Ktl-icon-tai-lieu

Tham khảo GMP

Được đăng lên bởi Npq Phuong Quyen
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI TỰA
Nhằm từng bước thực hiện lộ trình hội nhập trong lĩnh vực sản xuất dược
phẩm, ngày 9/9/1996, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số
1516/BYT – QĐ về việc chính thức áp dụng tiêu chuẩn “ Thực hành tốt
sản xuất thuốc” của Hiệp hội các nước Đông Nam á (GMP – ASEAN) đối
với các cơ sở sản xuất thuốc tân dược ở Việt Nam. Để tạo tiền đề cho việc
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ngày
03/11/2004, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3886/2004/QĐ
- BYT về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn “ Thực hành
tốt sản xuất thuốc” (GMP) theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới
(WHO). Ban hành kèm theo Quyết định này có bản hướng dẫn triển khai
thực hiện và đưa ra lộ trình triển khai để các doanh nghiệp sản xuất dược
phẩm trong nước thực hiện.
Trong quá trình hội nhập toàn cầu lĩnh vực dược phẩm, bên cạnh “Thực
hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) còn có
hướng dẫn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” của Châu âu (EU), “Thực hành
tốt sản xuất thuốc” của Hệ thống hợp tác thanh tra dược phẩm (PIC/S). Để
triển khai các hoạt động hội nhập lĩnh vực dược phẩm trong khu vực
(ACCSQ/PPWG), các nước ASEAN dự kiến áp dụng chung hướng dẫn
“Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) của Hệ thống hợp tác thanh tra
dược phẩm (PIC/S) để tiến tới thừa nhận và công nhận lẫn nhau.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước đi tắt, đón
đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh khi hội nhập, Bộ Y tế ấn hành tài liệu
“Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc” của Hệ thống hợp tác thanh
tra dược phẩm (PIC/S) ban hành ngày 01/6/2006 dưới hình thức song ngữ
Việt- Anh. Đây là một trong những tài liệu cơ bản giúp các doanh nghiệp
sản xuất dược phẩm Việt Nam nâng cấp hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ
thống hồ sơ tài liệu, thẩm định quy trình sản xuất, thẩm định hệ thống máy
móc v.v….
Bộ Y tế hy vọng rằng tài liệu này sẽ hữu ích cho cho các doanh nghiệp
sản xuất dược phẩm của Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai hoạt
động sản xuất thuốc, giúp các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm triển khai
áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt sản xuất thuốc” ở Việt
Nam ngày càng tốt hơn, có đủ năng lực và kinh nghiệm, tạo ra nhiều cơ
hội trong quá trình Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế
(WTO).
Bộ trưởng Bộ Y tế

PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến
1

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU

Trang

CHƯƠNG 1 – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG……………………………
Nguyên tắc ……………………………………………………….
Đảm bảo chất lượng …………………………….………………..
Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) ……………………………...
LI TA
Nhm tng bước thc hin l trình hi nhp trong lĩnh vc sn xut dược
phm, ngày 9/9/1996, B trưởng B Y tế đã ban hành Quyết định s
1516/BYT – QĐ v vic chính thc áp dng tiêu chun “ Thc hành tt
sn xut thuc” ca Hip hi các nước Đông Nam á (GMP – ASEAN) đối
vi các cơ s sn xut thuc tân dược Vit Nam.
Để to tin đề cho vic
Vit Nam gia nhp T chc Thương mi thế gii (WTO), ngày
03/11/2004, B trưởng B Y tế đã ban hành quyết định s 3886/2004/QĐ
- BYT v vic trin khai áp dng các nguyên tc tiêu chun “ Thc hành
tt sn xut thuc” (GMP) theo khuyến cáo ca T chc Y tế thế gii
(WHO). Ban hành kèm theo Quyết định này có bn hướng dn trin khai
thc hi
n và đưa ra l trình trin khai để các doanh nghip sn xut dược
phm trong nước thc hin.
Trong quá trình hi nhp toàn cu lĩnh vc dược phm, bên cnh “Thc
hành tt sn xut thuc” (GMP) ca T chc Y tế thế gii (WHO) còn có
hướng dn “Thc hành tt sn xut thuc” ca Châu âu (EU), “Thc hành
tt sn xut thuc” ca H thng h
p tác thanh tra dược phm (PIC/S). Để
trin khai các hot động hi nhp lĩnh vc dược phm trong khu vc
(ACCSQ/PPWG), các nước ASEAN d kiến áp dng chung hướng dn
“Thc hành tt sn xut thuc” (GMP) ca H thng hp tác thanh tra
dược phm (PIC/S) để tiến ti tha nhn và công nhn ln nhau.
Nhm h tr doanh nghip sn xut dược phm trong nước đ
i tt, đón
đầu, nâng cao năng lc cnh tranh khi hi nhp, B Y tế n hành tài liu
“Hướng dn thc hành tt sn xut thuc” ca H thng hp tác thanh
tra dược phm (PIC/S) ban hành ngày 01/6/2006 dưới hình thc song ng
Vit- Anh. Đây là mt trong nhng tài liu cơ bn giúp các doanh nghip
sn xut dược phm Vit Nam nâng cp h thng đảm bo cht lượ
ng, h
thng h sơ tài liu, thm định quy trình sn xut, thm định h thng máy
móc v.v….
B Y tế hy vng rng tài liu này s hu ích cho cho các doanh nghip
sn xut dược phm ca Vit Nam trong vic xây dng và trin khai hot
động sn xut thuc, giúp các doanh nghip sn xut dược phm trin khai
áp dng nguyên tc, tiêu chun “ Thc hành tt sn xu
t thuc” Vit
Nam ngày càng tt hơn, có đủ năng lc và kinh nghim, to ra nhiu cơ
hi trong quá trình Vit Nam gia nhp t chc thương mi Quc tế
(WTO).
B trưởng B Y tế
PGS.TS. Trn Th Trung Chiến
1
Tham khảo GMP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham khảo GMP - Người đăng: Npq Phuong Quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Tham khảo GMP 9 10 459