùng cho HPLC hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.
3.1 Axetonitril, loại dùng cho HPLC.
3.2 Metanol, loại dùng cho HPLC.
3.3 Axit clohydric (HCl), nồng độ 0,1 M và 5 M.
3.4 Dung dịch natri hydroxit (NaOH), nồng độ 0,1 M.
3.5 Dung môi chiết
Pha hỗn hợp metanol (3.2) và nước theo tỷ lệ thể tích 1:1.
3.6 Pha động của HPLC
Pha 100 ml axetonitril (3.1) với khoảng 400 ml nước trong bình định mức dung tích 1 000 ml
(4.2). Sau đó, thêm 1,0 ml dung dịch axit trifloaxetic (TFA) (loại dùng để đo quang) và định mức
bằng nước đến vạch. Loại bỏ khí hoà tan trong pha động bằng cách để trong máy siêu âm (4.8)
trong khoảng 10 min.
3.7 Dung dịch đệm xitrat, nồng độ 0,5 M, pH 3,2

Hoà tan 40,4 g axit xitric ngậm 1 phân tử nước và 14,0 g triamoni xitric với 400 ml nước trong
bình định mức dung tích 500 ml (4.2). Sau đó, thêm 50 ml axetonitril (3.1) và định mức bằng
nước đến vạch.
3.8 Dung dịch axit domoic chuẩn
Pha chính xác axit domoic chuẩn (độ tinh khiết 98 %) thành các dung dịch chuẩn có nồng độ từ 0,1
mg/ml đến 10 mg/ml bằng hỗn hợp axetonitril (3.1) và nước theo tỷ lệ thể tích 1:10.
3.9 Mẫu thịt nhuyễn thể hai mảnh vỏ chuẩn, hàm lượng axit do...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8340:2010
NHUYỄN THHAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM ỢNG ĐỘC TY MẤT TNHỚ (ASP)
( PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO (PHẦN 1)
Bivalve molluscs
-
Determination of amnestic shellfish poisons (ASP) content
-
Method
using high-performance liquid chromatography
Lời nói đầu
TCVN 8340 : 2010 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm
định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
TCVN 8340:2010
NHUYỄN THHAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM ỢNG ĐỘC TY MẤT TNHỚ (ASP)
( PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO (PHẦN 1)
Bivalve molluscs
-
Determination of amnestic shellfish poisons (ASP) content
-
Method using high-performance liquid chromatography
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) trong
thịt nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).
Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,2 mg/g.
2. Nguyên tắc
Độc tố ASP (axit domoic) được chiết từ thịt nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng dung dịch axit clohydric
0,1 M. Xác định hàm lượng axit domoic bằng HPLC dùng detector UV ở bước sóng 242 nm theo
phương pháp ngoại chuẩn.
3. Thuốc thử
Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, trừ khi quy định khác, sử dụng nước cất
loại dùng cho HPLC hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.
3.1 Axetonitril, loại dùng cho HPLC.
3.2 Metanol, loại dùng cho HPLC.
3.3 Axit clohydric (HCl), nồng độ 0,1 M và 5 M.
3.4 Dung dịch natri hydroxit (NaOH), nồng độ 0,1 M.
3.5 Dung môi chiết
Pha hỗn hợp metanol (3.2) và nước theo tỷ lệ thể tích 1:1.
3.6 Pha động của HPLC
Pha 100 ml axetonitril (3.1) với khoảng 400 ml nước trong bình định mức dung tích 1 000 ml
(4.2). Sau đó, thêm 1,0 ml dung dịch axit trifloaxetic (TFA) (loại dùng để đo quang) định mức
bằng nước đến vạch. Loại bỏ khí hoà tan trong pha động bằng cách để trong máy siêu âm (4.8)
trong khoảng 10 min.
3.7 Dung dịch đệm xitrat, nồng độ 0,5 M, pH 3,2
TCVN 83402010 - Trang 2
TCVN 83402010 - Người đăng: Next To
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TCVN 83402010 9 10 215