Ktl-icon-tai-lieu

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Được đăng lên bởi datkakas
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2753 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập: Thể tích khối đa diện

Giáo viên: Nguyễn Dương

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
PHẦN 1: KHỐI CHÓP
1. Hình chóp:
*) Cho hình chóp S.ABCD, H là hình chiếu của S
lên mp(ABCD), E là hình chiếu của H lên cạnh
AB, K là hình chiếu của H lên SE. Ta có:
• SH = h là chiều cao của hình chóp.
·
• SAH
là góc giữa SA với mặt đáy (ABCD)
·
• SEH
là góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy.
• Độ dài đoạn HK là khoảng cách từ H đến (SAB)

2. Các hình chóp đặc biệt:
2.1 Hình chóp đều: Là hình chóp có đáy là đa giác đều và có các cạnh bên bằng nhau.

• SO = h là chiều cao của hình chóp.

• SO = h là chiều cao của hình chóp.

·
• SAO
là góc giữa SA với mặt đáy (ABCD)

·
• SAO
là góc giữa SA với mặt đáy (ABCD)

·
• SEO
là góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy.

·
• SEO
là góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy.

• Độ dài đoạn OH là khoảng cách từ H đến (SBC)
*) Tính chất:

• Độ dài đoạn OH là khoảng cách từ H đến (SBC)

- Đáy là đa giác đều

- Các mặt bên là các tam giác cân và bằng nhau.

- Các cạnh bên hợp với đáy các góc bằng nhau.

- Các mặt bên hợp với đáy các góc bằng nhau.

2.2 Tứ diện đều: Có 6 cạnh đều bằng nhau.
*) Tính chất: Có 4 mặt là các tam giác đều và bằng nhau.
2.3 Tứ diện gần đều: Có các cạnh đối diện bằng nhau.
1

DĐ: 093.252.8949

Bài tập: Thể tích khối đa diện

Giáo viên: Nguyễn Dương

1
3. Thể tích khối chóp: V  B.h Trong đó: B_ diện tích đáy, h_ chiều cao của khối chóp.
3
4. Tỉ số thể tích hai khối tứ diện:
Cho khối tứ diện S.ABC. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là
các điểm trên các cạnh SA, SB, SC. Ta có:
VSABC
SA SB SC

.
.
VS . A ' B 'C ' SA ' SB ' SC '

5/ Chú ý:
5.1 Các hệ thức lượng trong tam giác vuông:
+) a 2  b 2  c 2
2
2
+) b  ab ', c  a.c '

+) a.h  b.c   2 S 
+)

1
1 1
 2 2
2
ha b c

+) sin B  cos C 

b
c
,sin C  cos B 
a
a

b
c
+) tan B  cot C  , tan C  cot B 
c
b
5.2 Hệ thức lượng trong tam giác thường.
a/ Định lí sin:

a
b
c


 2R
sin A sin B sin C

5.3 Các công thức tính diện tích tam giác. S 

b/ Định lí cosin: a 2  b 2  c 2  2bc sin A
1
1
abc
a.ha  ab.sin C 
 pr 
2
2
4R

p( p  a )( p  b)( p  c)

5.4 Cách xác định góc:
a/ Giữa hai đường thẳng:
Góc giữa hai đường thẳng a, b trong không gian là góc
giữa hai đường thẳng a’, b’ cùng đi qua O và lần lượt
song song với a và b.
*) 00  · a, b   900

 a // b
0
*) (·a, b)  0  
 ab

*)

(·a, b)  900  a  b
2

DĐ: 093.252.8949

Bài tập: Thể tích khối đa diện

Giáo viên: Nguyễn Dương

b/ Giữa đường thẳng và mặt phẳng:
(a, ( P))  (a, a ') trong đó a’ là hình chiếu của a lên (...
Bài tập: Thể tích khối đa diện Giáo viên: Nguyễn Dương
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
PHẦN 1: KHỐI CHÓP
1. Hình chóp:
*) Cho hình chóp S.ABCD, H hình chiếu của S
lên mp(ABCD), E hình chiếu của H lên cạnh
AB, K là hình chiếu của H lên SE. Ta có:
• SH = h là chiều cao của hình chóp.
·
SAH
là góc giữa SA với mặt đáy (ABCD)
·
SEH
là góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy.
• Độ dài đoạn HK là khoảng cách từ H đến (SAB)
2. Các hình chóp đặc biệt:
2.1 Hình chóp đều: Là hình chóp có đáy là đa giác đều và có các cạnh bên bằng nhau.
• SO = h là chiều cao của hình chóp.
·
SAO
là góc giữa SA với mặt đáy (ABCD)
·
SEO
là góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy.
• Độ dài đoạn OH là khoảng cách từ H đến (SBC)
• SO = h là chiều cao của hình chóp.
·
SAO
là góc giữa SA với mặt đáy (ABCD)
·
SEO
là góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy.
• Độ dài đoạn OH là khoảng cách từ H đến (SBC)
*) Tính chất:
- Đáy là đa giác đều - Các mặt bên là các tam giác cân và bằng nhau.
- Các cạnh bên hợp với đáy các góc bằng nhau. - Các mặt bên hợp với đáy các góc bằng nhau.
2.2 Tứ diện đều: Có 6 cạnh đều bằng nhau.
*) Tính chất: Có 4 mặt là các tam giác đều và bằng nhau.
2.3 Tứ diện gần đều: Có các cạnh đối diện bằng nhau.
DĐ: 093.252.8949
1
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN - Người đăng: datkakas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 9 10 29