Ktl-icon-tai-lieu

Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục (Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 5210 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THAÛM HOÏA MOÂI TRÖÔØNG
NG
VAØ BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC

TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân
ng
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

CAÙC THAÛM HOÏA MOÂI TRÖÔØNG
NG
HAÏN HAÙN
CHAÙY RÖØNG
LUÕ LUÏT
MÖA ACID
DAÀU TRAØN

1
2
3
4
5

ROØ RÆ HAÏT NHAÂN, BOM NGUYEÂN TÖÛ 6
CAÙC SÖÏ COÁ TRONG SX COÂNG NOÂNG NGHIEÄP

7

HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG
Hàng năm trên thế giới có hàng ngàn vụ cháy
rừng lớn nhỏ xảy ra
Chưa thống kê được thiệt hại do cháy rừng
gây nên.
Gây thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế các nước
Gây nên sự ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Nguồn: NASA, 2002

HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG
Không xác
định được
18%

Tự nhiên
1%
Tàn tro
14%

Nguyên
nhân khác
1%

Công cộng
52%

Estonia

Hoạt động
nông nghiệp
8%
Giao thông
vận tải
5%
Hoạt động lâm
nghiệp
1%

Đốt lửa ngoài trời
15%

Khác
28%

Diêm
2%
Chơi với
lửa
Tàn tro
6%
8%

Nhóm lửa
10%

Thuốc lá
15%

Nhật Bản

Thống kê một số nguyên nhân gây cháy rừng

HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Nguồn: NASA

Đây là hình ảnh một vụ cháy rừng ở California và sự
phát tán khói bụi

HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Nguồn: NASA

Đây là hình ảnh một số vụ cháy rừng ở vùng ở Úc

HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Sự bất lực của con người trước thảm họa

HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Đây là hình ảnh của một số cánh rừng sau khi cháy

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Cảnh báo
Dùng các phương tiện chữa cháy hiệu quả, kịp thời
Trồng lại rừng
Tái tạo rừng tự nhiên

Nguồn: NASA

SÖÏ PHUÏC HOÀI TÖÏ NHIEÂN
Rừng có khả năng phục hồi sau khi cháy
Các diễn tiến sinh thái diễn ra liên tục sau sự cố
cháy rừng

Đây là hình ảnh của quá trình phục hồi một cánh rừng ở
Montana (USA) sau trận cháy năm 1985

LŨ LỤT
Xảy ra thường xuyên ở các quốc gia
Có thể nhấn chìm nhiều thành phố trong thời
gian ngắn
Gây thiệt hại nặng nề về con người và của cải.
Gây nên nạn đói và dịch bệnh
Khắc phục thiệt hại rất khó khăn

LŨ LỤT

NGUYÊN NHÂN

Hieäu öùng nhaø kính

LŨ LỤT TẠI VIỆT NAM

HẬU QUẢ CỦA LŨ LỤT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Ngăn chặn việc chặt phá rừng một cách bừa bãi
Tăng cường tính chính xác và kịp thời của các dự báo
thời tiết
Khoanh vùng và hạn chế sự lây lan dịch bệnh.
Trồng lại những cánh rừng đầu nguồn đã bị chặt phá
Quy hoạch hệ thống thoát nước trong thành phố một
cách hợp lý

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Ý nghĩa của việc trồng và tái tạo rừng

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Hoạt động trồng rừng tại Việt Nam

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Quy hoạch hệ thống thoát nước hợp lý

MƯA ACID

Nguyên nhân tạo thành mưa acid

MƯA ACID

Hậu quả của mưa acid

MƯA ACID

Làm hư hại các công trình kiến trúc...
THA
THA
Û
Û
M HO
M HO
Ï
Ï
A MOÂI TR
A MOÂI TR
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
NG
NG
VA
VA
Ø
Ø
BIE
BIE
Ä
Ä
N PHA
N PHA
Ù
Ù
P KHA
P KHA
É
É
C PHU
C PHU
Ï
Ï
C
C
TS.
TS.
Leâ
Leâ
Quo
Quo
á
á
c
c
Tua
Tua
á
á
n
n
Khoa
Khoa
Moâi
Moâi
Tr
Tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
Ta
Ta
ø
ø
i
i
Nguyeân
Nguyeân
Ñ
Ñ
a
a
ï
ï
i
i
ho
ho
ï
ï
c
c
Noâng
Noâng
Laâm
Laâm
TP.
TP.
Ho
Ho
à
à
Ch
Ch
í
í
Minh
Minh
Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục (Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục (Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục (Lê Quốc Tuấn) 9 10 485