Ktl-icon-tai-lieu

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ BÃ MÍA CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi Linh Giang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ BÃ MÍA CỦA
NHÀ MÁY ĐƯỜNG

Mã số:

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI : Hoàng Minh Ái
Nguyễn Thị Hương
LỚP

: 10H5

KHOA

: Hóa

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
1. Tên đề tài
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ
BÃ MÍA CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG

2. Mã số

3. Lĩnh vực nghiên cứu
Tự
Xã hội
Giáo
Kỹ
nhiên
nhân
dục
thuật
văn
x

4. loại hình nghiên cứu
Nông
Lâm

Y
Dược

Môi
trường

Cơ bản Ứng dụng
x

Triển
khai
x

5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 04 năm 2014
6. Cơ quan chủ trì
Tên cơ quan: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng- Liên Chiểu-Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:

0511-3841292

Fax: 0511-3842771

E-mail: qlkhbk@dut.udn.vn

7. Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên sinh viên thực hiện: Hoàng Minh Ái, Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ:
Lớp 10H5, Khoa Hóa
Mã số sinh viên: 107751101101, 107751101126
E-mail:
Điện thoại NR:
Di động:
8. Danh sách những người chủ chốt thực hiện đề tài
Họ và tên

Hoàng Minh Ái
Nguyễn Thị
Hương

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ được giao

Chữ ký

Lớp 10H5, Khoa Xác định các tính chất của
Hóa
nguyên liệu ban đầu
Lớp 10H5, Khoa
Hóa

9. Đơn vị phối hợp chính
Tên đơn vị
trong và ngoài nước
Trung tâm Phân tích và Phân
loại hàng hóa Hải quan Miền
Trung – Tổng cục Hải quan

Nghiên cứu điều kiện tối ưu cho
quá trình sản xuất Bioethanol

Nội dung phối hợp

Họ và tên người đại diện

Phân tích các mẫu sản phẩm Nguyễn Trần Trinh
1

10. Kết quả nghiên cứu và sản phẩm trong, ngoài nước liên quan trực tiếp đến đề tài
(Ghi cụ thể một số bài báo, tài liệu, nghiên cứu triển khai... trong 5 năm gần đây)
1.1. Le Thi Nhu Y, Research on Bio-ethanol production from rice straw by lime
pretreatment combinated with simultaneous saccharification and fermentation process.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 8(57), 201 – 206, 2012.
1.2. Stefano Macrelli, Johan Mogensen, Guido Zacchi, “Techno-economic evaluation of

2nd generation bioethanol production from sugar cane bagasse and leaves integrated with
the sugar-based ethanol process”, Biotechnology for Biofuels (2012),

1.3. Yu-Shen Cheng, Yi Zheng, Chao Wei Yu, Todd M. Dooley, Bryan M. Jenkins, and
Jean S. VanderGheynst, “Eval...
THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ BÃ MÍA CỦA
NHÀ MÁY ĐƯỜNG
Mã số:
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI : Hoàng Minh Ái
Nguyễn Thị Hương
LỚP : 10H5
KHOA : Hóa
TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ BÃ MÍA CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG - Trang 2
TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ BÃ MÍA CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG - Người đăng: Linh Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ BÃ MÍA CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG 9 10 645