Ktl-icon-tai-lieu

Thể tích

Được đăng lên bởi Han Son
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I. THEÅ TÍCH KHOÁI CHOÙP – KHOÁI LAÊNG TRUÏ
Dạng I
Baøi Toaùn 1.1:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AB = a 2 , AC = a 3 ,
cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB = a 3 .Tính thể tích khối chóp
S.ABC
Giải
 Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
− Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA ⊥ (ABC) và vẽ thẳng đứng
− Sử dụng định lý pitago trong tam giác vuông
 Lời giải:
Ta có : AB = a 2 ,
S
AC = a 3
SB = a 3 .
* ∆ ABC vuông tại B nên BC = AC 2 − AB 2 = a
C

A

2
⇒ S∆ABC = 1 BA.BC = 1 .a 2.a = a . 2
2
2
2

* ∆ SAB vuông tại A có SA = SB 2 − AB 2 = a
* Thể tích khối chóp S.ABC

B

1
1 a2. 2
a3. 2
VS . ABC = .S ABC .SA = .
.a =
3
3 2
6

Baøi Toaùn 1.2:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, AC = a 2 , cạnh bên
SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB = a 3 .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
 Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
− Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA ⊥ (ABC) và vẽ thẳng đứng
− Tam giác ABC vuông , cân tại B nên BA = BC và sử dụng định lý pitago
trong tam giác vuông
 Lời giải:
Ta có : AC = a 2 ,
S
SB = a 3 .
* ∆ ABC vuông, cân tại B nên
AC 2
=a
2
1
1
a2
= BA.BC = .a.a =
2
2
2

BA = BC =
C

A

B

⇒ S∆ABC

* ∆ SAB vuông tại A có SA = SB 2 − AB 2 = a
* Thể tích khối chóp S.ABC
1
1 a2
a3
VS . ABC = .S ABC .SA = . .a =
3
3 2
6

1

Baøi Toaùn 1.3:
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với
mặt phẳng đáy và SB = a 5 .Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
 Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
− Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA ⊥ (ABC) và vẽ thẳng đứng
− Tam giác ABC đều có ba góc bằng 600 và sử dụng định lý pitago trong tam
giác vuông SAB
 Lời giải:
* ∆ ABC đều cạnh 2a nên
AB = AC = BC = 2a
S
⇒ S∆ABC = 1 BA.BC.sin 600 = 1 .2a.2a. 3 = a 2 . 3
2
2
2
2
* ∆ SAB vuông tại A có SA = SB − AB 2 = a
C

* Thể tích khối chóp S.ABC
VS . ABC

A

Baøi Toaùn 1.4:

1
1 2
a3. 3
= .S ABC .SA = .a . 3.a =
3
3
3

B

· AC = 1200 ,cạnh
Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC cân tại A, BC = 2a 3 , B
bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA =2a.Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
 Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
− Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA ⊥ (ABC) và vẽ thẳng đứng
− Tam giác ABC cân tại A và Â = 1200
 Lời giải:
· AC = 1200 , BC = 2a 3
* ∆ ABC cân tại A, B
S
AB = AC = BC = 2a

Xét ∆ AMB vuông tại M có BM = a 3 , Â = 600
C
A

M
B

Baøi Toaùn 1.5:

BM
a 3
=
=a
...
PHẦN I. THEÅ TÍCH KHOÁI CHOÙP – KHOÁI LAÊNG TRUÏ
Dạng I
Baøi Toaùn 1.1:
Cho hình chóp S.ABC tam giác ABC vuông tại B, AB = a
2
, AC = a
3
,
cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SB =
3a
.Tính thể tích khối chóp
S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA
(ABC) và vẽ thẳng đứng
Sử dụng định lý pitago trong tam giác vuông
Lời giải:
Ta có : AB = a
2
,
AC = a
3
SB =
3a
.
*
ABC vuông tại B nên
2 2
BC AC AB a= =
2
ABC
1 1 . 2
S . . 2.
2 2 2
a
BA BC a a
= = =
*
SAB vuông tại A có
2 2
SA SB AB a= =
* Thể tích khối chóp S.ABC
Baøi Toaùn 1.2:
Cho hình chóp S.ABC tam giác ABC vuông cân tại B, AC = a
2
, cạnh bên
SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB =
3a
.Tính thể tích khối chóp S.ABC
Giải
Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh vẽ hình:
Vẽ tam giác đáy, vẽ đường cao SA
(ABC) và vẽ thẳng đứng
Tam giác ABC vuông , cân tại B nên BA = BC s dụng định pitago
trong tam giác vuông
Lời giải:
Ta có : AC = a
2
,
SB =
3a
.
*
ABC vuông, cân tại B nên
2
2
AC
BA BC a= = =
2
ABC
1 1
S . . .
2 2 2
a
BA BC a a
= = =
*
SAB vuông tại A có
2 2
SA SB AB a= =
* Thể tích khối chóp S.ABC
2 3
.
1 1
. . . .
3 3 2 6
S ABC ABC
a a
V S SA a= = =
1
A
C
B
S
A
C
B
S
Thể tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thể tích - Người đăng: Han Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thể tích 9 10 477