Ktl-icon-tai-lieu

Tế bào nhân thực

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ

CÂU HỎI
H·y kÓ tªn c¸c thμnh phÇn cÊu tróc
cña tÕ bμo nh©n thùc

§¸p ¸n
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nh©n
Rib«x«m
Khung x−¬ng tÕ bμo
Trung thÓ
Ti thÓ
Lôc L¹p
L−íi néi chÊt
Bé m¸y G«ngi
Li z« x«m
Kh«ng bμo
Mμng sinh chÊt
Thμnh tÕ bμo
ChÊt nÒn ngo¹i bμo

BÀI 17
TẾ BÀO NHÂN THỰC
(tiếp theo)

Prôtêin bám
màng

Cấu trúc màng sinh chất

Dựa vào hình hãy cho biết màng sinh chất được cấu
tạo từ những thành phần nào?

Dựa vào kiến thức đã học trong bài 8,
em hãy nêu đặc điểm của phân tử
phôtpholipit

Bμi tËp vÒ nhμ:
zPhÇn ghi nhí SGK
zc©u hái 1,2,3,4 SGK

...
KIM TRA BÀI CŨ
CÂU HI
H·y kÓ tªn c¸c thμnh phÇn cÊu tróc
cña tÕ bμo nh©n thùc
Tế bào nhân thực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tế bào nhân thực - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tế bào nhân thực 9 10 728