Ktl-icon-tai-lieu

thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi Angelic Smile
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI BÁO CÁO

THANH NIÊN TRONG CÔNG TÁC BẢO
VỆ MÔI TRƯỜNG

Danh sách tổ 2:
1. Đặng Thị Hoa
2. Hà Thi Giang
3. Nguyễn Thị Lan
4. Trịnh Thị Trà My
5. Nguyễn Thị Nhung
6. Phạm Thị Mận
7. Hoàng Văn Bình
8. Nguyễn Trọng Hoàng

MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU
II. NỘI DUNG
1. Giới thiệu về đoàn thanh niên
2. Hoạt động của đoàn thanh niên trong công tác
bảo vệ môi trường
3. Hạn chế trong hoạt động của đoàn thanh niên
III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG
IV. KẾT LUẬN

I. MỞ ĐẦU

Hiện nay vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận
xã hội cả nước hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường
sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con
người gây ra. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe doạ trực
tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát
triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. Giải quyết vấn đề ô
nhiễm môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hiện
nay không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp quản lí,
các doanh nghiệp mà đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị và của toàn xã hội. Đất nước ta là quốc gia có dân
số 'trẻ', lực lượng lao động là thanh niên chiếm khoảng 70%
tổng số lao động trong xã hội, do vậy, việc tăng cường vai
trò của thanh niên, thiếu niên trong bảo vệ môi trường là hết
sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, lâu dài đối với công tác
bảo vệ môi trường.

Click to edit Master text styles
Second level
 Third level


Fourth level
 Fifth level

II. NỘI DUNG

1. Giới thiệu về đoàn thanh niên
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm
những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng
là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị 
Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã 
giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về 
công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, 
như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay 
các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, 
Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 
đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện 
đến cơ sở.
    Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi 
cấp bách của phong trào th...
BÀI BÁO CÁO
THANH NIÊN TRONG CÔNG TÁC BẢO
VỆ MÔI TRƯỜNG
thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường - Người đăng: Angelic Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường 9 10 436